Afganistan?da rehine ku?atmas?

Afgan ordusu ile NATO g??lerinin, i?birli?i yaparak ge?en per?embe g?n? Kabil-Kandahar yolunda ka??r?lan 23 G?ney Koreli rehineyi kurtarmak i?in harekete ge?ti?i bildirildi.


Afgan ordusu ile NATO g??lerinin, i?birli?i yaparak ge?en per?embe g?n? Kabil-Kandahar yolunda ka??r?lan 23 G?ney Koreli rehineyi kurtarmak i?in harekete ge?ti?i bildirildi. Afganistan Savunma Bakanl???, 23 H?ristiyan Korelinin kurtar?lmas? i?in Afgan kuvvetleriyle NATO askerlerinin, Gazne vilayetindeki Karaba? b?lgesini ku?att???n? kaydetti.
El Cezire?nin haberine g?re Afgan polisinin, rehinelerin nerede oldu?unu bildi?i ve ku?atman?n bu b?lgede yo?unla?t??? ??renildi.
Arap haber kanal?, askerlerin operasyona ?her an ba?layabilece?ini? de kaydetti. Taliban ise ordu ile NATO g??lerinin operasyona giri?mesi durumunda, ?rehineleri ?ld?rece?i? tehdidinde bulundu. Taliban d?n ak?am saatlerinde, ?Bize kar?? askeri harekata kalkarlarsa, b?t?n rehineleri ?ld?r?r?z? dedi. Taliban, 23 i?in verdi?i s?reyi de 24 saat uzatt?.
Ku?atma, Taliban??n ge?ti?imiz g?nlerde ka??rd??? iki Alman rehine ile 5 Afgan m?hendisi ?ld?rd???n? iddia etmesinin hemen ard?ndan geldi. Alman rehinelerden birinin cesedi, d?n k?yl?lerce bulundu.
G?ney Kore iyimser
?lkeye bir heyet g?nderen G. Kore ise, s?ren m?zakereler ?????nda rehinelerin sal?verilmesi konusunda ?iyimser? oldu?unu bildirdi.
G?ney Kore y?netimi, Taliban??n, Afganistan?daki 200 askerini ?ekmemesi halinde rehineleri ?ld?rece?i tehdidinin ard?ndan, askerlerini, ?takvime ba?land??? ?zere? 2007 sonunda ?ekece?ini de yineledi.
G?ney Kore D??i?leri Bakan? Song Min-Soon ?nceki g?n, ?H?k?met askerlerini, sava??n harap etti?i bu ?lkeden, takvime ba?land??? ?zere, bu y?l i?inde ?ekme plan?n? yerine getirmek amac?yla haz?rl?k halinde? diye konu?tu.
Taliban, ka??rd??? rehinelerin say?s? kadar militan?n serbest b?rak?lmamas? ve G. Kore?nin Afganistan?daki 200 askerini ?ekmemesi halinde rehineleri ?ld?rmek ile tehdit etmi?ti.
G?zlemciler, G. Kore?nin s?z konusu a??klamay?, Taliban??n tehdidinin ard?ndan yapt???na i?aret ediyorlar.
G. Kore?nin, Afganistan?da sava?an askeri g?c? bulunmuyor. 200 ki?ilik G. Kore birli?i altyap? ve sa?l?k alanlar?nda g?rev yap?yor. Afganistan?daki askerlerin ?ekilmesi i?in Seul h?k?metine yo?un muhalefet bask?s? vard?.
Taliban ?ekilme s?z?n? yeterli bulmad?
Di?er yandan Afganistan?a ula?an G?ney Koreli heyetin, 23 rehinenin serbest b?rak?lmas? i?in Taliban ile temaslarda bulunabilece?i de iddia edildi. G?ney Kore Devlet Ba?kan? Roh Moo-Hyun, ?rehinelerin en k?sa zamanda sal?verilmeleri i?in b?t?n gayreti g?stereceklerini? belirtirken, Taliban s?zc?s? ise G. Kore?nin, 2007 y?l?nda bu ?lkeden ?ekilece?i a??klamas?n? ?yeterli? bulmad?.
Taliban s?zc?s? ile Kandahar?da g?r??en Arap kanal? El Cezire muhabiri James Bays, ?Birliklerin tamamen ?ekildi?ini g?rmek istiyorlar? dedi. Muhabire g?re, Taliban??n G?ney Koreli rehineleri, ?misyoner? olarak g?rd??? de ??renildi. (DI? HABERLER)
Alman rehinenin cesedi bulundu

Taliban??n ge?ti?imiz g?nlerde ka??rd??? iki Alman rehineden birinin cesedi, ka??r?ld??? Vardak?ta bulundu. Taliban, Afganistan?daki askerlerini ?ekmesini talep etti?i Almanya?n?n, ?pazarl?k yok? a??klamas? ?zerine iki rehine ile 5 m?hendisi ?ld?rd???n? iddia etmi?ti. Taliban S?zc?s? Kari M. Yusuf, Taliban??n iki Alman rehineyi Almanya?n?n Afganistan?daki 3 bin askerini ?ekece?ini taahh?t etmemesi ?zerine vurarak ?ld?rd???n? s?ylemi?ti. A??klama, Afgan ve Almanya h?k?metlerince yalanlanm??, rehinelerden birinin ?tutsakl?k ?artlar?? nedeniyle kalp krizi ge?irerek ?ld???, di?erinin ise halen ?sa?? oldu?u belirtilmi?ti. Di?er Alman rehinenin durumu konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net