20 y?ld?r sular? yok!

Buca?n?n, eski ismiyle ?ahin Tepesi yeni ismiyle Mustafa Kemal Mahallesi?nde halk, 20 y?ld?r susuz ya??yor.


Buca?n?n, eski ismiyle ?ahin Tepesi yeni ismiyle Mustafa Kemal Mahallesi?nde halk, 20 y?ld?r susuz ya??yor. ?o?unlu?unu Kars?tan g?? eden insanlar?n olu?turdu?u 380 hanelik mahallede kad?nlar sokak ?e?mesinden g?n boyu el arabalar? ile su ta??yor. 20 y?ld?r hi?bir yetkilinin halk?n sorunlar?na e?ilmedi?i mahallede pek ?ok sa?l?k sorunu da bulunuyor.
Yakla??k be? y?l ?nce 8 ya??ndaki T?lay Akta?, evlerde elektrik olmad??? i?in ka?ak kullan?m nedeniyle a??ktaki kablolara basarak hayat?n? kaybetmi?ti. Bu olay?n ard?ndan ge?ici oldu?u s?ylenerek evlere elektrik verilmi?, bir ?ocu?unu kaybeden mahalleliye bu olay y?z?nden ev ba??na 6-7 milyar lira ceza kesilmi?ti.
Elektrik faturalar?n?n ?ok y?ksek geldi?ini anlatan mahalleli, kimsenin kendilerine sahip ??kmamas?ndan ?ikayet?i. Mahallede ya?ayanlar, Cemil ?eboy?un ba?kan se?ilmeden ?nce mahalleye gelip konu?ma yapt???n?; se?ildikten sonra ise sorunlar? ile ilgilenmedi?ini belirtiyor ve ekliyorlar: ?Biz devletimizden bir nokta kadar bile ilgi g?remedik.? ?ok say?da insan?n hurdac?l?kla ge?imini sa?lad??? mahallede, ?Suyumuzun gelmesi i?in de bir ?ocu?umuzu mu vermemiz gerekiyor? diye soran halk, art?k yetkililerin kendilerini g?rmelerini ve sorunlar?n? ??zmelerini istiyor.
?30 eve bir ?e?me?
Siyaset Yalad? 20 y?ld?r mahallede oturdu?unu belirterek, ?Suyumuz yok. Belediye her seferinde geliyor, ?verece?iz? diyor vermiyor. En son 30 eve bir ?e?me vereceklerini s?ylediler. 30 eve bir ?e?me olur mu? Bir ?ocu?u elektri?e verdik bir ?ocu?a da suya m? verelim?? diye soruyor.
Filiz Adan?r da bu mahallede b?y?m??. ?S?zde ?zmir?de ya??yoruz ama hangi da??nday?z ben de bilmiyorum? diyerek ?ocuklar?n okula gidebilmek i?in kilometrelerce yol y?r?d???n? anlat?yor. Adan?r, ??ocuklar?m?z kayboluyor, korkudan g?nderemiyoruz? diyerek kayg?s?n? dile getiriyor. ??p konteyn?rlar? olmad??? i?in her yerin ??plerle dolu oldu?unu belirtiyor. Necla Y?ld?r?m da kanalizasyonlar?n?n olmad???n? s?yleyerek, ??ocuklar d??er diye d??ar?ya salam?yoruz. Ba?ta suyumuzu ve yolumuzu sonra tapular?m?z? istiyoruz? diyor. (?zmir/EVRENSEL)
?Bizi insan yerine koymuyorlar?

Arif Y?ld?r?m (18): Kad?nlar bellerinde su ta??yor ak?ama kadar. ?nsanlar?n ba?vurusundan sonra sadece bir ?e?me s?z? verildi. Cemil ?eboy ben oraya oy istemeye gitmedim. Hizmet de yapmam diyor. Tankerlerle su getiriyorlar. Hep hastay?z nereden geldi?i belli de?il. Herkes bizi unuttu.
Fatma Kaya : S?ca??n alt?nda ?e?me ba??nda saatlerce s?ra bekliyoruz. Muhtar?m?z diyor ki buralar gecekondu bir ?ey yapam?yoruz. Y?k?lacak diyorlar. Konut versinler o zaman. Elektrik var ama ge?ici imi?. 12 y?ld?r buraday?m. 12 y?ld?r el arabas? ile su ta??yorum.
Mahmut Y?ld?r?m : 15 y?ld?r oturuyorum burada. 50 sefer belediyeye gittim. ?Se?im zaman? hepsini verece?iz? dediler ama sonra hi?bir ?ey yok. Ke?ke gelmez olsayd?k. Bizi insan yerine koymuyorlar. Tavuk k?mesi gibi evlerde oturuyoruz. Evimizin y?k?lmas?n? istemiyoruz.
Emine Uyar
www.evrensel.net