Muht?ra AKP?ye yarad?

22 Temmuz se?imlerine ili?kin olarak ilk a??klanan sonu?lar; Genelkurmay sitesinde yay?mlanan ve kamuoyunda ?e-muht?ra? olarak da adland?r?lan bildirinin AKP?yi daha da g??lendirdi?ini ortaya koydu.


22 Temmuz se?imlerine ili?kin olarak ilk a??klanan sonu?lar; Genelkurmay sitesinde yay?mlanan ve kamuoyunda ?e-muht?ra? olarak da adland?r?lan bildirinin AKP?yi daha da g??lendirdi?ini ortaya koydu.
Sand?klar?n y?zde 98.53?n?n a??lm?? oldu?u saat 23.30 itibariyle, AKP y?zde 46.7, CHP y?zde 20.88, MHP y?zde 14.3, ba??ms?zlar y?zde 5.19?lik bir oy oran?na sahip g?r?n?yordu. Ankara 1. B?lge?de AKP y?zde 43.35, CHP y?zde 31.8, MHP y?zde 15.38; Ankara 2. B?lge?de ise AKP y?zde 52.29, CHP y?zde 23.88, MHP y?zde 14.83 oy ald?. ?zmir 1. B?lge?de CHP y?zde 35.42, AKP y?zde 31.41, MHP y?zde 13.62; 2. B?lge?de ise CHP y?zde 35.63, AKP y?zde 29.59, MHP y?zde 14.34 oy ald?. ?stanbul 1. B?lge?de ise AKP y?zde 44.19, CHP 30.07, MHP y?zde 9.83 oran?nda oy ald?. ?stanbul 2. B?lge?de AKP y?zde 45.46, CHP y?zde 25.67, MHP y?zde 9.92 oy ald?. ?stanbul 3. B?lge?de AKP y?zde 46.51, CHP y?zde 24.85 ve MHP y?zde 11.41 oy ald?.
De?i?ik illerden gelen sonu?lara g?re ise, AKP oyunu genel olarak art?r?rken, CHP durumunu korudu, MHP de baraj? a?an ???nc? parti oldu.
22 Temmuz se?imleri g?ndeme gelmeden ?nce, kamuoyu ara?t?rma sonu?lar?n?n y?zde 30?larda g?sterdi?i AKP?nin, bu se?imlerde oylar?n? daha da art?rmas?, muht?ran?n yaratt??? zorlaman?n AKP?yi se?menin g?z?nde ma?dur duruma soktu?u ve buna tepkinin de AKP?yi daha da g??lendirdi?ini ortaya koydu.
T?rkiye sand?k ba??ndayd?
T?rkiye d?n 23. d?nem milletvekillerini se?mek i?in sand?k ba??na gitti. Oy verme i?lemi, T?rkiye?nin do?usundaki 32 ilde saat 07.00?de, di?erlerinde ise 08.00?de ba?lad?.
Oy verme i?lemi, Ad?yaman, A?r?, Artvin, Bing?l, Bitlis, Diyarbak?r, Elaz??, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, G?m??hane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmara?, Mardin, Mu?, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, ?anl?urfa, Van, Bayburt, Batman, ??rnak, Ardahan, I?d?r ve Kilis illerinde, saat 07.00 itibariyle ba?lad?. Bu illerde oy kullanma, saat 16.00?da sona ererken, bu iller d???nda kalan di?er illerde ise 08.00-17.00 saatleri aras?nda oy kullan?ld?.
Ceza infaz kurumlar? ve tutukevinde de oy verme i?lemi o ildeki oy verme saatlerine g?re yap?ld?.
Se?imde 42 milyon 533 bin 41 se?men, 158 bin 700 sand?kta oy kulland?. Y?ksek Se?im Kurulu (YSK), ?stanbul?u 3, Ankara?y? 2, ?zmir?i 2 se?im ?evresine ay?rd?. B?ylece, T?rkiye genelinde 85 se?im ?evresi olu?tu.
Se?ime, 14 siyasi parti ve ba??ms?zlar kat?ld?. ?ekilen kura sonucu siyasi partiler, birle?ik oy pusulas?nda s?ras?yla Ayd?nl?k T?rkiye Partisi, Ba??ms?z T?rkiye Partisi, Saadet Partisi, ???i Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halk?n Y?kseli?i Partisi, ?zg?rl?k ve Dayan??ma Partisi, Gen? Parti, Demokrat Parti, Liberal Demokrat Parti, Milliyet?i Hareket Partisi, Adalet ve Kalk?nma Partisi, Emek Partisi ve T?rkiye Kom?nist Partisi olarak yer ald?.
Ba??ms?zlar i?in pusula g??l???
T?rkiye?de ilk kez ba??ms?z adaylar?n isimleri de birle?ik oy pusulas?nda yer ald?. Pusulalar?n ?st b?l?m?nde siyasi partilere, alt ve yan b?l?mlerinde ba??ms?z adaylar?n isimlerine yer verildi. Siyasi partiler kendilerini oy pusulas?nda belli ederken, ba??ms?z adaylar?n kendilerini belli edecekleri herhangi bir i?aretin olmamas? ?zellikle ?ok say?da ba??ms?z aday?n se?ime girdi?i se?im b?lgelerinde, okuma yazmas? olmayan se?menler a??s?ndan ciddi bir g??l?k olu?turdu. Partilere g?re kendilerine daha k???k yer ayr?lm?? olan ba??ms?zlar?n pusulada standart bir bi?imde yer alm?? olmas? da, okur-yazar olmayan se?menler bak?m?ndan ciddi bir handikap olu?turdu.
Se?im g?n? yasaklar?
Propaganda d?nemi, siyasi partilerin radyo ve televizyonda ?nceki g?n yapt?klar? son konu?malarla saat 18.00?de sona erdi. YSK karar?na g?re, d?n sabah saat 06.00?dan gece saat 24.00?e kadar alkoll? i?ki sat??? yasakt?. Oy verme s?resince b?t?n umumi e?lence yerleri kapal? tutulurken, e?lence yeri niteli?ini ta??yan lokantalarda yaln?z yemek verildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net