Almanya?da makinistler grev oylamas?na gidiyor

Alman Demiryollar? tekeli DB AG ile Alman Makinistler Sendikas? (GDL) aras?nda devam eden T?S g?r??melerinin, 3. turundan da sonu? al?namad?.


Alman Demiryollar? tekeli DB AG ile Alman Makinistler Sendikas? (GDL) aras?nda devam eden T?S g?r??melerinin, 3. turundan da sonu? al?namad?. Yakla??k ?? saat s?ren g?r??mede DB AG, ?makinistlere ?zg? bir s?zle?me imzalamayaca??n?? belirterek, ??cret cetveli i?in ?zel d?zenleme yapma ve kalifiyele?me kursu? teklifi getirdi.
DB AG Personel M?d?r? Margret Suckale, ?Talep edilen ile teklif edilenler birbirinden o kadar uzak ki, yak?nla?mam?z veya anla?mam?z ?u an m?mk?n g?r?nm?yor? derken, GDL Ba?kan? Manfred Schell ise T?S g?r??melerinin ?art?k ??kmaza girdi?ini? ilan etti.
S?resiz grev uyar?s?
Demiryollar? tekelinin bu tutumundan vazge?mesini talep eden Schell, i?e yeni ba?layan makinistlerin ?2500 Avro br?t ?cret? talebini yineledi. Schell, ?DB AG, g?c?m?z? g?rmek istiyorsa; o zaman biz de bunu g?sterece?iz? dedi ve ?a?ustosta s?resiz greve ??kabileceklerini? s?yledi. Makinistlerin ola?an?st? bir sorumluluk ta??d?klar?n? bildiren GDL Ba?kan? Manfred Schell, ?En az pilotlar kadar stresli bir mesle?e sahip olan makinistler, ayda 1500 Avro net ?cret ile yetinmek zorunda kal?yorlar? dedi.
Makinistlerin ?al??ma s?relerinin de yeniden d?zenlenmesini, vardiyalar?n daha insanc?lla?t?r?lmas?n? da talep eden GDL, haftal?k ?al??ma s?relerinin tam ?cret kar??l??? 41 saatten 40?a d???r?lmesini de istedi.
Almanya?da GDL ?yesi makinistler, iki mahkemenin yasak karar?na ra?men ge?en haftalarda uyar? grevine ??km??t?.
Duy da inanma!
Bu arada DB AG Personel M?d?r? Margret Suckale, DB AG?nin makinistlerle ?zel bir s?zle?me imzalamas?n?n kesinlikle g?ndeme gelmeyece?ini belirterek, ?Biz demiryolu ?al??anlar?n?n birli?inin bozulmas?n? istemiyoruz. Bizce en iyi ??z?m, b?t?n demiryolu ?al??anlar?n?n ??karlar? i?in sendikalar?n ortak hareket etmesidir. Biz, demiryolu ?al??anlar?n?n b?l?nmesine izin vermeyece?iz? ifadelerini kulland?.
GDL ve DB AG aras?ndaki T?S g?r??melerinin ??kmaza girmesi ve s?resiz grev haz?rl?klar?n?n ba?lat?ld??? s?rada, DGB?ye ba?l? Transnet sendikas?ndan ise ilgin? bir a??klama geldi.
?DB AG ve GDL aras?nda s?zle?me imzalanacakm?? gibi bir hava var? diye konu?an Transnet Ba?kan? Norbert Hansen, ?E?er DB AG, GDL ile ?zel bir s?zle?me imzalayacak olursa; bu, ?irket i?in hi? iyi olmaz? dedi.
DB AG?nin ?zelle?tirilmesini savunan Transnet, tekelin borsaya girmesini de ?iyi bir strateji? olarak destekliyor. Bu ?iyi stratejisi? sayesinde 1994?ten bu yana 200 bin emek?i i?inden oldu ve genel ?cret seviyesi y?zde 15 civar?nda geriledi. (AVRUPA HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net