Yaz? dizisi bile yapt?lar

Milliyet?te 10 Temmuz?da yay?nlanmaya ba?layan bir yaz? dizisi ise, tek tek b?t?n tarikatlar?n siyasetle ve partilerle ili?kisini ele al?yordu.


Milliyet?te 10 Temmuz?da yay?nlanmaya ba?layan bir yaz? dizisi ise, tek tek b?t?n tarikatlar?n siyasetle ve partilerle ili?kisini ele al?yordu. Dizinin ba?l??? ?Tarikatlar, dini cemaatler ve 22 Temmuz? idi. Dizi, ?zellikle Fethullah G?len haberleri nedeniyle okurlar taraf?ndan ele?tirilmi?ti. Gazetenin okur temsilcisi Derya Sazak bu ele?tirileri ??yle aktard?: ?22 Temmuz se?imleri ?ncesinde Milliyet?te tarikat, cemaatlerle ilgili dizi yay?mlanmas?, Devrim Yasas??na ayk?r? kavramlar?n kullan?lmas? ve ?G?len?e ?vg?? nedeniyle ele?tirildi?.
Okurlar?n ?Me?ru zemine ta??n?yor? ele?tirisine Milliyet yaz? i?leri ?G?revimizi yapm?? olman?n rahatl??? i?indeyiz? yan?t?n? vermi?ti. Okur temsilcisi Derya Sazak ise ?Se?im ?ncesi G?len ba?ta, cemaatlerin siyasi partilerle ili?kilerini irdeleyen bir dizinin AKP ba?ta merkez sa? ve muhafazak?r partilere yarayaca?? konusundaki okur g?r??lerine kat?l?yoruz? demi?ti. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net