Arguvan T?rk? Festivali ba?l?yor

Sadece T?rkiye?nin de?il, belki de d?nyan?n tek t?rk? festivali olan Arguvan T?rk? Festivali bu y?l 28?29 Temmuz tarihlerinde be?inci kez d?zenleniyor.


Sadece T?rkiye?nin de?il, belki de d?nyan?n tek t?rk? festivali olan Arguvan T?rk? Festivali bu y?l 28?29 Temmuz tarihlerinde be?inci kez d?zenleniyor. ?zellikle uzun ve k?r?k havalar?yla t?rk? dostlar? taraf?ndan bilinen ve tan?nan Malatya?n?n Arguvan il?esindeki festivale yerel ve ulusal pek ?ok sanat?? kat?lacak. ?ki g?n s?recek olan festival de T?rkiye Yazarlar Sendikas??n?n katk?lar?yla birde panel d?zenlenecek. ?Medyan?n Halk K?lt?r?ne Etkileri? konulu paneli, Arguvanl? ?air Arife Kalender y?netecek. Panelin konu?mac?lar? ise Mustafa K?z, Turhan G?nay, Hami ?a?da? ve Leyla ?ahin?den olu?uyor. Sabahat Aslan??n sunaca??, Arguvan ve K?yleri E?itim K?lt?r Vakf? ile Arguvan Belediye Ba?kanl????n?n ?abalar?yla d?zenlenen festivalde Erkan O?ur, ?smail Hakk? Demircio?lu, Tolga ?andar, Emre Salt?k, Nida Ate?, H?seyin Erba?, Fatma Yaylag?n, Grup Arguvan, Gamze F?rat, Fato? ?zg?l, Seval-Yasemin Ero?lu, R?za Aslando?an, Nurettin G?le?, Mesut Salman, ?zge Kaygusuz, S?leyman K?rca, Necla F?nd?kl?, ?irin ?st?n, Ali Temiz-Haydar Altunok, Mustafa ve Sakine Tatl?t?rk, ?lknur Yakupo?lu ve Diyar sahne alacaklar.
Bar???n, karde?li?in ifadesi...
Arguvan Belediye Ba?kan? Mehmet K?z?lay, ilk defa 2003 y?l?nda d?zenlenen bu y?l be?inci kez d?zenlenecek olan Arguvan T?rk? Festivali?nin amac?n? ??yle a??kl?yor; ?Arguvan a?z? T?rk?leri ve Arguvan? ? T?rkiye?ye ve d?nya?ya tan?tmak, y?remizin ekonomik seviyesini y?kseltmeyi sa?lamak, y?re insanlar?m?z?n dayan??mas?n?, tan??mas?n? ve yard?mla?mas?n? sa?lamak, y?remiz k?lt?r ve sanat?n? ara?t?rarak bir araya getirmek, gelecek nesillere aktar?m?n? sa?lamak,?ocuklar?m?za, her y?n?yle geli?mi?, mutlu ve huzurlu ya?anabilir ge?mi?iyle, k?lt?r?yle gurur duyaca?? bir Arguvan b?rakmak, y?remiz t?rk?lerinden sahiplerinin para kazanmas?n? sa?lamak, dostlu?un, bar???n, karde?li?in, sevginin, sevdan?n, ac?n?n, ayr?l???n k?saca ya?am?m?za dair her ?eyimizin ifadesi olan t?rk?lerimize sahip ??kmak? (K?LT?R SERV?S?)
Kadir ?ncesu
www.evrensel.net