?Beykoz Devlet Hastanesi hizmete girecek?

?stanbul ?l Sa?l?k M?d?r Vekili Mehmet Bakar, Beykoz Devlet Hastanesi?nin deprem g??lendirme ?al??mas? dolay?s?yla ilgili firmaya teslim edildi?ini ve 6 ay sonra yeniden hizmete girece?ini bildirdi.


?stanbul ?l Sa?l?k M?d?r Vekili Mehmet Bakar, Beykoz Devlet Hastanesi?nin deprem g??lendirme ?al??mas? dolay?s?yla ilgili firmaya teslim edildi?ini ve 6 ay sonra yeniden hizmete girece?ini bildirdi.
Bakar, yapt??? a??klamada, Beykoz Devlet Hastanesi?nin yan? s?ra Bak?rk?y Ruh ve Sinir Hastal?klar? E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi b?nyesindeki Alkol ve Madde Ba??ml?l??? Ara?t?rma ve Tedavi Merkezi (AMATEM) ve Nevroz Klini?i?nde deprem g??lendirme ?al??mas? ba?lad???n? s?yledi.
?Beykoz Devlet Hastanesi?ni g??lendirme yapmak ?zere 1 Temmuzda firmaya teslim ettik. ?haleye g?re firma 6 ay i?inde g??lendirme yap?p hastaneyi bize teslim edecek? diyen Bakar, Beykoz?daki hastalar?n ba?ka hastaneye, Bak?rk?y?dekilerin de ayn? hastanede farkl? kliniklere al?nd???n? belirtti. Bakar, 6 ay sonra bu binalar?n restorasyon ve deprem g??lendirilmesi yap?ld?ktan sonra tekrar hizmete girece?ini ifade ederek, ?unlar? kaydetti: ?Beykoz da bu ?er?evede teslim edildi. E?er anla?malar sa?l?kl? ?ekilde y?r?rse m?teahhit 6 ay sonra bize binay? temiz ?ekilde geri verecek, biz de hizmetimizi kald???m?z yerden daha g?zel bir ?ekilde yapmaya devam edece?iz. Beykoz?daki personelimizin bir k?sm?n? yak?nda yine en ?nemli bloku deprem g??lendirilmesi yap?lm?? Pa?abah?e Devlet Hastanesi?ne naklettik. Bir k?s?m personeli de yak?nlarda olup da ihtiyac? olan ?mraniye ve Zeynep Kamil E?itim ve Ara?t?rma hastanelerine naklettik. Bunlar? 1 Ocak itibariyle geri alaca??z ve hizmetimize kald???m?z yerden devam edece?iz.? (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net