Suriye?nin m?zakere ?artlar?na ret

?srail Ba?bakan? Ehud Olmert, Suriye?nin bar?? g?r??meleri i?in ?kabul edilemez? ?artlar ?ne s?rd???n? iddia ederek, 1967 y?l?ndan bu yana ilhak etti?i Golan Tepeleri?nden m?zakereler ba?lamadan tamamen ?ekilmeleri ?art?n?n, ?g?r??melerin ba?lamas?n?n ?n?nde a??lmaz bir engel yaratt???n?? ileri s?rd?.


?srail Ba?bakan? Ehud Olmert, Suriye?nin bar?? g?r??meleri i?in ?kabul edilemez? ?artlar ?ne s?rd???n? iddia ederek, 1967 y?l?ndan bu yana ilhak etti?i Golan Tepeleri?nden m?zakereler ba?lamadan tamamen ?ekilmeleri ?art?n?n, ?g?r??melerin ba?lamas?n?n ?n?nde a??lmaz bir engel yaratt???n?? ileri s?rd?.
?srail?in Kanal 10 televizyonunda yay?nlanan konu?mas?nda, Suriye Devlet Ba?kan? Be?ar Esad??n, g?r??melerden ?nce ?srail?in 1967?de ele ge?irdi?i topraklardan tamamen ?ekilmesi gerekti?i y?n?ndeki a??klamas?na yan?t veren Olmert, ?srail?in Golan Tepeleri?nden ?ekilmeye haz?r oldu?unu, ancak, Esad??n b?lgedeki Yahudi yerle?imcilerin ve askerlerin b?lgeden tamamen ?ekilmesi garantisinin, ?a??lamaz bir engel yaratt???n?? iddia etti.
Suriye lideri Esad, ge?en sal? g?n? yeniden se?ildi?i devlet ba?kanl??? yemin t?reninde, ??srail?in bar?? g?r??meleri i?in niyetini a??k?a belli etmesi gerekti?ini? kaydederek, m?zakerelerden ?nce Golan Tepeleri?nden tamamen ?ekilmesini talep etmi?ti.
?srailli liderler, daha ?nce Golan Tepeleri?nden ?ekilme konusunda uzla?maya varm?? ancak, Suriye-?srail aras?nda s?ren g?r??meler, ?ekilmenin ayr?nt?lar? konusundaki anla?mazl?k nedeniyle 2000 y?l?nda kesilmi?ti.
?Suudiler geri ad?m att??
Di?er yandan Suudi Arabistan??n ise ge?en aylarda yap?lan Arap Birli?i Zirvesi?nde di?er ?lkelerin onay?yla ?srail?e ?nerdi?i ?bar?? plan?na art?k so?uk bakt???? ??renildi.
?srailli gazetelerin, ?sralli yetkililere dayand?rd??? habere g?re Suudi Arabistan Kral?, ?ran ve ?ter?r? sald?r?s? korkusu nedeniyle plana ?eskisi kadar s?cak bakmad???? belirtildi.
Suudi Arabistan??n, ?toprak kar??l??? bar??? anla?mas? ilk kez 2002 y?l?nda Beyrut?ta yap?lan Arap Birli?i Zirvesi?nde g?ndeme gelmi?, anla?ma, birli?in ge?en aylarda yap?lan zirvesinde de ?srail?e yeniden ?nerilmi?ti.
?smini vermek istemeyen bir ?srailli yetkili ise Suudi Arabistan??n, ?ran ve El Kaide korkusu nedeniyle ?geri ad?m att???n?? belirterek, ?Kaynaklar?m?za g?re Krall?k korktu ve bar?? anla?mas?ndan vazge?erek, topu ?rd?n Krall????na att?? dedi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net