23 Temmuz 2007 00:00

??ran ile ABD yeniden bulu?uyor?

?ran ile ABD aras?nda, Irak??n ?g?venli?i? konusundaki g?r??melerin ikinci turunun bug?n yap?lmas? bekleniyor.

Paylaş

?ran ile ABD aras?nda, Irak??n ?g?venli?i? konusundaki g?r??melerin ikinci turunun bug?n yap?lmas? bekleniyor.
?ranl? ?Hem?ehri? gazetesi, kimli?ini a??klamad??? bir yetkiliye dayanarak d?n verdi?i haberde, g?r??melerin ikinci turunun iki ?lkenin b?y?kel?ileri aras?nda bug?n Ba?dat?ta yap?laca??n? yazd?.
Gazetenin haberi ?zerine ?ran h?k?met s?zc?s? Gulam H?seyin ?lham ise, ??kinci tur i?in tarih veremeyece?im. G?r??meler ba?lad???nda herkese bilgi verilecektir? dedi.
?ran D??i?leri Bakanl??? da, ikinci turun tarihinin hen?z kesinlik kazanmad???n? kaydetti. ?ranl? bir di?er s?zc? Muhammed Ali H?seyin ise ??ran??n ABD ile g?r??me ?nerisini, Irak halk?n?n ulusal sorununu ??zmek i?in kabul etti?ini? belirtti, ancak tarih vermekten ka??nd?.
Tahran ve Washington, Irak??n g?venli?i konulu do?rudan g?r??melerin ilk turunu 28 May?s?ta Ba?dat?ta yapm??t?.
Bu g?r??melerden sonra a??klama yapan ?ranl? ve Irakl? yetkililer, ikinci turun yak?n bir zamanda yap?laca??n? s?ylemi?, ancak tarih vermemi?ti.
Ma? sevinci de can ald?!
?te yandan ?l?m?n her kentinde kol gezdi?i Irak?ta, milli futbol tak?m?n?n Asya Kupas??nda ma??n? kazanarak yar? finale y?kselmesinin ard?ndan sokaklara d?k?len taraftarlar?n havaya ate? a?mas? sonucu 3 ki?i ?ld?, 50 ki?i yaraland?.
??i?leri ve Savunma Bakanl??? kaynaklar?, Tayland??n ba?kenti Bangkok?da oynanan Irak-Vietnam ?eyrek final ma??n? milyonlarca Irakl?n?n izledi?ini, Irak??n 2-0 kazand??? kar??la?man?n ard?ndan ?ok say?da Irakl?n?n sokaklara d?k?ld???n? duyurdu. Sokaklara ??kan Irakl?lar?n galibiyeti havaya ate? a?arak kutlamas? 3 ki?inin ?l?m?ne 50 ki?inin yaralanmas?na neden oldu.
Malezya?n?n ba?kenti Kuala Lumpur?da ?ar?amba g?n? yap?lacak yar? finalde Irak, ?ran ve G?ney Kore aras?ndaki ma??n galibiyle kar??la?acak.
Bu arada ?lkenin ?e?itli b?lgelerindeki sald?r? ve ?at??malarda 34 ki?i hayat?n? kaybetti. (DI? HABERLER)
Aziz ?l?me g?nderildi!

Irak?ta Saddam H?seyin rejimi d?nemi eski Ba?bakan Yard?mc?s? Tar?k Aziz ?nceki g?n komaya girdi.
Uzun s?redir hasta oldu?u belirtilen Aziz?in durumunun a??rla?mas? ?zerine hastaneye kald?r?ld??? ifade edilirken, ciddi kalp rahats?zl?klar? olan eski Irakl? yetkiliye hastaneden ?sa?l?kl?? raporu al?nd??? ve cezaevine geri g?nderildi?i ifade edildi.
ABD ordusu konuya ili?kin yapt??? a??klamada, 71 ya??ndaki Aziz?in sa?l???n?n ?tehlikede? olmad???n? iddia ederken, Aziz?in avukat? ise Irak??n eski ba?bakan yard?mc?s?n?n ?l?m d??e?inde oldu?unu a??klad?.
Aziz?in avukat? Bedi Arif Ezzat, ge?ti?imiz aylarda da ?Aziz?in bir ay bile ya?amayacak kadar hasta oldu?unu ve ?ok k?t? ko?ullarda tutuldu?unu? belirtmi? ve ?Aziz can ?eki?iyor? demi?ti. Eski Baas kabinesinin tek H?ristiyan ?yesi olan Aziz, ?nceki g?n bilincini kaybetmi? ve yo?un bak?ma al?nm??t?. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

Somali?de ?at??malar?n g?lgesinde konferans

SONRAKİ HABER

Keşan'da eğitime kar engeli

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa