MERCEK

 • Se?im kampanyas? sona erdi. Bug?nk? oy verme i?lemini takiben ?sand?klardan ??kacak sonu?lar?, 23 Temmuz 2007 itibariyle ya?anacak politik-sosyal geli?meler a??s?ndan da belirli bir ?neme sahip bulunuyor.


  Se?im kampanyas? sona erdi. Bug?nk? oy verme i?lemini takiben ?sand?klardan ??kacak sonu?lar?, 23 Temmuz 2007 itibariyle ya?anacak politik-sosyal geli?meler a??s?ndan da belirli bir ?neme sahip bulunuyor. Ancak, ?lkenin kar?? kar??ya bulundu?u ve burjuva siyasetinin ??z?ms?zl???yle daha da a??rla?m?? temel sorunlar?n?n hemen t?m toplumsal s?n?f ve kesimler ?zerinde yaratt??? bask? y?n?nden esasl? bir de?i?iklik olmayaca??na dair bir ?mutabakat? da var. Egemen s?n?f politikas?nda ?iddet yo?unla?mas?n?n dozunu belirleyecek olan da, bu temel sorunlara ili?kin ??at??ma? ve m?cadelenin geli?me seyri/d?zeyi olacak. Arada ku?kusuz ??in Seddi? yok; se?imler ?ncesindeki s?recin, se?imleri de g?ndeme getiren ve belirleyen geli?melerini ortaya ??karan sorun ve olgular var olmaya devam ediyorlar. Geli?melerin bire bir nas?l olaca??n? bug?nden s?ylemek elbette m?mk?n de?il, ancak, se?im sonu?lar?n?n, istikrars?zl??? ortadan kald?rma gibi bir etkiye sahip olamayaca??n? s?yleyebiliriz.
  Bu se?imlerin en ?nemli ?zelliklerinden biri, ?lkenin ba??ms?zl???n?, demokratik siyasal ?zg?rl?kleri, halk?n insanca ya?ama ko?ullar?n?n olu?turulmas?n?, K?rt-T?rk ve di?er milliyetlerden insanlar?n hak e?itli?i temelindeki karde??e birli?ini m?cadele program? olarak belirleyen bir ?halk se?ene?i? etraf?nda birle?mi? ?Bin Umut Adaylar??n?n ?ba??ms?z milletvekili? olarak parlamentoya girmeleri olacak. Bu ?zellik, se?im kampanyas? s?resince de ?e?itli bi?imlerde belirginlik kazand?.
  Se?imlere bu bak?mdan esas olarak ?iki parti? halinde; i??i s?n?f?n?n, emek?ilerin, kent ve k?r yoksullar?n?n, K?rtlerin ve ?teki t?m ezilen kesimlerin temsilcileriyle farkl? isimler alt?nda, ancak temel i?eri?i bak?m?ndan ayn? ekonomik-sosyal ve politik program? savunan sermaye partileri (partisi) iki ba?l?ca kar??t g?? olarak girdiler. Sermaye partilerinin s?zc?leri, uygulanmakta olan IMF-T?S?AD program?n? s?rd?receklerini s?ylemekten ka??nmad?lar. ??p?i ?eline dolayanlar?la ip cambazl??? yapanlar?n t?m? temel insan haklar?n?n kar??s?ndaki konumlanm??l?klar?n? kampanya boyunca yeniden teyit ettiler. Halk?n talepleri ve duygular?n?n istismar?na y?nelik s?ylem yar???n?n temel ?zelli?i de ikiy?zl?l?kt?. H?k?met partisinin iki milyon aileye g?da maddeleri, k?m?r, k?rtasiye malzemeleri vs. ve 700 bin ki?iye 15 trilyon YTL?lik ?ek da??tarak ?sadakayla oy sat?n alma? takti?i se?im arifesine kadar devam etti.
  Se?imlere i??i s?n?f?, emek?iler ve t?m ezilenlerin talep ve ??karlar?n?n savunulmas? temelinde halk?n ba??ms?z politik m?cadelesinin ilerletilmesi tutumuyla giren parti ve adaylar ise, burjuvazinin politik-askeri ve polisiye engellerine, se?im entrikalar? ve baraj barikat?na kar??n, halk?n kendi haklar? i?in m?cadelede birli?ini ?ne ??kard?lar. T?rkiye?nin ba??ms?z ve demokratik bir ?lke haline getirilmesi, b?lgemizi kana bulayan emperyalist s?m?rgecilerin i?gal ettikleri topraklar ba?ta olmak ?zere t?m b?lgeden ?ekilmeleri, ba??ml?l?k ili?kilerini sa?layan anla?malar?n iptali, uluslararas? ve i?birlik?i yerli tekellerin ??karlar?nca belirlenen ekonomi programlar?n?n ge?ersizle?tirilmesi ve K?rt ve T?rklerin ulusal tam hak e?itli?i ba?ta olmak ?zere halk?n en acil ve g?ncel temel talepleri, ?bizim cephe?nin se?im kampanyas?n?n program? oldu. Bu ?al??man?n ne kadar ba?ar?yla ve ger?ekten olmas? gerekti?i gibi y?r?t?ld???, ?n?m?zdeki g?nlerde, ilgili kesimlerce de?erlendirilecek. Bug?nden ise s?ylenecek olan, ba??ms?zl?k, demokrasi ve sosyalizm m?cadelesinde, s?n?f bilin?li i??inin, ileri emek?i ve halk?n kurtulu? davas?na ba?lanm?? ayd?n ve sendikac?n?n fabrika, i?yeri ve i?letme, sokak ve meydanlardaki m?cadelesiyle parlamentoda bu m?cadelenin yank?s?n? bulmas? i?in bug?n daha uygun ko?ullar ve olanaklar?n ortaya ??kt???d?r. Bu ise, ?az bir ?ey? olarak al?nmamas?, aksine ?nemsenmesi ve halk kitlelerine; K?rtlere ve s?m?r? ve bask? alt?ndaki s?n?f ve kesimlere kar?? g?revlerimizin kararl?l?kla yerine getirilmesi i?in sorumlulukla de?erlendirilmesi gereken bir kazan?t?r.
  A. Cihan Soylu
  www.evrensel.net