YA?ADIK?A

 • Ola?an?st? ko?ullarda ve e?itlik ilkesine uymayan bir se?im s?reci ya?ad?k.


  Ola?an?st? ko?ullarda ve e?itlik ilkesine uymayan bir se?im s?reci ya?ad?k.
  Bu se?imde egemen g??lerin farkl? isimdeki partileri; sanki birbirlerine alternatifmi? gibi sunularak, halk?n kafas?n?n kar??mas? i?in her t?rl? ara? kullan?ld?. ?z?nde k?reselle?meci, ?zelle?tirmeci olan bu partiler, birbirlerine eften p?ften sahte gerek?elerle sald?rd?lar. Neler konu?ulmad? ki? Birbirlerine ya?l? urganlar att?lar, saat muhabbetleri oldu, gemi muhabbetleri yapt?lar...
  Uluslararas? sermayeye pe?ke? ?ekilen kamusal varl?klar?n sat???na de?il, sat?n alanlar?n etnik durumuna ya da sat?ld??? bedele kar?? ??kt?lar. ?Kazan, dibin kara?, ?seninki benden kara!? at??mas?yd? b?t?n bunlar. Ve b?yle bir toz duman aras?nda ger?ekle?tirildi se?imler.
  Asl?nda baraj? a?an partilere oy veren halk kendi vekillerini se?emedi. Baraj? a?an partilerin liderleri belirledi kimlerin vekil olaca??n?. Halka ise sadece bu se?ilmi?leri tasdik etmek kald?. Yani halk as?l belirleyici de?il, sadece dolgu malzemesiydi onlar i?in. Di?er yandan b?t?n burjuva bas?n? bu ?lkede sanki 3?5 parti varm?? gibi, k?rselle?meyi en fazla savunan bu partilerle ilgilendi. Di?er partileri yok sayd?lar. Televizyonlar da ayn? yolu izlediler. Aman ?oyunuzu bo?a vermeyin? dediler. K?reselle?meci olmayan ve baraj? a?amayaca??n? ?ne s?rd?kleri partilere verilen oylar onlar?n g?z?nde ?bo?a giden? oylard?. Bir tarafta din istismar?, di?er yanda etnik milliyet?ili?in k??k?rt?lmas? devam etti se?im ?al??malar? boyunca. Bilin?li se?menler baraj? a?amayan partilere ve ba??ms?zlara oy veren se?menlerdi.
  Di?er yandan ?zelle?tirmeler hi?bir ?ekilde durmad?. Son ana kadar kamusal varl?klar sat?ld?. Asl?nda buna ?zelle?tirme diyemeyiz. Bunun ad? uluslararas?la?t?rmad?r. Uluslararas? sermaye b?t?n d?nyay? egemenli?ine almak i?in ?al??maktad?r. BOP?lar, GOP?lar bunun i?in ?ne s?r?l?yor. Hedefe konan b?lgelerde ve ?lkelerde mikro milliyet?ilik ve din-mezhep istismar? bunun i?in yap?l?yor. Oysa uluslararas? sermayenin k?melendi?i ?lkelere bakt???m?zda, ?ok daha fazla etnik ve inan? yap?s?na sahip olduklar?n? g?r?r?z. Buna ra?men ?rne?in ABD?de siyah-beyaz, H?ristiyan-M?sl?man, ?talyan-Frans?z kavgas? yoktur. Ama b?lgemize bakt???m?zda, ?zbe?z Arap olan ?ii ve S?nni Irakl?lar birbirlerini yiyorlar. Di?er yandan ayn? inanca sahip olan K?rtlerle Araplar aras?nda d??manl?klar k?kleniyor. ?imdi inanca g?re hareket edilecekse, K?rtler ve Araplar neden ayn? inanca sahip olduklar? halde birbirine d??man oluyor? Yok, e?er milliyet durumuna bakacak olursak, neden ?ii Araplarla S?nni Araplar birbirine d??man oluyor? B?t?n bunlar?n nedeni k?resel sermayenin ??karlar? bunu gerektirdi?i i?indir. Oysa g?n?m?zde mezhep veya etnik farkl?l?klar?n?n insanlar aras?nda d??manl?k nedeni olmas? en basitinden ilkelliktir.
  ??te bu ilkellikler, hedefe al?nan ?lkelerde uygulanmaya ?al???l?yor. Hedefteki ?lkelerden birisi de biziz. Bu konuda uyan?k olmak zorunday?z. ??nk? emperyalizm hi?bir ?ekilde, hi?bir b?lgeye ve halka demokrasi ve ?zg?rl?k sunmaz! Onun ??karlar? halklar? birbirine d??man ederek kendisi i?in uygun ortam? sa?lamaktan ge?er. G?n?m?zde emperyalizmin son kozlar?n? oynad???n? ve art?k g?brele?meye ba?lad???n? d???n?yorum. Bir tarafta ??r?yen bir d?zen, di?er yanda ye?ermeye y?z tutmu? bir tohum var. E?er ki d?nya ezilen halklar? ve emek?ileri enternasyonal dayan??mayla kendi kaderlerine sahip ??karsa, g?brele?en bu anamalc? sistemden g??l? bir yeni d?nya kurulur. Bu d?nya sermayenin de?il eme?in d?nyas?d?r. Ve bu ka??n?lmazd?r. ?nemli olan bu s?reci ?ne ?ekmektir. Paran?n egemen oldu?u sistemlerde para nerede yo?unla?m??sa, karar? oras? verir, oyunu oras? kurar. Bu anamalc?l???n egemenli?ine son vermeden d?nyan?n ?zg?rle?mesi m?mk?n de?ildir.
  Bunun tersini savunmak; kuyru?un ?k?z? sallad???n? ?ne s?rmektir. Yani hi?bir zaman kuyruk ?k?z? sallayamaz. Her zaman ?k?z kuyru?u sallar. Ama kuyru?un ?zerine yap??m?? bir kene, kendi bulundu?u yerden bak?nca kuyru?un ?k?z? sallad???n? d???nebilir.
  Enver ?at
  www.evrensel.net