Kars?ta tar?m ve hayvanc?l???n sorunlar?

Kurakl?k nedeniyle 5 b?lgede, 40 ilde ?r?nlerinin y?zde 25 ve ?zerinde zarar g?rd??? belirlenecek ?ift?ilere kurakl?k deste?i ?demesi...


Kurakl?k nedeniyle 5 b?lgede, 40 ilde ?r?nlerinin y?zde 25 ve ?zerinde zarar g?rd??? belirlenecek ?ift?ilere kurakl?k deste?i ?demesi yap?lacak olmas?n? AKP H?k?meti?nin giderayak uygulam?? oldu?u en son ayr?mc?l?ktan yola ??karak Kars?taki tar?m ve hayvanc?l?k ?zerine d???ncelerimi buradan sizlerle payla?mak istiyorum.
Kars??n Selim il?esinin D?lbentli k?y?nde tar?m ve hayvanc?l?kla u?ra??yorum. Son 10 y?ld?r ?lkemiz tar?m ve hayvanc?l??? bitirilme noktas?na getirilmi? durumda. ?zellikle AKP iktidar? d?neminde daha da geriye gittik. Eme?imizin kar??l???n? dahi alam?yoruz. Bu yetmezmi? gibi h?k?metin uygulam?? oldu?u ayr?mc? ve yanl?? politikalar bizi daha ?ok ?fkelendiriyor. Benim k?y?mde ve b?lgemde ge?en y?l ola?an?st? bir kurakl?k ve dolu ya?ad?k. Ekti?imiz tohumu bile alamad?k. Bu nedenle sefil ve peri?an olduk. Hayvanlar?m?z?n saman ve yem ihtiyac?n? bile G?neydo?u?dan getirilen samanla kar??lamak zorunda kald?k. Bu k?? b?lgemizden yakla??k 150 trilyon gibi bir para saman paras? olarak gitti.
Bu arada burada ?unu belirtmek istiyorum ge?en y?l G?neydo?u Anadolu B?lgesi?nde sel felaketi oldu. Tar?m Bakan??n?n da o b?lgeden olmas? nedeniyle de olsa gerek hemen afet b?lgesi ilan edildi. Oysa ge?en y?l benim b?lgemi de kurakl?k ve dolu vurdu. Ama bizim bakan?m?z olmad??? i?in kimse bizi g?rmedi duymad?. Bankadan, kredi kooperatiflerinden ald???m?z g?bre, yem ve paralara y?ksek miktarlarda faiz ?demek zorunda kald?k. Ayr?ca b?lge olarak Do?rudan Gelir Deste?i alacaklar?m?z? da zaman?nda alamad???m?zdan dolay? ilkbahar?n ekti?imiz tohuma g?breyi ya az att?k ya da hi? atamad?k. Ekim d?neminden sonra ald???m?z paray? da tar?msal ?retimin art?r?lmas?na y?nelik kullanamad?k. Dolay?s?yla bu sene ekim alanlar?m?zdan alaca??m?z verim de ekti?imiz alanda en az y?zde 50 oran?nda d??m?? durumda.
B?lgeler aras?nda bilin?li olarak ayr?mc? politikalar uygulan?yor. ??yle ki ?? Anadolu ya da di?er baz? b?lgeler bizden ?nce ekim yapt?klar? i?in bizim kadar mazota, g?breye bahar?n uygulanan zamlar? hissetmiyorlar. Nedense tam bizim b?lgemizin ekim mevsiminde her ?eye zam yap?yorlar.
?nceden benim k?y?mde ve ?evremde bir?ok k?yl? ?eker pancar?, patates ekerdik. Oysa ?imdilerde bu ?r?nleri ekemez olduk. Arpa ve bu?daya mahkum olmu? durumday?z bunlar? da bir anlamda zorunluluktan ekiyoruz zarar edece?imizi bilsek bile. Nedeni de hayvanc?l?kla u?ra?t???m?z i?in hayvanlar?m?z?n k??l?k saman ve yem ihtiya?lar?n? ??karmak zorunday?z. Bir iki tarlaya da bu?day ekip k??l?k un ihtiyac?m?z? kar??l?yoruz. O da bir sene vurmasa ertesi sene muhakkak vuran dolu bizi peri?an ediyor. Bu t?r tehlikelere kar?? sigorta vb. g?vencemiz de olmad??? i?in art?k T?rk k?yl?s? olarak dayanacak g?c?m?z kalmad?.
Bu arada biraz da kendi ilimizden bahsedecek olursam Kars??n tek ge?im kayna?? tar?m ve hayvanc?l?k biliyorsunuz. Fabrikas? falan yok. Olan fabrikalar?m?z da zarar ediyor bahanesiyle ya kapat?ld? ya da yok paras?na sat?ld?. Hayvan?m?z 5 sene ?nceki paraya etmiyor ne yaz?k ki. Her ?eye her g?n zam gelirken k?yl?n?n hayvan?, s?t?, peyniri para etmiyor ne yaz?k ki. Benim s?t?m?n kilosu bug?n 33 kuru?. ?ehirdeki bir bardak ?aydan bile ucuz. Sabanc?n?n, Ko??un bir kiloluk s?t? 2 YTL oysa bizim s?t 33 kuru?. Peynirimiz ha keza yine ?yle para etmez durumda. Gelen gideni arat?r durumda ?u anda. Biz buna kar??y?z. B?lge halk? olarak b?y?k ?ehirlere g?? edip ?ehirlerin varo?lar?nda peri?an olmak istemiyoruz. Ayr?mc? ve ithal politikalarla y?netilmek istemiyoruz.
Erdin? Do?an Selim (KARS)
www.evrensel.net