Fotoğraf: Evrensel

K??k k?y?n?n trajikomik ?yk?s?

K??k; Kahramanmara???n Elbistan il?esine ba?l? bir da? k?y?. K???n ula??m hemen hemen imkans?z.


K??k; Kahramanmara???n Elbistan il?esine ba?l? bir da? k?y?. K???n ula??m hemen hemen imkans?z. Okulsuz k?y?n okullu minikleri, bu imkans?zl?klar i?inde kom?u k?ylerdeki okullara gitmek zorunda kal?yordu.
Bir g?n, k?yl?ler toplan?p okul yap?lmas? i?in ilgili kurumlara ba?vurur, devlet ise bu talebi bir ?artla kabul eder: K?yde cami yok, ?nce cami, sonra okul.
Oysa K??k k?y? bir Alevi k?y?d?r ve burada kimse camiye gitmez. T?m ?srarlara ra?men devlet bu ?art?ndan vazge?mez. Sonunda k?yl?ler okul yap?lmas? i?in cami ?art?n? kabul eder.
Devlet, Alevi k?y?ne ?nce cami, sonra okul yapar. Bir s?re sonra birde maa?l? imam atar.
Aradan g?nler, haftalar, aylar ge?er, kimse camiye gitmez. Buna can? s?k?lan imam dayanamayarak k?y? terk eder.
Ama devlet ?srarl?d?r, ikinci bir imam g?nderir k?ye. Fakat durum de?i?mez. Yine kimse camiye gitmez. Bir s?re sonra ikinci imam?n da can? s?k?l?r. Ama o k?yden gitmek yerine, k?yl?lere ayak uydurur. S?k s?k k?y kahvesinde vakit ge?irmeye ba?lar, onlarla i?ki de i?er. Neticede k?yde kimse camiye gitmez.
K?y Muhtar? Mehmet Y?kselen, ?T?m mezheplere, t?m inan?lara sayg?m?z var. Camiye de sayg?m?z var ama okul yap?lmas? i?in camiyi ?art ko?tular, biz de kabul etmek zorunda kald?k. Kimse gitmedi?i i?in ??r?d?? s?zleriyle rahats?zl???n? dile getiriyor. (Elbistan/EVRENSEL)
?zg?r Topsakal
www.evrensel.net