Avukat Eren?in an?s? ya?at?l?yor

Karadeniz Sahil Yolu Projesi?ne kar?? hukuki m?cadele verirken, silahl? sald?r? sonucu ?ld?r?len Avukat Cihan Eren?in ailesi, Eren?in m?cadelesine ve Karadeniz?e sahip ??kmaya devam ediyor.


Karadeniz Sahil Yolu Projesi?ne kar?? hukuki m?cadele verirken, silahl? sald?r? sonucu ?ld?r?len Avukat Cihan Eren?in ailesi, Eren?in m?cadelesine ve Karadeniz?e sahip ??kmaya devam ediyor.
Karadeniz Sahil Yolu?nun Rize F?nd?kl? ge?i?inin deniz dolgusu ile yap?lmas?na kar?? y?r?tt??? m?cadele ile tan?nan Avukat Cihan Eren, iki y?l ?nce F?nd?kl? Aksu Sahili ile ilgili yap?lacak ke?iften iki g?n ?nce u?rad??? silahl? sald?r?da hayat?n? kaybetmi?ti. Eren?nin ?l?m?nden sonra, daha ?nce 3. derece sit alan? ilan edilen F?nd?kl? Aksu Sahili hakk?ndaki sit karar?, Karayollar? Genel M?d?rl????n?n ba?vurusu ?zerine Trabzon B?lge Koruma Kurulu taraf?ndan kald?r?lm??t?. Bu karara dayanak yap?larak, daha ?nce F?nd?kl? Belediyesi taraf?ndan onaylanan imar planlar?; Trabzon ?dare Mahkemesi taraf?ndan iptal edildi?i halde, Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakan? Faruk ?zak taraf?ndan 17 Ekim 2007 tarihinde onaylanarak yol in?aat? tekrar ba?lat?lm??t?. Aksu Sahili de b?ylece kayalarla doldurularak yok edilmi?ti.
Dolgu plan?n?n bakan taraf?ndan onaylanmas? ?zerine, Avukat Eren?nin e?i M?zeyyen Eren, ?ocuklar? ile Aksu Mahallesi Muhtar? Musa Kaz?m ?z?i?ek ve Aksu Mahallesi sakinleri taraf?ndan dava s?reci devam ettirildi. Aral?k 2005 y?l?nda y?r?tmeyi durdurma talepli olarak imar planlar?n?n iptali i?in Dan??tay?da a??lan davada, ?nce Dan??tay 6. Dairesi taraf?ndan y?r?tmeyi durdurma talebi reddedildi, yap?lan itiraz ?zerine ?dari Dava Daireleri Kurulu bilirki?i incelemesinden sonra karar? bozdu. Daha sonra bir taraftan yol in?aat? devam etti, bir taraftan da davan?n a??lmas?ndan yakla??k yirmi ay sonra, bilirki?i incelemesi karar? verildi. Bilirki?i incelemesi 16 Temmuz 2007 tarihinde yap?ld?.
?Kamu yarar?na uyulsun?
Karadeniz Sahil Yolu Platformu taraf?ndan yap?lan a??klamada, bu inceleme sonras?nda, bakan taraf?ndan onaylanan planlar?n, hukuka ve kamu yarar?na uygun olup olmad??? konusunda Dan??tay??n nihai karar? verece?i belirtilerek, ?Bu karar?n yasalar?n ve kamu yarar?n?n gerektirdi?i ?ekilde olu?aca??n? ?mit ediyoruz? denildi. Hukukun ge? de olsa do?ru karar? verece?ine de?inilen a??klamada, F?nd?kl? sahillerinin yok edilmesine kar?? hayat? pahas?na direnen Cihan Eren?nin hakl?l???n?n bir kere daha kan?tlanaca?? vurguland?.
A??klamada, Karayollar? Genel M?d?rl????n?n haz?rlad??? ke?if raporlar?nda, Aksu Sahili?nden dolgu ile yap?lacak deniz ge?i?inin 33 milyon dolara mal olaca??n?n belirtildi?i hat?rlat?larak, bu konuda bilgi edinme ba?vurular?na cevap verilmedi?i, maliyetin gizlenmeye ?al???ld??? iddia edildi. Karayollar? Genel M?d?rl????ne, ?kara ge?kisi ile ayn? fiyata mal olaca?? ?eklinde sunulan F?nd?kl? Deniz Ge?i?kisinin ne kadara mal oldu?unu a??klama? ?a?r?s? yap?lan a??klamada, bilim insanlar?n?n verece?i rapor ve Dan??tay karar?n?n, Sahil Yolu?nda nas?l bir soygun yap?ld??? ve kamu kaynaklar?n?n nas?l talan edildi?i a??s?ndan da ?nemli bir karar olaca??n?n alt? ?izildi. (Ankara/EVRENSEL)
M?ge Tuzcuo?lu
www.evrensel.net