Pakistan?da ?at??malar art?yor

Pakistan?da ordu, son birka? haftad?r intihar sald?r?lar?n?n h?zla artt??? Afgan s?n?r?ndaki sorunlu Kuzey Veziristan vilayetindeki operasyonlar?na h?z verdi.


Pakistan?da ordu, son birka? haftad?r intihar sald?r?lar?n?n h?zla artt??? Afgan s?n?r?ndaki sorunlu Kuzey Veziristan vilayetindeki operasyonlar?na h?z verdi.
B?lgede ??kan ?at??malarda 13 militan?n ?ld?r?ld??? ifade edilirken, ABD Ba?kan? George W. Bush ise Pakistan?da El Kaide?ye kar?? y?r?t?ld???n? iddia etti?i operasyonlar? savundu.
Pakistan?da L?l Medresesi direni?inin kanl? bir bi?imde bast?r?lmas?n?n ard?ndan K. Veziristan?daki Taliban ??ras?, h?k?met ile imzalad?klar? bar?? anla?mas?n? feshetmi?ti. Bu a??klaman?n ard?ndan gelen sald?r? ve ?at??malarda iki haftada 200?? a?k?n ki?i ?ld?r?ld?.
Bush: M??erref yanl???n? g?rd?
Bu arada ABD Ba?kan? Bush ise Irak ve Pakistan?da El Kaide?ye kar?? verildi?ini iddia etti?i sava?lar? savundu.
ABD Ba?kan? George W. Bush, ele?tirilerin oda??nda zor g?nler ge?iren Pakistan Devlet Ba?kan? Pervez M??erref?e deste?inin tam oldu?unu belirtti?i a??klamas?nda, ?Ba?kan M??erref, imzalad??? bar?? anla?mas?n?n ba?ar?l? ya da iyi bir duruma y?nelik olmad???n? anlad? ve do?ru y?nde aktif ad?mlar atmaya ba?lad?. Pakistan g??leri bug?n bir sava? i?erisinde ve kay?plar veriyor. ABD?nin, bu ?abalar? s?ras?nda Pakistan?a deste?i tamd?r? dedi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net