EVRENSEL?den

 • Bu yaz? yaz?ld???nda hen?z se?im sonu?lar? belli olmam??t?. Ancak, daha ?imdiden s?ylenebilecek ?eyler var. Bunlar?n ba??nda y?zde 10 baraj?n?n ??k??? geliyor.


  Bu yaz? yaz?ld???nda hen?z se?im sonu?lar? belli olmam??t?. Ancak, daha ?imdiden s?ylenebilecek ?eyler var. Bunlar?n ba??nda y?zde 10 baraj?n?n ??k??? geliyor. Antidemokratik bir se?im sistemi ile ?lkeyi 2 partili bir yap?yla y?netmek isteyenler, y?zde 10 baraj?n?n ba??ms?z adaylar yoluyla delinmesinden sonra art?k bu ?abalar?n?n da bir ?are olmad???n? g?rm?? olmal?lar.
  Elbette darbeciler ve sistem savunucular?n?n, ?Ger?ekten yanl?? yapm???z. Bundan sonra temsilde adalet sa?layacak d?zenlemeler yapmak zorunday?z? diye d???nerek, ona uygun ad?mlar atmalar? beklenemez. Onlar muhtemelen baraj? tamamen kald?rmay?p, parlamentoda istemedikleri siyasi g??lerin giri?ini engelleyebileceklerini umduklar? kadar bir orana baraj? ?ekmeye raz? olacaklard?r. Bunun yan?nda ba??ms?z adaya ?baraj? getirmeyi d???nmeleri bile ?a??rt?c? olmaz.
  T?rl? oyunlarla siyaseti y?nlendirmeye ve siyasi tabloyu ?ekillendirmeye ?al??anlardan, kendi varl?klar?n? tehlikeye atacak demokratik a??l?mlara ?n ayak olmalar? elbette beklenemez.
  Ba?bakan Erdo?an??n, MHP ile DTP?lilerin aralar?nda oldu?u ba??ms?z adaylar?n girmesi halinde Meclis?in kavga alan?na d???nece?i yolundaki provokatif a??klamas?, ayn? ?ekilde bu se?imlerde onun rakibi olan CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal??n, Bin Umut Adaylar?na y?nelik s?ylemleri, onlar?n yar?n tak?nacaklar? tav?rlar?n da g?stergesi say?lmal?d?r. Demokrasiyi her zaman oldu?u gibi, yeni d?nemde de ona ihtiyac? olan kesimler m?cadele ederek kazanacaklard?r. T?rk ve K?rt emek?iler, T?rkiye?nin ezilenleri, ayd?nlar? Meclis?e g?nderdikleri temsilcilere sahip ??kmal?, T?rkiye?nin demokratikle?tirilmesi s?recinin parlamento ile s?n?rl? olmad???n?n bilinciyle davranmal?d?rlar.
  Bask?n bir bi?imde g?ndeme gelen 22 Temmuz se?imleri, 12 Eyl?l rejiminin ??k???n? belgelemi?ti. Bundan sonraki s?recin de, cunta art??? b?t?n yasal d?zenlemelerin tarihin ??pl???ne at?ld??? bir d?nem olmas? i?in ?aba g?sterilmelidir. Cunta d?zenlemeleriyle y?netildi?i her d?nem duvara ?arpan ve y?llar?n? kaybeden T?rkiye, halk?n iradesine dayanan demokratik bir cumhuriyete do?ru evrilmeden, kendi geli?imini engelleyen zincirlerden kurtulamaz.
  ***
  Uzunca bir s?redir yay?mlad???m?z ve okurlar?m?z taraf?ndan da ilgiyle kar??lanan kent eklerimize bir s?re ara veriyoruz.
  ?yi haftalar.
  www.evrensel.net