23 Temmuz 2007 00:00

Y?z okuma insan haklar?na ayk?r?

ODT? Teknokent ?al??anlar?n?n i?e devam?n? kontrol etmek i?in ba?lat?lan ?y?z okuma? uygulamas? bir?ok soruna yol a?arken, Teknokent ?al??anlar?n?n tepkisini toplad?.

Paylaş

ODT? Teknokent ?al??anlar?n?n i?e devam?n? kontrol etmek i?in ba?lat?lan ?y?z okuma? uygulamas? bir?ok soruna yol a?arken, Teknokent ?al??anlar?n?n tepkisini toplad?. EMO Ankara ?ubesi ODT? Teknokent Y?netimi?ne bir mektup yazarak, hukuka ve insan haklar?na ayk?r? olan bu uygulamaya son verilmesini istedi.
ODT? Teknokent Y?netimi?nin ?ubat 2007?de ba?latt??? ?y?z okuma? sistemi uyar?nca Teknokent ?al??anlar? i?e giri? ve ??k?? olmak ?zere g?nde iki kez y?zlerini bir cihaza okutuyorlar. ?al??anlar?n?n g?r?nt?lerini kaydeden cihaz okudu?u y?z ile haf?zas?ndaki foto?raf? k?yaslayarak, o ki?iyi tan?maya ?al???yor ve tan?mas? durumunda o ki?inin ismini ve kay?t saatini g?stererek o g?nk? giri? ve ??k?? kayd?n? yap?yor.
Teknokent?te ?al??an ?yelerinden gelen ?ikayetler ?zerine Elektrik M?hendisleri Odas? Ankara ?ubesi, ODT? Teknokent Y?netimi?ne bir mektup yazarak, uygulamaya son verilmesini istedi. Mektupta, ?al??anlar?n r?zas? al?nmadan ba?lat?lan uygulaman?n ?al??anlar?n motivasyonunda olumsuz etkiler yapt??? ve sistemin sa?l?ks?z i?lemesinden kaynaklanan bir?ok problem ya?and??? belirtildi.
Yanl?? okuma yap?l?yor
Mektupta, ya?anan s?k?nt?lar ?Kay?tl? olduklar? halde makine taraf?ndan tan?nmayan ?al??anlar makinenin ba??nda bekleyen bir g?revli olmad??? i?in ma?duriyet ya?amakta, makine taraf?ndan tan?nmad??? i?in i?ine devam etmemi? g?r?nmekte ve ?al??t??? ?irkete kar?? sorumlu olmaktad?r. Ayr?ca makinenin ?o?u zaman yanl?? okuma yapt???, ?al??anlar?n makyaj yapmas?, sakal b?rakmas? veya t?ra? olmalar? gibi durumlarda tan?namamalar? gibi problem de ya?and??? ifade edilmektedir? ?eklinde s?raland?.
?Anayasa?ya da ayk?r??
Mektupta uygulaman?n hukuka ve insan haklar?na ayk?r? oldu?u ve ki?ilik haklar?na m?dahale niteli?i ta??d??? da vurguland?. Mektupta, uygulaman?n Anayasa?n?n temel hak ve ?zg?rl?kleri d?zenleyen 12 ve 13??nc? maddesi, ?ki?inin dokunulmazl???, maddi ve manevi varl????n? g?vence alt?na alan 17?nci maddesi, ?ki?i h?rriyeti ve g?venli?i?ne koruma getiren 19?uncu maddesi ve ??zel hayata sayg??y? d?zenleyen 20?nci maddesine ayk?r? oldu?u kaydedildi. Mektupta, ?S?z konusu uygulama ile ?al??anlar insan haysiyeti ile ba?da?mayan bir muameleye tabi tutulmu? ve v?cut b?t?nl?klerine m?dahale edilerek ki?ilik haklar?n?n zedelenmesine neden olunmu?tur. Uygulanan sistem insan haklar?na ve temel ?al??ma normlar?na ayk?r?d?r? denildi.
Mektupta ayr?ca, parmak izi ve foto?raf alma ve denetleme yetkisinin Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu?nun 5. maddesi ile sadece kolluk kuvvetlerine verildi?i ve CMK?ya g?re insan bedeninden ?rnek al?nabilmesi i?in Cumhuriyet Savc?s??n?n talebi ve hakim karar? gerekti?ine de i?aret edilerek, uygulaman?n bu yasal d?zenlemelere de ayk?r?l?k ta??d??? vurguland?. Mektupta, ?i? hukuka ve uluslararas? s?zle?melere ayk?r? olan uygulamaya son verilmesi? istendi. (Ankara/EVRENSEL)
Onur Bak?r
ÖNCEKİ HABER

Emekliler promosyon istiyor

SONRAKİ HABER

Türk Telekom hat kiralama bedelini yükseltti; yeni zamlar yolda

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa