Sand??a asker ve korucu g?lgesi

B?lge halk?, d?n asker ve korucu g?lgesinde sand?k ba??na gitti. Bin Umut Ba??ms?z Milletvekili Adaylar?na oy vermek isteyen se?menler tehdit ve bask?lara maruz kald?.


B?lge halk?, d?n asker ve korucu g?lgesinde sand?k ba??na gitti. Bin Umut Ba??ms?z Milletvekili Adaylar?na oy vermek isteyen se?menler tehdit ve bask?lara maruz kald?. Yasalara g?re sand?ktan 100 metre uzakta olmas? gereken g?venlik g?revlileri, bizzat sand?k ba?lar?na oturdu.
Van merkez ve k?ylerinde oy kullanma saatinin 07.00?de ba?lamas?yla birlikte asker ve polisler, oylar?n kullan?ld??? noktalarda sand?k ba?lar?nda beklemeye ba?lad?. Yasalara g?re g?venlik g?revlilerin sand?ktan en az 100 metre uzak durmalar? gerekirken, ildeki b?t?n sand?k ba?lar?na birer polis veya r?tbeli asker oturdu.
A??k oy bask?s?
Mardin merkez ve il?elerinde de sabah saatlerinden itibaren yo?un ?nlemler alt?nda se?menler oy kullanmaya ba?lad?. Midyat il?esinin Bar??tepe (Selh?) k?yl?leri askerler taraf?ndan a??k oy kullan?lmas? ve Bin Umut Adaylar?na oy verilmemesi y?n?nde tehdit edildiklerini ileri s?rd?.
K?z?ltepe?nin Halkal? (Kilebin) k?y?nde k?y muhtar?n?n k?yl?lerin oylar?n?n hepsini kendisinin kulland??? ve tutanaklarda ise tek imzan?n bulundu?u bildirildi.
Ye?illi il?esinin Sancar (Tuxub?) K?y? Muhtar? ve ayn? zamanda sand?k ba?kan? olan Ahmet Akg?l ve ye?eni H?seyin Akg?l??n k?yl?leri a??k oy kullanmas? y?n?nde tehdit etti?i ve AKP?ye t?m oylar? a??k bir ?ekilde kulland??? ileri s?r?ld?.
Hakkari?nin Y?ksekova il?esinde bulunan ve g?? ma?durlar?n?n yerle?tirildi?i Do?anl? Kamp??nda se?menler a??k oy kullanmaya zorland?. Y?ksekova Belediye Ba?kan? Salih Y?ld?z ve DTP?lilerin m?dahalesi ile uygulamadan vazge?ildi.
Oy kullanma i?lemi durdu
Siirt?in Kurtalan il?esine ba?l? B?l?ktepe k?y?nde askerlerin k?yl?leri a??k oy kullanmalar? y?n?nde tehdit etti?i iddia edildi. Ba?l?ca k?y?nde de a??k oy tehdidi nedeniyle oy kullanma i?lemi yakla??k 2 saat durdu.
Mu??un Varto il?esine ba?l? Sazl?ca k?y?nde jandarma, oy kullanan k?yl?lere m?dahale etti. Olayda 2 k?yl? g?zalt?na al?nd?. Varto?ya ba?l? Sazl?ca (Qerqerut) k?y?nde, Ba??ms?z Aday Ahmet Kaya?n?n sand?k ba??na oturarak se?menleri y?nlendirmeye ?al??mas? ?zerine vatanda?lar sand?k ba?kan?na itirazda bulundu. ?tirazdan sonra olay yerine gelen askerler, ba??ms?z aday?n sand?k ba??ndan kalkmas?n? isteyen vatanda?lara m?dahale etti. Jandarma, G?ven Me?e ve Osman Kaya isimli 2 k?yl?y? g?zalt?na ald?.
Sason?da kavga
Batman??n Sason il?esinde CHP?lilerin, Bin Umut Aday? Bengi Y?ld?z??n m??ahitlerini i?eri almamas? ?zerine ??kan kavgada, 5 ki?i yaraland?. ?l?e merkezindeki t?m d?kkanlar kapat?l?rken, g?venlik ?nlemleri en ?st seviyeye ??kar?ld?.
Diyarbak?r??n Bismil il?esine ba?l? Kopuzlu k?y?nde oy verme s?ras?nda se?menler aras?nda ??kan kavgada 1?i a??r 3 ki?i yaraland?. (HABER MERKEZ?)
Korucular sand?k k?rd?

Diyarbak?r??n Hazro il?esine ba?l? K?rr?kka??k k?y?nde korucular?n ??kard??? olaylarda, se?im sand??? k?r?larak, sand?k ba?kan?n?n da aralar?nda bulundu?u 2 ki?i yaraland?.
Hazro?nun Baha??n (K?r?kka??k) k?y?nde kurulan se?im sand???nda, Kartall? (Bol??), A?a??avlak (Seynter), Yukar?avlak (Seyntera Jor), Kula?tepe (?ikevtan), Mal? Gir ve Banakil k?yl?leri oy kulland?. ?ddiaya g?re, bir k?sm? g?n?ll? korucu olan Bol?? k?yl?leri oy kullanma i?leminin yap?ld??? binadan ??kmayarak, ?Buradan ba??ms?zlara oy ??kmayacak? tehdidinde bulundu. Bunun ?zerine Bol?? ve Seynter k?yl?leri aras?nda tart??ma ??kt?. Sand?k Ba?kan? Mukaddes Orak?? k?yl?lerin d??ar? ??kmas?n? istedi. Buna itiraz eden Bol?? k?yl?leri Orak???ya sald?rarak, yaralad?. Di?er k?yl?lerin de araya girmesi ile kavga b?y?d?. Kavgada 5 ki?i ?e?itli yerlerinden yaraland?. A??r yaralanan Mukaddes Orak?? ile H?seyin Tun? Diyarbak?r Devlet Hastanesi?ne kald?r?ld?.
Olaylar s?ras?nda kullan?lan oylar?n i?inde bulundu?u sand?k k?r?ld?. Jandarman?n m?dahalesi ile olaylar sona erdi.
www.evrensel.net