KONUM

 • Bu yaz? yaz?ld???nda ka? tanesinin se?imi kazanaca??/kazand??? belli olmamakla birlikte, bir?ok ?evre taraf?ndan kabul edilen bir ger?eklik var ki, 22 Temmuz se?imlerine ?Bin Umut? milletvekilleri damgas?n? vurdu.


  Bu yaz? yaz?ld???nda ka? tanesinin se?imi kazanaca??/kazand??? belli olmamakla birlikte, bir?ok ?evre taraf?ndan kabul edilen bir ger?eklik var ki, 22 Temmuz se?imlerine ?Bin Umut? milletvekilleri damgas?n? vurdu. 22 Temmuz se?imleri egemen g??ler aras?ndaki gerilim ve ?at??ma ?zerinden ve bu gerici kamplar?n hesapla?mas?n?n bir arac? olarak g?ndeme getirilmi? olmas?na ra?men, ?Bin Umut? milletvekillerinin Meclis?e girmesiyle hat?rlanacakt?r. ?lkenin gelece?inde belirleyici olmak i?in m?cadele eden ve bir taraf?nda seksen y?ll?k stat?kocu, ?rk?? ?oven politikalar? dayatan Genelkurmay ve CHP, MHP gibi bask?c? g??lerin; ?b?r taraf?nda ise, AKP ve ABD?nin Ortado?u?da uygulad??? ?Il?ml? ?slam? politikas?n?n ta?eronlu?unu yapan gerici g??lerin yer ald??? iki gerici kamp, K?rt halk? ve demokrasi g??lerinin Meclis?te temsiliyetinin ?n?ne ge?mek i?in el birli?i yapm?? olmalar?na ra?men, gerici g??lerin baraj?, halk g??lerinin umudu ?n?nde set olamam??t?r. Bug?n, bar?? ve demokrasi g??lerinin m?cadelesinin bu platforma ta??nmas?yla birlikte, Meclis?te yeni bir d?nem ba?lam?? oldu.
  Genelkurmay?n 27 Nisan muht?ras?nda yer alan ?Ne mutlu T?rk?m diyene!? anlay???na kar?? ??kan herkes T?rkiye Cumhuriyeti?nin d??man?d?r ve ?yle kalacakt?r? s?ylemi ve ard?ndan yap?lan ?ter?re kar?? topyek?n refleks? g?sterilmesi ?a?r?s?, ?ter?r sorunu?na indirgenen K?rt sorununun se?im s?reci ve sonras?nda egemenler aras?ndaki gerilim ve ?at??mada ?nemli bir yer tutaca??n? g?steriyordu. ?yle de oldu. Se?im meydanlar?nda Kerk?k, s?n?r ?tesi operasyon, PKK?nin elindeki Amerikan silahlar? ve ?calan??n idam? ?zerinden ip tart??malar? y?r?t?ld?. Bu tart??malar e?li?inde s?n?r b?lgelerine askeri y???nak yap?lmas?, b?lgenin d?rt bir taraf?nda operasyonlar?n s?rd?r?lmesi, ??zel g?venlikli b?lge? ad? alt?nda OHAL uygulamalar?na geri d?n?lmesi ve ?Bin Umut? adaylar? ?zerindeki bask? ve engellemeler, se?imlerden gericili?in hangi kamp? ?st?n ??karsa ??ks?n, K?rt sorununu ?ter?r ve b?l?c?l?k? sorunu olarak g?ren, sorunun ??z?m?nde bask? ve ?iddeti esas alan yakla??m?n de?i?meyece?ini g?stermektedir.
  ?Bin Umut? milletvekilleri daha Meclis?e girmeden ?ter?r?n siyasal uzant?lar?? s?ylemiyle hedef g?sterildi; Meclis?te ?ak?ll?? olmalar? konusunda uyar? ve tehditler yap?ld?. Emek, bar?? ve demokrasi g??lerinin ortak iradesinin temsilcileri olarak Meclis?e giren ?Bin Umut? milletvekilleri, K?rt sorununun ??z?m?n? i?erde, halklar?n bar??, demokrasi, e?itlik ve karde?lik i?inde birlikte ya?amas?nda g?ren T?rk, K?rt her milliyetten halk g??lerinin ortak iradesinin temsilcileridir. As?l b?l?c?l?k, halk?n iradesi ile parlamentoya giren vekilleri ve onlar? se?enleri ?b?l?c??, ?d??man? olarak g?stermek, bar?? ve karde?lik temelinde birlikte ya?ama y?n?nde at?lan ad?m? reddetmektir. Gerici g??lerin bu k??k?rtma ve sald?r?lar? kar??s?nda ?Bin Umut? milletvekillerini, ku?kusuz zor ama bir o kadar onurlu bir g?rev beklemektedir.
  Yeni d?nem, K?rt halk?n?n HEP/DEP deneyiminden sonra ve T?rkiye sol, sosyalist hareketi bak?m?ndan T?P deneyiminden sonra ilk kez Meclis?e temsilcilerin g?nderildi?i bir d?nem olarak ?nem ta??yor. Ama bunun da ?tesinde yeni d?nemin as?l ?nemi, bu g??lerin; K?rt, T?rk her milliyetten halk g??lerinin, zaaf ve eksikliklerine ra?men olu?turmay? ba?ard?klar? birlikteli?in, ortak m?cadelenin ?zerinde ?ekillenmi? olmas?d?r. Bin umut milletvekilleri, emperyalizm i?birlik?isi, gerici, ?oven g??ler kar??s?nda halklar?n ba??ms?z, demokratik bir ?lkede e?itlik ve karde?lik i?inde ya?ama iradesinin temsilcileri olabildikleri; Meclis?i bu m?cadelenin bir platformu olarak kullanabildikleri oranda g?revlerini yerine getirmi? olacakt?r. ?Birle?en halklar asla yenilmez? ?iar? ve gelece?in halklar?m?z?n olaca?? inanc?yla Bin Umut milletvekillerini kutluyoruz.
  ?etin Diyar
  www.evrensel.net