FHKC?den Abbas?a uyar?

Filistin Kurtulu? Cephesi (FHKC), Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas?a ??srail?in, Filistinlileri b?lme tuza??na d??memesi? uyar?s? yapt??? ifade edildi.


Filistin Kurtulu? Cephesi (FHKC), Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas?a ??srail?in, Filistinlileri b?lme tuza??na d??memesi? uyar?s? yapt??? ifade edildi.
Filistin Enformasyon Merkezi?nin (PIC) haberine g?re FHKC Gazze Siyasi B?ro ?efi Cemil Mizher, Abbas?a ??srail?in, Filistinlileri b?lmeyi ama?layan kendisine y?nelik tuza?a d??memesi? uyar?s? yaparak, ??srailliler, sana (Abbas) yanl?? s?zler verecektir? dedi.
Haberde, FHKC?nin, FK??n?n erken se?im ?a?r?s?n? ise ?hali haz?rdaki ?artlar alt?nda reddetti?i? de ifade edildi.
Filistin ile ?srail aras?nda on y?llard?r s?ren m?zakerelerde ?srail?in, Filistin liderli?ine ?s?rekli ayaklar? yere basmayan s?zler verdi?ine? dikkat ?ekti.
Hamas ile El Fetih ba?ta olmak ?zere t?m Filistinli ?rg?tlere ?birlik? ?a?r?s? da yapan FHKC lideri, Filistinli ?rg?tlerin, siyonist d??mana (?srail) kar?? ulusal birli?i yeniden tesis etmesi gerekti?ini de belirtti.
?srail g?z boyuyor
A??klamas?nda, ?srail?in ge?en g?nlerde Abbas?a ?destek? amac?yla serbest b?rakt??? 255 Filistinli tutsa??n durumunu ?memnuniyetle? kar??lad?klar?n? belirten Mizher, ancak ?srail?in bu ad?m?n?n g?z boyamaya y?nelik oldu?unu da vurgulad?. ?srail?in d?nya kamuoyunda b?ylece ?insani? oldu?u portresi ?izmeye ?al??t???n? belirten FHKC Gazze siyasi sorumlusu, ?Ama ger?ek bamba?ka. ?srail askerleri rutin operasyonlar?nda, serbest b?rak?lan Filistinlilerin say?s?n?n kat ve kat fazlas?n? tutukluyor? dedi. ?srail taraf?ndan sal?verilen tutuklular aras?nda FHKC liderlerinden Abdulrahim Malluh da bulunuyordu.
Maluh m?zakereyi i?aret etti
?srail taraf?ndan sal?verilen FHKC liderlerinden Malluh da ?nceki g?n Ramallah?ta yapt??? a??klamada, Hamas??n Gazze ?eridi?nin kontrol?n? ele almas?n? k?narken, ?rg?t?n?n, Hamas??n ?hatas?ndan geri d?nmesi ve se?im konusunda ikna edilmesi? i?in m?zakere yolu g?zledi?ini de belirtti.
Maluh, ?El Fetih ile Hamas aras?nda minimum anlay?? sa?lanamad??? s?rece erken se?imin yap?lamayaca??n?? da s?yledi.
Cuma g?n? serbest b?rak?lan Filistinli tutsaklar aras?nda bulunan FHKC lideri Maluh?un, i? ?at??malar?n ard?ndan Bat? ?eria ve Gazze?de iki ayr? y?netim kuran El Fetih ile Hamas aras?nda ?arabuluculuk? yapaca?? yorumlar? yap?l?yor. (DI? HABERLER)
?srail 2 Filistinliyi daha ?ld?rd?

Filistin?in, Hamas??n kontrol?nde bulunan Gazze ?eridi?nde 2 Filistinlinin ?srail ate?i sonucu ya?am?n? yitirdi?i ??renildi. Filistinlilerin Hamas ?yesi olduklar? a??kland?. ?srail ordusundan yap?lan a??klamada askerlerin s?n?ra yakla?an 2 silahl? ki?iye ate? a?t???n? ve bu ki?ilerin ?zerinden silahlar?n yan? s?ra el bombalar? da ??kt???n? a??klad?. Hamas ge?en ay El Fetih ile ya?anan ?at??malar?n ard?ndan Gazze ?eridi?nde kontrol? ele ge?irmi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net