G?ND?N?M

 • Ge?en haftaki yaz?m?zda izledikleri politikalar bak?m?ndan farklar? kalmayan sermaye partilerinden ve halk? sermaye partilerine y?nlendirmeye ?al??an medya ve anket ?irketlerinden s?z ederek;


  Ge?en haftaki yaz?m?zda izledikleri politikalar bak?m?ndan farklar? kalmayan sermaye partilerinden ve halk? sermaye partilerine y?nlendirmeye ?al??an medya ve anket ?irketlerinden s?z ederek;
  ?Peki, sermayenin yaratt??? bu toz duman aras?nda i??iler, politikaya nas?l yakla??yor, partileri ve adaylar? de?erlendirirken ?l??leri ne?? diye sormu?tuk.
  ??zmir 1. B?lge Ba??ms?z Aday? Abdullah Levent T?zel ile birlikte ziyaret etti?imiz T?rk-?? Ege B?lge temsilcisinin, partilere ve adaylara:
  - 12 Eyl?l ?r?n? antidemokratik Anayasa ve yasalar? toplumun ?rg?tl? kesimlerinin kat?laca?? demokratik bir tart??ma s?reci ile evrensel demokrasi ilkelerine ve onaylanm?? uluslararas? s?zle?melere uygun olarak ?o?ulcu, kat?l?mc? ve ?zg?rl?k?? demokrasiyi t?m kurum ve kurallar? ile hayata ge?irecek misiniz?
  - Se?im sistemini demokratikle?tirerek temsilde adaleti sa?layacak m?s?n?z?
  - ?rg?tlenme hakk?n?n ?n?n? a?acak m?s?n?z? ?stihdam? art?r?p, kay?t d???yla m?cadele edecek misiniz, grev hakk?n?n ?n?ndeki engelleri kald?r?p, hak grevini kabul edecek misiniz?
  - Bas?n ve yay?n ?zg?rl???n? en geni? bi?imde sa?lay?p, bas?nda tekelle?meyi engelleyecek misiniz, bas?n ?al??anlar? ve t?m ?al??anlar?n sendikal haklar?n? etkin bir ?ekilde kullanmalar?n? sa?layacak m?s?n?z?
  - Kazan? ve servete g?re adaletli bir vergi sistemi olu?turacak m?s?n?z?
  - Kamu giri?imcili?inin ?n?n? a?acak m?s?n?z, yoksa siz de ?zelle?tirmelere devam ederek, kamu i?letmelerini satacak veya kapatacak m?s?n?z?
  - ?nsandan yana ekonomik ve sosyal politikalar?, sosyal devlet anlay???n?, paras?z e?itim ve sa?l?k hakk?n?, e?it i?e e?it ?creti, ?ocuklar?n ve ya?l?lar?n bak?m ve korunmas?n? ger?ekle?tirecek, ?ocuk i??ili?ini engelleyecek misiniz?
  - Mazlumun yan?nda, zalimin kar??s?nda olacak m?s?n?z, bar???? bir d?? politika izleyecek misiniz?
  - ?al??ma ya?am?n? i??iler lehine d?zenleyecek misiniz, ?al??ma yasalar?n? i??iler lehine de?i?tirecek misiniz, i??ilerin kazan?lm?? haklar?n? koruyup geli?tirecek misiniz?
  Diye sorarak alacaklar? yan?ta g?re tutum belirleyeceklerini ifade etti?ini belirtmi?tik.
  Bu durumda i??ilerin y?nelecekleri parti ve adaylar ?Halk i?in ekonomi, bar?? ve karde?lik i?in sa?duyu, demokrasi i?in birlik? ?iar?yla se?ime kat?lan Bin Umut ba??ms?z adaylar? ve bu adaylar?n olmad??? yerlerde ise EMEP olmal?d?r? demi?tik.
  Aradan bir hafta bile ge?meden i??i taleplerine uygun se?im bildirgeleri haz?rlayan sendika y?neticilerinin bu talepleri ger?ekle?tirmek bir yana i??i d??man? politikalar ilan eden ve uygulayan partilere destek a??klamas? yapt?klar?n? g?rerek yeni bir ders ald?k.
  D?SK ve T?rk-???in Ege B?lge temsilcileri ile (Toplus?zle?me i?in B?y?k?ehir Belediyesi ?n?nde ?ad?r kurmak zorunda kalan) T?m Bel-Sen ?zmir 1 No?lu ?ube Ba?kan?, (Eski ?lk? ocakl?lar? listelerinin birinci s?ras?nda aday g?steren, MHP ile ortak se?im b?rosu a?an -?zmir?in ?rkmez beldesinde- CHP e?ittir MHP diye gazete ilan? veren) CHP?nin ?zmir adaylar?n?n tan?t?m?n? yapt??? kahvalt?l? bas?n toplant?s?na kat?larak CHP?ye destek a??klamalar? yapm??lar.
  Bu ba?kanlar?n kimi do?rudan CHP demese de (Emek, bar?? ve demokrasiden yana partiler gibi s?zler s?ylediklerini ifade edenler var) o toplant?ya kat?lmak bile destek anlam? ta??maktad?r.
  KESK?in taahh?tnamesindeki hi?bir talebi kabullenmesi m?mk?n olmayan, T?rk-???in se?im bildirgesindeki taleplerini a??k?a reddeden, ?rk??-milliyet?i, sava? k??k?rt?c?s?, darbe ?a?r?c?s? bir partiye d?n??en, T?S?AD ve TOBB ile uluslararas? tekellerin t?m taleplerini kar??lamaya haz?r oldu?unu ilan eden CHP?ye destek a??klamas? yapan sendika y?neticileri, siz bu yaz?y? okurken san?r?m ki ?yelerinin sava? k??k?rt?c?s?, emek ve bar??a d??man partilere destek olmayacaklar?n? g?rm??, i??iler ve emek?iler sendika y?neticilerine ra?men eme?in, bar???n ve demokrasinin savunucusu ba??ms?z adaylar? Meclis?e g?ndermi? olacaklar.
  ?yelerinden kopmu? sendikac?lar bu tutumu terk etmezlerse i??iler onlar? sendikalar?n y?netiminde daha fazla tutmayacaklard?r.
  Hasan H?seyin Evin
  www.evrensel.net