THY y?netimi bask?yla imza al?yor

THY Genel M?d?r? Temel Kotil?in ??al??anlar, inisiyatifi ele alarak grev karar?n?n oylanmas?n? istiyorlar.


THY Genel M?d?r? Temel Kotil?in ??al??anlar, inisiyatifi ele alarak grev karar?n?n oylanmas?n? istiyorlar. Bu konuda heyecanl? olduklar?n? ve imza toplad?klar?n? biliyorum? a??klamas?na Hava-?? Genel Ba?kan? Atilay Ay?in?den yalanlama geldi.
Ay?in, THY y?netiminin, grev karar?na kar??, i?ten ??karma tehdidi ile ?al??anlara zorla grev oylamas? dilek?esi imzalatt???n? a??klad?. Ay?in, bu uygulama i?in THY y?netimi hakk?nda su? duyurusunda bulunacaklar?n? s?yledi. ?al??anlar?n grev oylamas? istedi?ini iddia eden THY Genel M?d?r? Temel Kotil?e yan?t veren Ay?in, ?Yalan s?yl?yor? diye konu?tu.
??ten atma tehdidi var
Ay?in, aralar?nda Y?netim Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? Hamdi Top?u, u?u?tan ve yer i?letmeden sorumlu y?neticilerin de bulundu?u birim amirlerinin, ?al??anlara grev oylamas? bask?s? yapt???n? dile getirdi. Hiyerar?ik yap? i?inde her y?neticinin alt?ndaki birimlere bask? uygulamas? ba?latt???n? kaydeden Ay?in, ??nsanlar? birer birer odaya ?ekiyorlar. ??ten atmakla tehdit ediyorlar. S?receklerini s?yl?yorlar. ?eflere, ?efliklerini g?zden ge?ireceklerini bildiriyorlar. ?Sizin yapt???n?z i?i ta?erona yapt?raca??z? diyorlar. Hakarete varan bask?larla insanlara, ?Grev oylamas? istiyorum? dilek?esi imzalat?yorlar. Y?zlerce ?rnek var. Bu muameleyi g?r?p a?layarak beni arayan ?ye var. THY ?niteleri i?kencehane gibi ?al???yor. Pazartesi g?n? bu uygulama i?in su? duyurusunda bulunaca??z? diye konu?tu. ?al??anlar?n ?zg?r iradesi ile alaca?? karara sayg? duydu?unu belirten Ay?in, ?Ama i?veren insan haklar?na, demokratik ilkelere ayk?r? davran?yor. ?nsana sayg?s?zl?k ediyor? dedi.
?al??ma bar??? bozulur
Grev oylamas?n?n ?al??ma bar???n? tehdit edece?ini s?yleyen Ay?in, greve kar?? ??kanla, destekleyen ?al??anlar?n ayn? ortamda ?al??mas?n?n ho? olmayan sonu?lar do?uraca??n? ifade ederek, ?Ge?mi?te yap?lan grev oylamalar?n?n ?irketteki tahribat? kapat?lamad?. THY y?neticileri bunu anlayacak olgunluk ve ?apta de?iller. B?rak insanlar kararlar?n? kendileri versin. ?al??anlar ?Grev karar? as? dediler, ast?m. ??mzalama? dediler, imzalamad?m. ?mzalamayaca??m da. Ta ki ?yeler, imzalamam? s?yleyinceye kadar. Bu tehdit ve bask?larla bu s?zle?me bitmez? dedi.
Grev oylamas? konusunda yasada bo?luk oldu?unu ve i?verenin bundan yararlanmak istedi?ini ifade eden Ay?in, grev oylamas?n?n sendikal? ?al??anlar de?il t?m ?al??anlar?n kat?l?m? ile yap?ld???n? kaydetti. ?Buyursunlar yaps?nlar. Ama ?al??ana sayg?s?zl?k etmesinler. 1000-1500 ki?i zaten y?netici. Onlardan al?rs?n. Bask?yla da ?zerine ekleyip 2 bin-2 bin 500 yapars?n. ?al??anlar?n yar?dan fazlas? gerekli. Onu als?nlar bakal?m. ?zg?r irade ile als?nlar talebi. Neden tehdit, bask? uyguluyorsun? Hakl? olsan i??i bana grev karar? ast?rmazd?? diyen Ay?in, y?neticilerin zamanlar?n? toplus?zle?menin bitmesi i?in harcamalar?n? istedi.
?D?r?st olsunlar?
THY y?netiminin, toplus?zle?me s?recinde sendikan?n hi? geri ad?m atmayarak uzla?maz tav?r sergiledi?i y?n?ndeki ele?tirilerine de yan?t veren Ay?in, ?Ben 60 g?n g?r??me yapm???m. Tutanaklar elimde. Hepsinde imzam var. THY Genel M?d?r? ve Y?netim Kurulu Ba?kan??n?n imzas? yok. Hi?bir toplant?ya kat?lmad?lar. Onun i?in son ?are olarak yalan s?yl?yorlar? dedi.
Uzla?mazl?k ya?anan 39 maddede, temel ?crette anla??l?rsa 20 ?cretin ay?klanaca??n? a??klad?klar?n?, pazarl?k marj? oldu?unu da her f?rsatta s?yledi?ini belirten Ay?in, as?l y?netimin 4 Temmuz?da verdi?i teklifte geri ad?m atmad???n? ifade etti. (?stanbul/ANKA)
www.evrensel.net