Resmi polis arac?nda i?kence iddias?

Polisin, Onur ?nce adl? bir genci, resmi polis arac?na bindirerek i?kence etti?i iddia edildi.


Polisin, Onur ?nce adl? bir genci, resmi polis arac?na bindirerek i?kence etti?i iddia edildi.
??kence g?rd???n? iddia eden ?nce?nin anlat?m?na g?re; 21 Temmuz 05.45 sular?nda, S?hhiye?deki Yeni?ehir Pazar??nda afi? yaparlarken, g?zalt? arac? olarak bilinen Ford marka station vagon bir resmi polis arac? yanlar?na yakla?t?. Ara?tan inen iki resmi k?yafetli polis, afi? yapmalar?n? engellemek istedi. ?nce?yi yere yat?ran polislerden biri, ?nce?nin s?rt?na ??karken, di?eri de ellerini kelep?eledi. ?nce?nin y?z?ne biber gaz? s?kan polisler, arabaya bindirdiler. Yol boyunca, tehdit ve hakaretler eden polisler, ?nce?yi, ?mrahor k?y? taraf?nda bo? bir araziye ka??rd?lar. Ara? i?inde s?rekli tekme tokat d?v?len ?nce, ?Arkada?lar?m?n isimlerini sordular, ?b?yle i?lere? bula?mamam? s?ylediler. Hi?bir sorular?na cevap vermedi?im i?in daha fazla d?vd?ler. ?Sorular?m?za cevap vermezsen seni bay?lt?r?z? dediler. ? diye anlatt?.
Bo? araziye geldiklerinde polisler, bu sefer ?nce?yi ara?tan indirerek yerde s?r?klemeye ba?lad?lar. Daha sonra da ?Bu sana ders olsun, bir dahaki sefere ya?atmay?z? diyerek, ?nce?yi orada b?rak?p arabayla alan? terk ettiler. 0Bo? araziden 1-2 kilometre y?r?yerek yola ??kt???n? ve dolmu?a binerek, Ankara?ya geldi?ini anlatan ?nce, kollar?nda ?izikler oldu?unu, belinin a?r?d???n? ve s?rt?nda morluklar olu?tu?unu ifade etti. ?nce, sorumlu polisler hakk?nda savc?l??a su? duyurusunda bulundu.
?Sald?r?lar artt??
?nsan Haklar? Derne?i (?HD) Ankara ?ubesi?nde ?nceki g?n d?zenlenen bas?n toplant?s?nda, sald?r? k?nanarak, Ankara polisinin, son g?nlerdeki sert tavr?na dikkat ?ekildi. ?HD Ankara ?ube Y?neticisi Adile Erkan, bir bu?uk ayl?k s?re i?inde devrimcilere y?nelik sald?r?lar?n artt???n? belirtti. ?HD?nin, bu tarz sald?r?lara ve insan haklar? ihlaline kar?? oldu?unu belirten Erkan, sald?r?lar?n son bulmas? ?a?r?s? yapt?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net