23 Temmuz 2007 00:00

Oy pusulas? ba??ms?zlar? k?zd?rd?

?stanbul 2. B?lge ba??ms?z milletvekili adaylar?ndan Bask?n Oran, bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlarken, ?O oy pusulas?n?n hali nedir ?yle...

Paylaş

?stanbul 2. B?lge ba??ms?z milletvekili adaylar?ndan Bask?n Oran, bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlarken, ?O oy pusulas?n?n hali nedir ?yle! ?simleri 12 punto yazmak m?mk?nken, 7 punto yaz?lm??. Partilere bir kar?? yer ay?rm??lar, ba??ms?zlara yar?m parmak? diyerek tepki g?sterdi.
Bask?n Oran: Oy pusulas?n?n hali nedir ?yle!
?stanbul 2. B?lge ba??ms?z milletvekili adaylar?ndan Bask?n Oran, ?T? Ma?ka Kamp?s??ndeki ??letme Fak?ltesi?nde oy kulland?. Oy kullanma i?leminin ard?ndan bina ?n?nde bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlayan Oran; halk?n, damarlar? kire?lenmi? sistemi ba??ms?z adaylarla By-Pass edece?ine inand???n? s?yledi.
?stanbul 2. B?lge?den 21 milletvekilinin se?ilece?ini belirten Oran; ?B?t?n partiler 21 ki?iyle sald?r?yor 2. B?lge?ye, biz ise 1 ki?iyle. Ama Allah?tan o 1 ki?inin arkas?nda inan?lmaz bir lojistik destek vard?. Beni T?rkiye sivil toplumunun aday? yapan da oydu? ?eklinde konu?tu. Oran bir ba?ka soru ?zerine ise, ?unlar? s?yledi: ?O oy pusulas?n?n hali nedir ?yle! ?simleri 12 punto yazmak m?mk?nken, 7 punto yaz?lm??. Dedik ki ufak birer logo koyal?m, hay?r olmaz dediler. Partilere bir kar?? yer ay?rm??lar, ba??ms?zlara yar?m parmak. Numara verelim dedik, bulunmas? kolay olsun diye. Onu da kabul etmediler. G?mr?klerde partilere oy verildi, ba??ms?zlara oy verilemedi. Bir sistem bu kadar m? zorlar kendisini demokratikle?memek i?in. Ama ?yle inan?yorum ki T?rkiye halk?, b?t?n bu damarlar? kire?le?mi? sistemi ba??ms?z sol adaylarla By-Pass edecektir.?
?te yandan kendisinin se?ilece?ine inand???n? belirten Bask?n Oran, ilk ba?lang??ta biraz daha k?t?mser baksalar da ilk 10 g?nl?k s?re?te gerek halk?n, gerekse bas?n?n ilgisiyle havalara u?tu?unu ifade ederek; ?Umar?m yumu?ak bir ini? yapar?z? dedi.
Erba?: Gerginlik yaratmayan bir parlamento istiyoruz
?Bin Umut? ?stanbul 2. B?lge Ba??ms?z Milletvekili Aday? Do?an Erba?, K???kk?y Anadolu End?stri Meslek Lisesi?nde 2279 No?lu sand?kta oy kulland?. Okulun giri?inde y?zlerce se?men taraf?ndan ?Erba? Meclis?e? sloganlar?yla kar??lanan Do?an Erba?, oyunu kulland?ktan sonra yapt??? a??klamada, ?Gerginlik yaratmayan bir parlamento istiyoruz? dedi.
Uras mezun oldu?u okulda oy kulland?
?stanbul 1. B?lge Ba??ms?z Milletvekili Aday? Mehmet Ufuk Uras, 1976 y?l?nda mezun oldu?u Kad?k?y Anadolu Lisesi?nde oyunu kulland?. Kendisini destekleyen bir grup se?menle birlikte okula gelen Uras, 1106 No?lu sand?kta oy kulland?. Oyunu kulland?ktan sonra k?sa bir a??klama yapan Uras, ?ok renkli bir se?im kampanyas? ge?irdiklerini ifade etti. Yapt?klar? se?im kampanyas?nda farkl?l?klar?n? ortaya koyduklar?n? dile getiren Uras, se?ilmesi halinde bu farkl?l??? Meclis?e de yans?taca??n? ifade etti. Meclis?te, demokrasinin, bar???n, karde?li?in ve laikli?in sesi olacaklar?n? belirten Uras, bir dahaki se?imlerde y?zde 10 baraj?n?n kalkmas?n? temenni ettiklerini belirtti. (?stanbul/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Oy pusulalar? ??pten ??kt?

SONRAKİ HABER

Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa