?cra sat??lar?nda mafya soru?turmas?

Gazetemizde, 15 Mart 2007 tarihinde yay?nlanan ve Ankara Adliyesi?ndeki mezat salonlar?nda ya?anan mafyala?m?? ili?kileri anlatan ??cra Sat??lar?nda Mafya Hegemonyas?? ba?l?kl? haber ?zerine Ankara Savc?l??? soru?turma ba?latt?.


Gazetemizde, 15 Mart 2007 tarihinde yay?nlanan ve Ankara Adliyesi?ndeki mezat salonlar?nda ya?anan mafyala?m?? ili?kileri anlatan ??cra Sat??lar?nda Mafya Hegemonyas?? ba?l?kl? haber ?zerine Ankara Savc?l??? soru?turma ba?latt?.
Ankara Barosu dergisinde ?Hara?-Mezat-Salon? ba?l?kl? yaz?ya dayan?larak yapt???m?z haberde, mezat salonlar?ndaki de?i?im ve bug?n yer alan ili?kiler konu al?nm??t?. Haberde, yediemin deposu i?leticilerinin, baz? gruplar ile birlikte, sistemli ve bilin?li olarak ihalelere girdi?i, ihaleye d??ar?dan gireceklere engel olmaya ba?lad?klar?na i?aret edilerek, d??ar?dan ihaleye girmek isteyenlerin, tehdit edildi?i hatta tartakland?klar? anlat?lm??t?. Avukatlar?n da bu i?lere bula?t???na de?inilen haberde, gayrimenkul ihalelerinde ise bu gruplar?n, alacakl? veya bor?lu ile anla?arak kat?ld?klar? ihaleye fesat kar??t?rd?klar?ndan ?ikayet edildi?i belirtilmi?ti.
Haberde, mezat salonlar?na kamera yerle?tirmenin, polis g?revlendirmenin de ??z?m olmad???, bu sefer d??ar?da anla?malar yap?lmaya, uluorta tehditlerde bulunmaya ba?land???na dikkat ?ekilmi?ti.
Gazetemizde haberin yay?nlanmas?n?n ard?ndan Ankara Savc?l???, konuyla ilgili soru?turma ba?latt?. ?lk olarak, derginin y?neticilerine ba?vuran savc?l???n, bilgi istedi?i ??renildi. Ankara Barosu da konuyla ilgilenen avukatlar ile bir toplant? d?zenleyerek, savc?l??a bir dosya halinde, bilgiler sundu. Savc?l?k, Ankara Barosu ve Adalet Bakanl????ndan da ??z?m y?n?nde ?neriler istedi.
??effafla?mas? laz?m?
Ankara Barosu Ba?kan? Vedat Ahsen Co?ar, savc?l???n soru?turma ba?latt?ktan sonra, kendilerinden bilgi istedi?ini belirterek, ellerinde mevcut olan bilgileri, savc?l??a intikal ettirdiklerini s?yledi. Co?ar, savc?l???n da bu bilgileri Adalet Bakanl????na iletti?ini dile getirdi. Co?ar ayr?ca savc?l??a, icra sat??lar?n?n ?effaf hale getirilmesi y?n?nde ?neri sunduklar?n? aktararak, ?Baro?nun bu konuda teknik imkanlar? mevcuttur.
Adliyede, otuza yak?n yerde sat??lar?n yap?labilece?i plazmalar bulunuyor. Gayrimenkul sat??lar? oldu?u saatte, adliyenin i?indeki bu yerlerde sat?? yap?labilir. Hem de baronun internet sayfas?nda sat??lar?n ?effaf hale gelmesi i?in naklen yayn yap?labilir? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
M?ge Tuzcuo?lu
www.evrensel.net