Hakan S?rsal ?iirinde Gezinti Denemesi

?s'tas'Y?n, Temmuz 2005'te yay?nlanm?? ve ?air, kitab?n? A?ustos 2005'te imzalam?? ve bu tarih ayn? zamanda tan???kl???m?z?n da tarihi.


?s'tas'Y?n, Temmuz 2005'te yay?nlanm?? ve ?air, kitab?n? A?ustos 2005'te imzalam?? ve bu tarih ayn? zamanda tan???kl???m?z?n da tarihi. Ses olarak istasyon s?zc???n? ?a?r??t?rsa da, yaz?l?m?ndaki b?l?mleme ve sunudaki "g?rmedi?i r?yalar? yazan ya da g?r?lmeyecek r?ya tasarlayarak uykular?m?z? b?lmek isteyen" ?air saptamas?, bana, '?S' hecesiyle d?nyan?n insan?n kirlili?ini, karma?as?n?; 'TAS' hecesiyle bu kirlilik ve karma?an?n birikti?i insan kafa ve y?re?ini, hatta d?nyay? ve son hece olan 'Y?N' le de t?m buralardan ??k??? ?a?r??t?rd?. K?rk iki ya??ndaki ?airin ilk kitab?yd? bu ama bir toyluk hevesi de?ildi. ?lk sat?rlar?n etkisiyle s?rd?rd?m okumay?. Toplumcu ger?ek?i bir ?iirin taraftar?yd?m ve ?ze ba?lanmayan bi?imsel denemeler ?iirde ho?uma gitmiyordu. Hakan S?rsal'da da rastlad?m bu t?rl? modasal kimi denemelere. Dize omurgas?nda, parantez i?ine ya da t?rnak i?ine ta?man s?zc?klerin farkl? ?a?r???mlar?, ak??? kesiyordu. Ve kendi i?/d?? sesiyle akan bir ?iir, pe? pe?e gelen istasyonlarda durmak zorunda kalan ve yolculu?u s?radanla?t?ran banliy? trenleri gibiydi. Oysa ?iir uzun yollar?n trenleriydi, banliy? trenleri gibi g?r?lemezdi. T?m bu kesintilere kar??n farkl? bir sesin kar??s?ndayd?m sayfalar ilerledik?e. ?iirin dize akrabal??? s?ral? de?il, atlamal?yd?. Ama bu s??rama merak ?zerine in?a ediliyordu. Belki de ba??ms?z dizelerin olu?turdu?u b?t?nl?kl? bir ?iirden s?z ediyoruz da diyebiliriz. ?rne?in:
sepette ne kadar ?izgimiz var baba
s?zlerimden al?n?r m? e?ri s?p?rgeli cad?lar
do?rular rutubetten mi yamulmu?
elmalar? kim boyar
annem en g?zel prenses midir?
hangi cetvel daha sonsuz s?yler mi bana
i? uzaydan m? d?ner yapt???m hesaplar
bu dizeler bir ?iirin ilk b?l?m?nde art arda yer al?yor. Her dizenin ba??ms?z kimli?i ortada ama ana bir ?ze tabii sonunda. Buradan Hakan S?rsal ?iiri i?in ??yle bir saptama yapabiliriz: Dizelerle an?lar?n foto?raf?n? ?eken ve bunu aslolan, olmas? istenilen foto?rafta yerine oturtarak ?iirle?tiren. Burada t?m bu yeni ?al??malar?na ra?men, klasik son s?zc?k uya??na yaslanmay? da elden b?rakmad???n? belirtmeliyim.
Ele?tirici ve ?d?ns?z
Kitapta yer alan 62 ?iirin ?o?u uzun soluklu. Ba??ms?z dizelerden hareket, etmesinin, ?iir yazmada bir kolayl??? getirdi?i san?lmas?n, ?iir b?t?nl??? a??s?ndan bu eylem bi?iminin zorlu?u ortada. Hareketin ?z? olan ?eli?ki S?rsal taraf?ndan ?ok iyi kullan?lmakta ve buna ironiyi de ekledi?imizde, Hakan S?rsal ?iiri i?in ba?ka bir saptamay? yapabiliriz: Dizeler ?eli?kileri an?nda yans?tarak devingen bir yap?ya b?r?nmekte ve dizeler aras?nda da anlamsal ?eli?kilerden hareket ederek ?iire ??k?lmaktad?r. Dizeler aras?ndaki ?eli?kinin ironik olarak saptanmas? da ayr?ca notlanmal?d?r.
Kitapta yal?n ?iir olarak adland?rabilece?im bir-iki ?iir var. Di?erlerinin mant???, kurgusu bi?im ve bi?emleri ayn? imzaya ait: zek? ve z?tlar?n birli?ini iyi kullanma. ?iirimiz ve ?iir eme?i ad?na sevindirici bir ilk kitap ama ?iir anlay??? olarak sevdim mi? Sevdim diyemem..
Ses getiren ilk kitab?ndan on ay sonra Hakan S?rsal, ikinci kitab? E?eysiz Rodin'i yay?mlad?. Yetmi? yedi ?iirin bulundu?u E?eysiz Rodin, temel izlek olarak ?s'tas'y?n'?n geli?mi?i. Yal?nl???n gittik?e artt???n? ve g?nl?k somutluklar?n daha bir ?iire girdi?ini g?r?yoruz bu kitapta. Yani An diliminden zaman s?recinin kal?c?l???na akan bir g?ncel somutluk, s?ylemek istedi?im. H?z?nl? bir alaysama ve ?eli?kiler ?zerine ?iir in?aas? kitab?n temeli. Her ?eli?kiyi g?ren, onlar? birbirine ?arp??t?ran ve ya?ad??? co?rafyan?n s?n?rlar?n? d?nyan?n t?m eylem ve boylamlar?na ta??yan bir devingenlik yans?t?yor insana bu ?iirler. S?zc?klerle oynamay? seviyor Hakan S?rsal. Ama bu oynama, s?z?n? etti?imiz ironiyle yak?n ili?kili. ??nk? bu s?zc?klerin se?imi ve yan yana getirili?i, dizeleri kimi ?kinci Yeni anlams?zl???na kadar da g?t?r?r. Burada, bu i?in ustalar?ndan Ali Y?ce'yi olumlu anlamda anmadan ge?emiyece?im.
Hakan S?rsal ?iirinde not d???lmesi gereken bir ba?ka nokta da: Ele?tiricidir ve ?d?ns?zd?r. Bu ele?tirilerden kendini de muaf tutmaz.
?mgenin ?nemi
E?eysiz Rodin'i tam bir y?l sonra May?s 2007?de Karanl?k Oda G?l?c?kleri izler. S?zc?klerin farkl? anlam ?a?r???mlar?, parantez/t?rnak i?i olmaktan kurtar?lm?? ve verilmesi gereken ilk anlamla, dizelere yerle?tirilmi?tir bu kitapta. Ayr?ca bu kitap, Hakan S?rsal ?iirinin yal?nla?mas? konusunda da dikkat ?ekicidir. Dizelerin ba??ms?z kimli?i, anlam? ?ne ??kararak, dizeler aras? kayna?maya d?n??m??, b?l?m b?t?nl??? ba??ms?zl???na ve sonu?ta anlam a??rl?kl? ?iir b?t?nl??? ba??ms?zl???na ula?m??t?r kimi ?iirlerde. Bu noktalar? ?iir i??ili?inin ba?ka bir taraf? olarak da de?erlendirebiliriz. T?m bu saptamalara ra?men Karanl?k Oda G?l?c?kleri temel olarak ?s'tas'y?n'den bu yana s?regelen, s?rd?r?legelen Hakan S?rsal ?iiridir.
Burada ?unu s?ylemek zorunday?m. Sanat ne kadar deneysel ?al??malara girerse girsin anlama yaslanmad?k?a, kimi an'l?k tatlar verse de, kal?c?la?am?yor. Bunu g?n?m?ze kadar gelen sanat eserlerine bakarak s?yl?yorum. Bu s?ylemim genel bir s?ylem. B?t?nl?kl? olarak S?rsal'?n ?iirini hedef alm?yor. Ama es de ge?miyor.
Hakan S?rsal ?iirinin en ?nemli ?zelliklerinden biri: ?mge. ?ok ilgin? imgelere imza atan ?air, imgelerini ?ok ?a?r???ml? k?larken, kimi s?zc?klerin farkl? anlamlar?na dayand?r?yor. Yani tek s?zc?k dayanak oluyor bu imgelere. ?rneklersek: ...medine dilencisinin yakt??? dua var akl?mda....sineye ?ekilen s?rme kadar makyajs?z...k?ramazs?n fanus ya?am?n?... dantel kesilirken gelin ba?lar?... Kimi de yal?n ama derinlikli bir s?yleme ??k?yor imgeler... Az??? bir lokma mekan... k?l?c?nda safkan hain... sonra dire?i y?k?lm?? g?n?n... ?rneklerinde oldu?u gibi.
Sonu? olarak Hakan S?rsal'?n ?iiri, ?iirimiz ad?na yeni bir kanal a?acak derinliktedir diye d???n?yorum. Belirtti?im gibi bi?em-bi?im ili?kisini, mevcut imge ve ironi yetene?iyle in?a ederse ve anlam?n g?c?n? her yandan duyumsat?rsa, ?iiri okurunu ?a??r?r. Birikimin ifade edilme bi?imi, her zaman anlamay? belirlemi?tir.
?iirsel yakla??m?ma uymasa da, S?rsal'?n iyi bir ?air oldu?unu ve ?? yap?t?yla bunu kan?tlad???n? ve de ?iirimizin yeni bir damar?n? olu?turaca??n? s?yleyebilirim.

Beynine ve y?re?ine sa?l?k Hakan S?rsal.
H.H?seyin Yalva
www.evrensel.net