Fotoğraf: Evrensel

Emekliler promosyon istiyor

T?rk Emekli-Sen Genel Ba?kan? Osman ?zdemir, bankalar aras? rekabet gere?i kamu kurumlar?nda ?al??an personele verilen banka promosyonlar?ndan yararlanma hakk?n?n emeklilere de verilmesini ve s?z konusu yasal d?zenlemelerin yap?lmas?n? istedi.


T?rk Emekli-Sen Genel Ba?kan? Osman ?zdemir, bankalar aras? rekabet gere?i kamu kurumlar?nda ?al??an personele verilen banka promosyonlar?ndan yararlanma hakk?n?n emeklilere de verilmesini ve s?z konusu yasal d?zenlemelerin yap?lmas?n? istedi.
?zdemir, yapt??? a??klamada, Maliye Bakanl??? Muhasebat Genel M?d?rl????n?n 2005 y?l?nda promosyon uygulamas?ndan yararlan?lmas?n?n ?n?n? a?t???n? hat?rlatt?.
T?rkiye?de kamu ve ?zel sekt?rden emekli olan ki?i say?s?n?n 8 milyon civar?nda oldu?unu kaydeden ?zdemir, t?m emeklilerin s?z konusu uygulamadan yararlanmalar?n? en do?al haklar? oldu?unu dile getirdi. Emeklilere ?denen maa? ve di?er ?zl?k haklar?n?n bankalar taraf?ndan de?erlendirildi?ini ifade eden ?zdemir, ?Emekliler bir kurumda yer almamalar? nedeniyle bankalarla herhangi bir protokol imzalama imkanlar? bulunmuyor. Bu haliyle rekabet halinde olan bankalar, binlerce emeklinin maa??na ili?kin herhangi bir promosyon ?demesi yapmaktan ka??n?yor. Adalet ve hakkaniyet ilkelerine uymayan bu durum Anayasa?n?n sosyal devlet ilkesi ile ba?da?mad??? gibi ekonomik a??dan yetersiz durumda olan emeklilerin haklar?n?n gasp? anlam?na geliyor. Konu acilen yasal olarak d?zenlenmeli ve emekliler de bu haktan yararlanmal?d?r? dedi. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net