24 Temmuz 2007 00:00

Kelebeklerde evrim i? ba??nda

G?ney Pasifik'teki iki adada baz? erkek kelebeklerin daha ?nce g?r?lmemi? bir h?zla evrim ge?irdi?i ortaya ??kt?. Bilim adamlar?n?n yapt??? ara?t?rma, Savaii ve Upolo adas?nda Hypolimnas bolina t?r? erkek kelebeklerinin oran?n?n bir y?ldan az s?re i?inde y?zde 1'den yakla??k y?zde 39'a ??kt???n? ortaya koydu

Paylaş

G?ney Pasifik'teki iki adada baz? erkek kelebeklerin daha ?nce g?r?lmemi? bir h?zla evrim ge?irdi?i ortaya ??kt?. Bilim adamlar?n?n yapt??? ara?t?rma, Savaii ve Upolo adas?nda Hypolimnas bolina t?r? erkek kelebeklerinin oran?n?n bir y?ldan az s?re i?inde y?zde 1'den yakla??k y?zde 39'a ??kt???n? ortaya koydu.
2001'de b?lgedeki erkek ve di?i kelebeklerin say?s?ndaki e?itsizli?i g?ren, 2006'daysa erkek kelebeklerin say?s?n?n di?ilerinkine ula?t???n? ya da ?ok yakla?t???n? fark eden bilim adamlar?, erkek kelebeklerin say?s?ndaki "bu ?a??rt?c? patlaman?n" anneden bula?an ve yumurtadan ??kmadan erkek kelebeklerin ?l?m?ne neden olan Wolbachia bakterisini yok eden bir genin geli?mesine ve b?ylece bu gene sahip erkek kelebeklerin ortaya ??kmas?na ba?lad?.
En h?zl? evrim
ABD'nin California ?niversitesinden Sylvain Charlat, "Bildi?im kadar?yla bu ?imdiye kadar g?r?len en h?zl? evrim" diyerek, ara?t?rman?n, bir toplulu?un a??r? do?al seleksiyon (do?al ortama ayak uyduramayan zay?f canl?lar?n yok olmas?, bu ortama ayak uyduran g??l? canl?lar?n da t?rlerini devam ettirmesi) bask?s?na maruz kalmas? halinde (bu durumda Hypolimnas bolina kelebeklerinin cinsiyet oran?ndaki a??r? dengesizlik), evrimin ?ok h?zl? olabilece?ini g?sterdi?ini s?yledi.
Bakteriyi yok eden genin mutasyonla tesad?fen mi ortaya ??kt???n?n yoksa g?? s?ras?nda daha ?nce bu gene sahip ba?ka Bolinaslar taraf?ndan m? bula?t?r?ld???n?n hen?z berilenemedi?ini belirten Charlat, kayna?? ne olursa olsun, sonu? olarak say?s? giderek artan di?i kelebeklerin evrim ge?irerek bu koruyucu geni ta??yan erkek kelebeklerin ortaya ??kmas?n? sa?lad???n?, genin nesilden nesile b?ylece ge?meye ba?lad???n? ifade etti. ?ngiltere'nin London College ?niversitesinden Gregory Hurst de "Genellikle do?al seleksiyon, binlerce y?lda olu?an yava? bir s?re? olarak bilinir.
Ancak bu durumda evrim, g?z a??p kapay?ncaya kadar olmu?. Bu ger?ekten ilgin?'' dedi. Ara?t?rma Science dergisinde yay?mland?. (TOPLUM YA?AM)
ÖNCEKİ HABER

ABAK?S

SONRAKİ HABER

Türk Telekom hat kiralama bedelini yükseltti; yeni zamlar yolda

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa