Gerze sahilleri ?imdilik kurtuldu

Samsun ?dare Mahkemesi, Karadeniz sahil yolunun G?zel?ay - Sinop 1. k?s?m projesini iptal etti.


Samsun ?dare Mahkemesi, Karadeniz sahil yolunun G?zel?ay - Sinop 1. k?s?m projesini iptal etti. ?evrecilerin itiraz?n? de?erlendiren mahkeme, ?Deniz ge?kisinin, kara ge?kisine oranla iki kat pahal? oldu?u ve bu y?n?yle kamuya mali k?lfet getirece?i? kanaatine vard?.
Projenin iptaliyle, Karadeniz sahilinin en g?zel turizm merkezlerinden biri olan Gerze sahilleri de ?imdilik kurtuldu.
Belediye Ba?kan? Recai Kuruo?lu, siyasi parti il?e ba?kanlar?, muhtar, oda ve kooperatif ba?kanlar?n?n imzas?yla Karayollar? Genel M?d?rl????ne g?nderilen yaz?da, Sinop-Gerze Sahil Yolu Projesi?nin deniz ve ?ehir merkezini ikiye b?len ge?kisinin iptali istenmi?ti.
14 ?ubat 2002?de proje, Gerze Belediye Meclisi karar?yla reddedilmi? olmas?na ra?men Karayollar? in?aat? ba?lam??t?.
Gerzelilerin, 9 ?ubat 2007 tarihinde Karayollar? Genel M?d?rl????ne yazd??? yaz?da da ?Ge?im kayna?? ve gelece?i turizm olan il?ede, plaj olarak kullan?lan koylar?n doldurulmas?yla yap?lacak yolun turizmi yok edece?i ve il?e halk?n? g??e zorlayaca??? vurgulanm??t?.
?Hukuka ayk?r??
Mahkemenin, bilirki?i raporunu dikkate alarak verdi?i iptal karar?nda ise ?Dolgu planlar? onaylanmadan projeye ba?land???, bu y?n?yle devlet yollar?n?n projelendirme ve yap?m s?recinde uyulmas? zorunlu temel kriterlere uyulmad???, davaya konu 28 kilometrelik k?sm?n?n kara y?n?nde projelendirme olana?? oldu?u halde bu hususun de?erlendirilmedi?i, projenin k?y? ve imar mevzuat?na uygun olarak haz?rlanmad??? anla??lm?? olup dava konusu i?lemde hukuka uyarl?k bulunamad???na karar verildi.? denildi.
Deniz dolgusunda ?srar eden Karayollar??n?n itiraz? ?zerine konu Dan??tay?a ta??nd?. (HABER MERKEZ)
www.evrensel.net