Irak durulacak gibi de?il

ABD?de ?ekilme tart??malar? devam ederken, resmi verilere g?re, Irak?ta i?galcilere, Irak g?venlik g??lerine ve sivillere her g?n ortalama 178 sald?r? d?zenleniyor


ABD?de ?ekilme tart??malar? devam ederken, resmi verilere g?re, Irak?ta i?galcilere, Irak g?venlik g??lerine ve sivillere her g?n ortalama 178 sald?r? d?zenleniyor.
ABD Savunma Bakanl??? verilerinden Reuters muhabirinin derledi?i verilere g?re, haziran ay?nda Irak?ta direni??iler ve El Kaide gibi ?rg?tler taraf?ndan 5335 sald?r? d?zenlendi. May?s ay?nda d?zenlenen sald?r? say?s? ise 5365?ti. Haziran ay?nda 30 g?n oldu?u hesaba kat?ld???nda, ge?en ay g?nl?k ortalama sald?r? say?s?n?n 177,8 oldu?u g?r?l?yor. Bu g?nl?k ortalama sald?r? say?s?n?n, i?galin ba?lad??? 2003?ten beriki en y?ksek d?zey oldu?u ifade ediliyor.
ABD Ba?kan? George W. Bush?un ge?en ?ubat ay?nda y?r?rl??e koydu?u yeni ?g?venlik plan?na? ve g?nderilen ek 28 bin askere ra?men sald?r?lar?n artarak s?rmesinin, muhalefetin ?o?unlu?u ele ge?irdi?i ABD Kongresi?ndeki ?ekilme tart??malar?n? iyice g??lendirebilece?i yorumlar? yap?l?yor.
Generaller inat ediyor
ABD?li generaller ise ?ekilme tart??malar? konusunda her g?n yeni bir a??klama yap?yor. Irak?taki ABD birliklerinin komutanlar?ndan T?mgeneral Walter Gaskin, ?Irak g?venli?inin y?llarca Amerikan yard?m?na ihtiya? duyaca??n?? iddia etti. ?lkenin bat?s?ndaki Anbar b?lgesinde konu?lanan ABD birliklerinin komutan? Gaskin, bu b?lgedeki sald?r?lar?n ge?en y?ldan bu yana azald???n?, ancak Irak g?venlik g??lerinin h?l? daha fazla tecr?beye ihtiyac? oldu?unu ifade etti.
?ngiliz ordusu zorda
Irak i?galinin orta?? ?ngiltere?nin ordusunun durumu da i? a??c? de?il. Daily Telegraph gazetesi, ?ngiltere Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Richard Dannatt??n, Irak ve Afganistan?daki i?galler nedeniyle, ?ngiliz ordusunun yedek askersiz kald??? g?r???nde oldu?unu yazd?. Gazete?nin d?nk? say?s?nda Dannatt??n yazd??? ki?isel hat?rlatma notundan al?nt?lara yer verildi. Gazete, kendi internet sitesine g?nderilen hat?rlatma notunda Dannatt??n, ?Umulmad?k durumlar? ve devam eden operasyonlar? kar??lamak i?in yedek kuvvetlerimiz hemen hemen hi? yok. ?imdi umulmad?k durumlara tepki verme kapasitemiz hemen hemen hi? yok. Durumu idare edilebilir olarak de?erlendiriyorum, ancak bu seviyedeki operasyonlar?n, halk?m?z, ekipman?m?z ve gelecekteki operasyonel kapasitemiz ?zerindeki uzun d?nemli etkileri beni kayg?land?r?yor?? ifadelerini kulland???na dikkati ?ekti.
Ba?dat?ta sald?r?
Ba?dat?ta d?n bir minib?s havaya u?tu, patlamada en az 5 ki?i hayat?n? kaybetti, 11 ki?i yaraland?. Sald?r?, ?iilerin Sadr mahallesine yak?n bir yerde oldu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net