?MO: Tercihten ?nce iki kez d???n?n

?evre M?hendisleri Odas? Genel Sekreteri Bur?ak Kahraman Uysal, tercih yapmaya haz?rlanan ??rencilere ?nemli uyar?larda bulundu.


?evre M?hendisleri Odas? Genel Sekreteri Bur?ak Kahraman Uysal, tercih yapmaya haz?rlanan ??rencilere ?nemli uyar?larda bulundu. ?evre m?hendisli?i mesle?inin cazibesini ve gelecek tahayy?l?n? yitirdi?ini kaydeden Uysal, ?Tablo i? a??c? de?il? dedi.
Uysal yapt??? yaz?l? a??klamada T?rkiye?de ?evre m?hendisli?i lisans e?itimi veren 27 ?niversitenin her y?l yakla??k 933 mezun, bug?ne kadar toplamda 11 bin mezun verdi?ini kaydetti. ?evre m?hendisli?inin T?rkiye?nin gelece?i a??s?ndan ?nemli bir meslek alan? oldu?unu ve ?neminin giderek artt???n? kaydeden Uysal, ?evre m?hendisli?i istihdam alan?nda da g?rece bir art?? oldu?unu s?yledi. ?MO?ya kay?tl? 5 binden fazla ?evre m?hendisinin y?zde 25?inin i?siz oldu?unu, y?zde 25?inin ise mesle?i d???nda bir alanda ?al??t???n? kaydeden Uysal, ??evre m?hendislerinin mevcut ?al??ma ko?ullar? ve ?evre m?hendisli?inin gelece?i konusunda g?n ge?tik?e say?lar? artan ?evre m?hendisli?i b?l?mleri ve i?siz ?evre m?hendisleri d???n?ld???nde tablonun hi? de i? a??c? olmad??? kolayca g?r?lebilmektedir? dedi.
??rencilerin ?niversite e?itimindeki yetersizliklere de dikkat etmesi gerekti?ini belirten Uysal, ??evre m?hendisli?i tercihi yapacak ??renciler y?ll?k mezun say?s? ve bu say?n?n i? bulma konusunda yaratt???, yarataca?? rekabet ortam?n? dikkate almal?d?r. Bug?n ?evre m?hendislerinin bir?o?unun do?ru istihdam, i?sizlik, i? g?vencesi, mesleki tan?n?rl?k, ?cret yetersizli?i ya da dengesizli?i gibi sorunlar? halen devam etmektedir. ?evre m?hendisli?i hizmetlerinin, ?evre sorunlar?n? gidermeye y?nelik proje, tasar?m ve uygulama s?re?lerinin kamusal hizmet olmaktan ??kar?ld???, ticarile?ti?i ve yabanc? sermayenin hizmetine sunuldu?u bir d?nemde, mesle?imiz cazibesini ve gelecek tahayy?l?n? yitirmi?tir? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net