Fotoğraf: Evrensel

Sans?rs?z

Yar?n, 24 Temmuz, sans?r?n kald?r?l???n?n y?l d?n?m?. Hem de tam 99. y?ld?n?m?. Bu bir espri de?il, ger?ek.


Yar?n, 24 Temmuz, sans?r?n kald?r?l???n?n y?l d?n?m?. Hem de tam 99. y?ld?n?m?. Bu bir espri de?il, ger?ek.
Bu bayrama ilham veren olay, kelimeleri bile yasaklayan Abd?lhamit y?netiminin devrildi?i II. Me?rutiyet'e dayan?yor. Bir de aradan ge?en 100 y?la yak?n s?renin sonunda vard???m?z noktaya bak?n:
Ge?en hafta ?nce G?ndem, sonra G?ncel gazetesinin yay?n? durduruldu. Abd?lhamit d?neminde olmayan bir Ter?rle M?cadele Yasam?z var ??nk?, ?zerinize afiyet. Savc? "kapatal?m" diyor, mahkeme k?t diye kapat?yor. Gazetenin savunmas?n? almak ne kelime, gerek?esinden haberdar edilirseniz ?ansl?s?n?z.
?lkinin kapat?lma nedeni, me?hur "PKK propagandas?". Bunun anlam?, K?rt sorununun ??z?m?ne dair bir ?ey s?ylemek tabii, bunu y?llard?r verilen bu cezalardan anlamak m?mk?n. Yoksa PKK, yasak oldu?u halde, d?nyada en ?ok propagandas? yap?lan ?rg?t olurdu. ?yleyse, bunun da ?zerine d???nmek gerekir herhalde.
?kincisinin, yani G?ncel'in kapat?lmas?n?n gerek?esi ise "G?ndem'in devam? olmak" su?u. Son zamanlardaki uygulamaya bakarak, bunun da giderek daha kolay ?st?n?ze kalan bir "su?" haline geldi?i s?ylenebilir.
K?sacas?, gazete kapatmak ?ok kolay. Hem yasa sayesinde kolay, hem de uyduruk gerek?eler bulmak yetiyor da art?yor bile.
B?ylece, bu y?l?n 24 Temmuz'unda bu gazeteler olmadan girmenin "gururunu" ta??yor olmal?lar.
Sans?rs?z 99'uncu y?l? idrak ederken ak?llara tak?lan ba?ka meseleler de var. ?rne?in imparatorlu?unu b?y?ten Ayd?n Do?an. Radikal'den bir g?nde 41 gazeteciyi i?ten ??kar?rken ekonomik bahaneler ?ne s?ren patron, tuttu kendisine yeni bir gazete ald?: Vatan. Hen?z netle?meyen ba?ka meseleler de var, gazetelerin bir k?sm?n?n Axel Springer'e sat?laca??, Do?an'?n Sabah ihalesine haz?rland??? gibi s?ylentiler dola??yor. Her hal?karda imparatorlu?un b?y?yece?ini g?r?yoruz. Bu da giderek birbirine benzeyen gazeteler, ayk?r? seslere izin vermeyen bir medya ortam? demek.
Ayk?r? sesler demi?ken, se?im d?neminde yasak savmak bak?m?ndan bile her zamanki kafadarlar?n d???nda partilere yer vermeye niyet eden bir gazeteye, televizyon kanal?na denk geldiniz mi? En fazla bir iki haber kanal?nda "Buyrun kendinizi anlat?n" t?r?nden k?sa programlar yap?ld?. Bildi?imiz kadar?yla biraz b?y?k?e bir tek tart??ma program? planlanm??t?, o da iptal edildi, vaz ge?ildi. Ama birbirlerine ip atan, saat pazarl??? yapanlar?n at??malar? haber b?ltenlerinden, gazete man?etlerinden inmedi. Her kanala mutlaka konuk edilip saatlerce ?anak sorular e?li?inde propaganda yapmalar?na izin verildi.
Sorsan?z, belki ?stanbul'un ba??ms?z adaylar?ndan Bask?n Oran ile Ufuk Uras'la b?t?n muhalefet haklar?n? kulland?klar?n? s?ylerler. Elbette yeterli olmaktan ?ok uzakt? ama televizyonda onlar da olmasa ne kadar tekd?ze ve s?k?c? bir se?im d?nemi yay?n? olurdu, hayal etmek bile g??.
Se?im d?nemlerinde medyan?n kullan?lmas?na ili?kin bir yasal d?zenleme de ne yaz?k ki yok. Yaln?zca TRT i?in bir yasa var, onlar bir miktar e?it?e davranmay? bu y?zden g?zetmek zorundalar. Ama ?zel kanallar i?in, b?rak?n se?im d?nemlerini, genel olarak hi?bir yasa yok. Onlar?n da giderek hepsi birka? patrona ba?lan?yor. Zaten do?ru d?r?st yer yoktu, medyada hi? yer kalm?yor.
Ve gazeteciler sans?r?n kald?r?l???n? kutluyor?
www.evrensel.net