Su hayati ihtiya? de?ilmi?

Yarg?tay 2. Ceza Dairesi, ge?im s?k?nt?s? ?ekti?i i?in m?h?rlenen su saatine galvaniz boru takarak evine su ?eken san???n beraat karar?n? bozdu.


Yarg?tay 2. Ceza Dairesi, ge?im s?k?nt?s? ?ekti?i i?in m?h?rlenen su saatine galvaniz boru takarak evine su ?eken san???n beraat karar?n? bozdu. Antalya 2. Asliye Ceza Mahkemesi?nin verdi?i karar? bozan Yarg?tay 2. Ceza Dairesi, hayati ?nem ta??yan suyu kullanarak acil ihtiyac?n? kar??layan san???, verdi?i kararla su?lu buldu.
Antalya 2. Asliye Ceza Mahkemesi, g?n?birlik bir i?te sigortas?z ?al??an N.??nin m?h?rlenen su saatinin m?hr?n? k?rarak, su ihtiyac?n? gidermesinin su? olu?turmayaca??na h?kmetti. Mahkemenin verdi?i karar? bozan Yarg?tay 2. Ceza Dairesi ?u gerek?eyi yazd?: ?San???n m?hr? k?rarak saya? yerine galvaniz boru ba?lamak suretiyle ka?ak su kulland??? iddias? ile hakk?nda tutanak d?zenlendi?i anla??lmakla; 5237 say?l? TCK 147. maddesinin ?artlar?n?n olu?mad??? g?zetilerek duru?maya devamla su?a konu olayla ilgili t?m deliller toplanarak sonucuna g?re san???n hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, san???n g?n?-birlik sigortas?z ?al??mas? nedeniyle ekonomik durumunun zay?f oldu?u ve insan ya?am? i?in hayati ?nem ta??yan suyu kullanarak a??r ve acil bir ihtiyac? kar??lamak i?in bu su?u i?lendi?i ?eklindeki yasal olmayan gerek?eyle, 5237 say?l? TCK?n?n 147. maddesi uyar?nca ceza verilmesine yer olmad???na karar verilmesi gerekir.?
Yarg?tay??n bu karar?n?n ard?ndan ge?im s?k?nt?s? ?ekti?i iddias?yla ?su h?rs?zl???? su?unu i?leyenler, hapis cezas? talebi ile yarg?lanarak h?k?m giyecek. Mahkeme, TCK?n?n 147. maddesine dayanarak san???n beraatine karar vermi?ti. TCK?n?n 147. maddesi ??yle:
?H?rs?zl?k su?unun a??r ve acil bir ihtiyac? kar??lamak i?in i?lenmesi halinde, olay?n ?zelli?ine g?re, verilecek cezada indirim yap?labilece?i gibi, ceza vermekten de vazge?ilebilir.? (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net