22 Temmuz 2007 00:00

??sizlik artt?nca ?cretler d??t?

?anl?urfa?da ?ok say?da i?siz sadece hasat mevsiminde hamal olarak ?al???yor. G?nde 10-15 ton ?r?n ta??yarak para kazanan hamallar, i?sizli?in artmas? nedeniyle hamal say?s?n?n da artt???n? bu durumun i? g?c?n? ucuzlatt???n? s?yledi.

Paylaş

?anl?urfa?da ?ok say?da i?siz sadece hasat mevsiminde hamal olarak ?al???yor. G?nde 10-15 ton ?r?n ta??yarak para kazanan hamallar, i?sizli?in artmas? nedeniyle hamal say?s?n?n da artt???n? bu durumun i? g?c?n? ucuzlatt???n? s?yledi. ???iler, devletin b?lgeye yat?r?m yaparak bir an ?nce i?sizlik sorununu ??zmesini istedi.
Ekonomisi tar?m ve hayvanc?l??a dayanan ?anl?urfa?n?n T?rkiye?nin en ?nemli kalk?nma projesi olan GAP??n merkezi konumunda olmas?na ra?men kentte ya?anan yo?un i?sizlik devam ediyor. Yakla??k 1 milyon 300 bin n?fusu olan kentte vatanda?lar ge?imlerini sa?lamak i?in bazen tar?m i??isi, bazen in?aat i??isi olarak Adana, Kayseri, Konya, Ankara ve ?zmir gibi ?evre illere gitmek zorunda kal?yor. ?ok say?da i?siz de yaln?zca hasat mevsiminde hamall?k yaparak ge?imini sa?lamaya ?al???yor. Hasat mevsiminde hamal olarak ?al??an i??iler, ?cretlerinin d???k olmas?ndan yak?n?yor. Bu durumu artan i?sizlik nedeniyle hamal say?s?ndaki art??a ba?layan i??iler, bu nedenle arpa, bu?day, mercimek gibi ?r?nlerin tonunu 1.60 YTL?ye ta??yor. 2-3 g?nde bir i? alabildiklerini s?yleyen hamallar, i? ald?klar? g?nlerde ise yakla??k 10-15 ton ?r?n ta??yarak i? sonunda 20 YTL kazan?yor.
Sadece hasat mevsiminde hamall?k yapan 3 ?ocuk babas? 29 ya??ndaki Avni Kullah, ta??nan ?r?n miktar?n?n de?i?ken oldu?unu, baz? g?nler 5, baz? g?nler 30 ton ?r?n ta??d?klar?n? belirtti. Ayl?k yakla??k olarak 400 YTL kazand???n? s?yleyen Kullah, bir ailenin ge?iminin 400 YTL ile sa?lanmayaca??na dikkat ?ekti.
3 y?ld?r ayn? ?cret
Yakla??k 20 y?ld?r hamall?k yapt???n? ifade eden 5 ?ocuk babas? Osman Onayl?, daha ?nceden hamall?k i??ili?inin ?ok pahal? oldu?unu, hamall?k yapan ki?inin ailesine bakabildi?ini s?yledi. ??sizlik nedeniyle hamal say?s?n?n artt???n?, bu durumun da i? g?c?n? ucuzlatt???n? dile getiren Onayl?, ?Ta??ma artmad?. Para de?erini kaybetti. 3 y?ld?r zam bekliyorum. Ancak zamm?n yap?lmamas?ndan dolay? ayn? ?cretle ?al???yorum. Ailemde ?al??an tek ki?i benim. Ge?im s?k?nt?s? var. Sonbahar aylar?nda ailemle birlikte pamuk toplamak zorunda kalaca??m? dedi.
Yat?r?m istiyorlar
25 ya??ndaki M?sl?m Oru? da bu i?i yaparak 6 n?fuslu evini ge?indirmeye ?al??t?. Lise mezunu oldu?unu dile getiren Oru?, farkl? i?lerde ?al??acak alan olmad??? i?in hamall?k yapt???n? belirtti. T?rkiye?de ?niversite bitirenlerin bile i?siz kald???na vurgu yapan Oru?, ?Bizim iste?imiz devletin b?lgeye ?e?itli yat?r?mlar yapmas?d?r. B?ylece i?sizlik sorunuyla kar??la?mayacak olan gen?ler, h?rs?zl?k, eroin, bali ve yabanc? madde kullan?m? gibi yanl?? y?nlere de kaymayacakt?r? diye konu?tu. (?anl?urfa/EVRENSEL)
Ali Erta?
ÖNCEKİ HABER

Koop-???e verdi?den destek geldi

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa