Zana?ya su? duyurusu

I?d?r Emniyet M?d?rl???, I?d?r?da d?zenlenen mitingde, ?Art?k T?rkiye?nin eyaletlere b?l?nme zaman? gelmi?tir.


I?d?r Emniyet M?d?rl???, I?d?r?da d?zenlenen mitingde, ?Art?k T?rkiye?nin eyaletlere b?l?nme zaman? gelmi?tir. Ankara, T?rkiye?yi eyaletlere b?l ve K?rdistan eyaletini kur? ifadelerini kullanan DEP eski Milletvekili Leyla Zana hakk?nda su? duyurusunda bulundu.
Bu arada Ba?bakan Erdo?an, Zana?n?n s?zlerine tepki g?sterdi. Kanal 7?de kat?ld??? programda Zana?n?n s?zlerini de?erlendiren Erdo?an, ?Bu hukuki sorun ortaya ??kar?yor. Haddini bilmez bir yakla??m. Bu yakla??m?n da takibini herhalde yarg? gere?i ?ekilde yapacakt?r? dedi.
D??i?leri Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Abdullah G?l ise Zana?n?n s?zlerini, ??ok sorumsuzca ve herkesi provoke edici bir a??klama? olarak de?erlendirdi.
Zana s?zlerine sahip ??kt?
?te yandan Van?da gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan Zana, s?zlerine sahip ??kt?.
T?rkiye?nin b?l?nmemesi gerekti?ine inananlardan biri oldu?unu belirten Zana, ?Ben bu halk?n diliyim. Ayn? zamanda halk?m?n da beklentilerini dillendirdim. T?rkiye?nin gelece?ini de orada g?r?r?m. T?rkiye?nin ??kar?n? bunda buluyorum. ?nanc?m ?u ki, (s?ylediklerime) bug?n k?zanlar 5 y?l sonra ya da 10 y?l sonra bunu ger?ekle?tirecekler ve uygulayacaklar? dedi.
Bir gazetecinin, a??klamalar?n?n partinin mi yoksa kendisinin mi fikri oldu?unu sormas? ?zerine Zana, ?u yan?t? verdi: ?S?ylediklerim t?m?yle kendi fikrimdir. Parti bu fikrimi destekler mi desteklemez mi onlar?n bilece?i bir ?eydir. Ahmet T?rk demek sadece parti demek de?ildir. Partimiz i?inde de de?i?ik g?r??ler var.? (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net