?B?y?k d???nmeliyiz?

Roberto Carlos, Fenerbah?e?nin Avrupa?da s?z sahibi olmay? hedeflemesi gerekti?ini kaydetti


Roberto Carlos, Fenerbah?e?nin Avrupa?da s?z sahibi olmay? hedeflemesi gerekti?ini kaydetti
Fenerbah?e?nin Brezilyal? futbolcusu Roberto Carlos, Fenerbah?e gibi b?y?k bir kul?b?n, Avrupa?da ba?ar?l? olmas? gerekti?ini s?yledi.
Fenerbah?e TV?nin konu?u olan Roberto Carlos, sar?-lacivertli kul?pte de ba?ar?lar elde etmek, kald??? s?rece g?zel arkada?l?klar kurup, en g?zel ba?ar?lar? ya?amak istedi?ini belirterek, ?Fenerbah?e gibi b?y?k bir kul?p, mutlaka Avrupa?da s?z sahibi olmal?. Mentalitemizi de?i?tirmemiz ve b?y?k bir kul?pte oynuyor gibi oynamam?z gerekiyor? dedi.
Tamamen Fenerbah?e?ye odakland???n? dile getiren Roberto Carlos, ?Buraya sadece futbol oynamaya gelmedim. Ba?ar?lar kazanmaya, kupalar kazanmaya geldim. Bu formay? giyebilmek benim i?in bir gurur? diye konu?tu.
Futbolda duygular?n en ?st d?zeye ??kt??? ma?lar?n, derbi kar??la?malar oldu?unu anlatan Brezilyal? futbolcu, ancak di?er tak?mlara kar?? da iyi m?cadele ederek ma? kazanmalar? gerekti?ini, ?ampiyonlu?un ancak bu ?ekilde elde edilebilece?ini s?yledi.
Fenerbah?e?de her ?eyin m?kemmel oldu?unu, lige de iyi bir ba?lang?? yap?p, iyi bir ?ekilde bitirmeleri gerekti?ini belirten Roberto Carlos, ilk 1-2 ma?ta iyi oynayamasalar bile daha sonra tak?m?n ??k??a ge?ece?i d???ncesi ta??d???n? ifade etti.
Zico?ya ?vg?
Hem ?ok iyi bir insan, hem de b?y?k bir futbolcu olarak nitelendirdi?i teknik direkt?r Zico ile 1998 D?nya Kupas??nda tan??t???n? kaydeden Roberto Carlos, ?B?y?k bir hayran?y?m. O, benim ula?amayaca??m bir insan gibi g?r?n?rd?. Onu izledik, ondan ?ok ?ey ??rendik? a??klamas?n? yapt?.
Fransa?ya 1997 y?l?nda 37 metreden att??? ve jeneriklere giren unutulmaz falsolu gol?yle ilgili de Roberto Carlos, ??yle konu?tu: ?O gol hakk?nda tek hat?rlad???m, topun sibobunu kendime do?ru ?evirip, aya??m?n d???yla vurmam. Sonraki k?sm? tamamen topun inisiyatifindeydi ve o ?ekilde gitti. O topun nas?l o hali ald???n? ben de hala bilmiyorum. En g?zel gol?m bu. En zor gol?m ise 1996 y?l?nda Tenerife?ye aut ?izgisinden att???m gold?r.?
Roberto Carlos, yapt??? i?ten dolay? t?m d?nyada tan?nan biri oldu?unu, bundan hi?bir zaman ?ikayet etmeyece?ini s?yledi. Brezilyal? oyuncu, ?Hi?bir zaman, ufak bir ?ocu?un benle foto?raf ?ektirmesini, gelip forma imzalatmas?n? geri ?evirmeyece?im. Kimsenin, herhangi bir yerde bana ilgi g?stermesini reddetmeyece?im. Bu bak?mdan kendimle gurur duyuyorum. ??imle tan?nd?m ve hi? bir ?ekilde buna ihanet etmeyece?im? dedi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net