K?RVEME MEKTUPLAR

 • Kirvem,Bir m?ddetten beri, gerek se?im meydanlar?nda, gerekse televizyon ekranlar?nda veya gazetelere yans?yan renkli, cafcafl? tam sayfa ilanlardan ...


  Kirvem,
  Bir m?ddetten beri, gerek se?im meydanlar?nda, gerekse televizyon ekranlar?nda veya gazetelere yans?yan renkli, cafcafl? tam sayfa ilanlardan anla??lan o ki, memleket dahilinde giderek yavan, ya?s?z, tats?z, tuzsuz, abur cubur ?orbaya d?n??en bir h?r-g?r ba??n? alm?? d?rtnal gidoor! A?z? olan herkes kendi kavlince, kendi i?kembesince istedi?i "fetva"y? uluorta verip kimilerini "vatan haini", berikini "sat?lm??", " s?zde vatanda?" kefesine oturtup duroor.
  Bu hay huy, bu pat?rt? karma?as? i?inde ?lke meselelerine "g?z kulak" olmak i?in ??rp?nan, y?rekleri milletin refah?, huzuru, mutlulu?u i?in ??ra misali yan?p tutu?an bu s?zde "vatansever"ler b?l???n?n kar??l?kl? salvolar? bir taraftan s?rerken, beri taraftan halk?n katarlar dolusu sorunlar?na en k?sa zaman i?inde "k?kl?", "kal?c?" ??z?mler ?reteceklerine dair yemin billah edenlerin ard? ard?na s?ralad?klar? birbirinden "cazip", birbirinden "parlak", k?sacas? "i?tah a??c?" soslarla tatland?r?lm?? bu s?ylemleri kar??s?nda ba?kalar? ne d???n?r, ba?lar?n? nas?l ka??r bilemem ama, ?eytan?n getirip zorla ?z?m?n akl?na soktu?una bak?l?rsa, yan yana uzay?p giden bu u?suz bucaks?z vaatler zincirinin bu denli ?oklu?u bile, asl?nda zaman i?ersinde kimi meselelerimizi halledemedi?imiz gibi hemen her konuda bo?a k?rek ?ekti?imizin de bir bak?ma kan?t? m? ne!
  Nitekim ezelden beri iliklerimize i?lemi? "?ark kurnazl???" d?sturuyla i?imize geldi?inde Osmanl?'n?n miras?na konarak, i?imize gelmedi?inde g?rmezlikten gelerek, hatta meg parmak daha da ileri gidip a??k?a s?ylemek gerekirse bu miras?n "sevap"lar?n? anam?z?n ak s?t? gibi alg?larken beri taraftan "g?nah"lar?n? neredeyse t?mden ink?r edip, savsaklay?p, nihayet Cumhuriyet'le ba?lay?p ard? s?ra s?r?p gelen bunca zamandan beri memleket genelinde kap?m?z? ?alan irili ufakl?, "dahili-harici" t?m meselelerimizi "birey", "vatanda?", "toplum" d?zeyinde el ele a??k y?reklilikle, ?effafl?kla bir an ?nce masaya yat?r?p en az?ndan kenar?ndan kulpundan ameliyat edip "?ifa" aramaktansa; ba? a?r?s?na, so?uk alg?nl???na, nezleye k?sacas? g?ya her derde deva gelen "gripin" veya "aspirin" t?r? ila?larla ge?i?tirme ?abalar?yla hal? alt?na s?p?r?p ya da ba?lar?m?z? deveku?u misali kuma g?merek b?ylece bertaraf ederken, asl?nda gelip gelip toslad???m?z duvar kar??s?nda bu kez de millet?e ayn? sazlar e?li?inde ayn? nakarat? tutturup: "Dertleri zevk edindim, bende ne?'e ne arar" k?rdili hicazk?r ?ark? e?li?inde hep beraber meydanlarda kimilerimiz parmaklar?m?z? ?u ya da bu i?aretlerle "sembol"lere d?n??t?r?p ba??r?p ?a??r?rken, kimilerimiz davul zurna e?li?inde tepinirken, kimilerimiz akordu bozulan ses telleriyle, h?z?nlenip nemlenen bak??lar?m?zla k?rs?lerden nutuk atarken, velhas?l?kelam Edirne'den Hakkari'ye, Damal'dan Bozburun'a, Samsun'dan ?skenderun'a kadar uzanan Misak?milli S?n?rlar? i?inde tam da bug?n bu saat se?im sand?klar?n?n ba??nda parmaklar?m?z? ??kmayan m?rekkeplerle damgalat?p ataca??m?z oylarla "millet iradesi"nin tecelli etmesini beklerken, ger?ekten de bunu "demokrasi"ye olan inanc?m?zla m? yap?yoruz, yoksa muas?r medeniyet kulvarlar?nda ko?u?turdu?umuzu el aleme kan?tlamak i?in laf ola beri gele kabilinden ge?i?tirmeye mi ?al???yoruz?
  Kirvem, laf? dola?t?r?p durmadan, hani tepeden inme yine s?ylemek gerekirse, u?runda ter d?kmeden kap?m?zda haz?r buldu?umuz bu demokrasi anlay???m?zla, yani yakim ?zetle: "Hem elmay? yemek, hem cennette kalmak iste?i"yle yola ??kt???m?z bu nevi ?ahs?na m?nhas?r demokrasi "k?lt?r"?m?zle, hele hele bilek g?c?ne dayanan darbelerle, muht?ralarla, balans ayarlar? veya benzer yollarla her defas?nda "rafa" kald?rd?ktan sonra sil ba?tan halk?n ?n?ne sand?k koyup oyalanmak, ge?en hafta yine bu s?tunlarda dillendirdi?imiz gibi demokrasiden ziyade olsa olsa Alicengiz oyununun ta kendisi de?il de nedir ka!
  ?yleyse y?zde on barajlar?yla halk?n ?zellikle bir kesiminin ?zg?r "irade"sini pe?inen "sans?r"leyen ?a?d??? bu anlay?? kar??s?nda kollar? s?vay?p b?ylece Meclis'e "bin umudun sesi" slogan?yla girmek i?in direnenleri oylar?m?zla desteklemek her ?eyden ?nce bizatihi a??r aksak y?r?yen demokrasimizin "yeni ufuklara" do?ru daha emin ad?mlarla yelken a?mas? i?in san?r?m hem gerekli hem de tam zaman?d?r Kirvem?
  M?g?rdi? Margosyan
  www.evrensel.net