?HD: Tutuklanmalar hukuka ayk?r?

?a?da? Hukuk?ular Derne?i (?HD), H?C?l?lerin bas?n a??klamas?na yap?lan polis m?dahalesini ve 87 H?C?l?n?n tutuklamas?n? hukuka ayk?r? olarak de?erlendirdi.


?a?da? Hukuk?ular Derne?i (?HD), H?C?l?lerin bas?n a??klamas?na yap?lan polis m?dahalesini ve 87 H?C?l?n?n tutuklamas?n? hukuka ayk?r? olarak de?erlendirdi.
?HD taraf?ndan yap?lan yaz?l? a??klamada, ger?ekle?en olayda coplu, kalkanl?, robocop k?yafetli ?evik kuvvet ?ubesi polislerinin, ?zerinde yaln?zca yazl?k k?yafetler ve ?nl?kler bulunan ve oturarak bekleyen gruba sald?rd???na dikkat ?ekildi. A??klamada, tutuklananlar?n yaln?zca erkek olmas?n?n akla ayk?r? oldu?u kaydedildi. 2911 say?l? Toplant? ve G?steri Y?r?y??leri Kanunu?nun 32/1 maddesinde su?un ?Kanuna ayk?r? toplant? veya y?r?y??lere silahs?z olarak kat?lanlar emir ve ihtardan sonra kendili?inden da??lmazlar ve h?k?met kuvvetleri taraf?ndan zorla da??t?l?rsa, 1 y?l 6 aydan 3 y?la kadar hapis ve 5 bin liradan 30 bin liraya kadar a??r para cezas? ile cezaland?r?l?r? ?eklinde tan?mland???, dolay?s?yla hapis cezas?n?n ertelenebilir, paraya ?evrilebilir olmas? nedeniyle tutuklamalar?n amac?n? a?m?? bir tedbir oldu?u belirtildi.
A??klamada, Tutuklanan eylemcilerin, Ankara 1 No?lu L Tipi ve ?ocuk/Gen?lik Cezaevi giri?lerinde jandarma taraf?ndan h?rpaland???, dayak, k?t? muamele ve falakaya maruz kald?klar? bildirilerek, tutuklanan 87 ki?inin bir an ?nce serbest b?rak?larak, esas sorumlular?n yarg? ?n?ne ??kar?lmas? istendi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net