ABAK?S

 • TTnet?in, daha ?nce bu k??ede de ele ald???m?z ve eski kullan?c?larla dalga ge?me kampanyas? olarak da tan?mlanan 15 YTL?lik ?Yaz F?rt?nas?? kampanyas? Superonline ve Tellcom?un ?ikayetleri nedeniyle Rekabet Kurumu taraf?ndan durduruldu


  TTnet?in, daha ?nce bu k??ede de ele ald???m?z ve eski kullan?c?larla dalga ge?me kampanyas? olarak da tan?mlanan 15 YTL?lik ?Yaz F?rt?nas?? kampanyas? Superonline ve Tellcom?un ?ikayetleri nedeniyle Rekabet Kurumu taraf?ndan durduruldu. Gerek?e ise 15 YTL?lik fiyat?n Superonline ve Tellcom?un Internet hizmetini toptan ald?klar? fiyat?n y?zde 32 alt?nda olmas?. Bir di?er deyi?le onlar i?in, kullan?c?lar?n ?o?unun ADSL i?in 29 YTL ?derken bir k?sm?n?n 15 YTL ?demesi ya da T?rkiye?de geni? bant Internet eri?im ?cretinin d?nya ortalamas?n?n kat be kat ?zerinde olmas?, geni? bant Internet abonesi say?s?n?n d?nya ortalamas?n?n kat be kat alt?nda olmas? problem de?il. Geni? bant Internet kullan?c?s?n? umursayan yok.
  Ekonomik ??birli?i ve Kalk?nma Te?kilat??n?n (OECD) 16 Temmuz?da yay?nlad??? rapora g?re, ?yeleri aras?nda saniyede 1 megabitlik(1 Mbit/s = 256 kb/s) h?z?n kullan?c?ya maliyeti a??s?ndan en ucuz geni? bant Internet hizmetini Japonya verirken, en pahal? hizmeti ise T?rkiye veriyor. ?e?itli ?lkelerde saniyede 1 megabitlik h?z?n son kullan?c?ya maliyetini de ayr?nt?lar?yla verelim ki yap?lan soygunun b?y?kl??? daha g?zle g?r?l?r olsun:

  Japonya: 0,22 Dolar
  ABD: 3,18 Dolar
  ?ngiltere: 3,62 Dolar
  ?sve?: 10,79 Dolar
  Fransa: 16,36 Dolar
  Hollanda: 16,85 Dolar
  Finlandiya: 19,49 Dolar
  T?rkiye: 81,13 Dolar
  Japonya a??rl?kl? olarak fiber optik hatlar? kulland???ndan saniyede 100 megabit h?z?nda(T?rkiye?deki en h?zl? adsl ba?lant?s?ndan 50 kat daha y?ksek) geni? bant Internet eri?imi ile hem ucuz hem de h?zl? ba?lant?n?n m?mk?n oldu?unu g?steriyor. Japonya?y? fiber optik hatlar? kulland??? i?in g?rmezden gelsek bile T?rkiye?dekine olduk?a benzer geni? bant ba?lant?lar? kullanan di?er ?lkelerde fiyat T?rkiye?dekinin y?zde 25?i ile y?zde 4?? aras?nda de?i?iyor. ?Yaz f?rt?nas?? kampanyas?n?n fiyat? bile bu rakamlar?n ?ok ?zerinde kal?yor. ?te yandan mevcut ADSL altyap?s? yetersiz. Abonelerin ciddi bir k?sm?n?n ayn? anda Internet?e eri?meye ?al??mas? durumunda genel bir yava?l?k ya?an?yor.
  Bu durum son bir ayda iki olayda rahat?a g?zlemlendi: ?SS s?nav sonu?lar?n?n a??kland??? g?n?n sabah?nda d?nya ?ap?nda milyonlarca kullan?c?ya hizmet veren Google arama motorunun sayfas? bile ?t?pk? di?er sayfalar gibi- yava? a??l?yordu. Benzer bir durum se?im sonu?lar?n?n a??kland??? 22 Temmuz ak?am? da ya?and?.
  Herkesin kullanabilece?i, d???k ?cretli, y?ksek h?zl? Internet ba?lant?s? ve daha sa?lam bir altyap?n?n sa?lanmas? m?mk?n, ancak TTnet gibi sadece kar?n? d???nen bir ?irketin bunu keyfinden yapmayaca?? da ortada....e-Devlet Logo ve Slogan? Belli Oldu
  E-devlet logosu ve slogan? Ula?t?rma Bakanl??? taraf?ndan a??lan bir yar??ma ile belirlendi.
  Logo Yar??mas?n? ay-y?ld?z ile @ i?aretini birle?tiren logo tasar?m? ile Erol Balkan ve slogan yar??mas?n? ise ?Devletin k?sa yolu? slogan?yla Yasemin Sulhiye Aydo?an kazand?.
  Farkl? devlet kurumlar?ndaki e-devlet uygulamalar?n?n tek bir ?at? alt?nda toplanmas? anlam?na gelen e-devlet kap?s?na y?nelik uygulamalar?n 2008 y?l?nda devreye girmesi bekleniyor. Proje T?rk Telekom taraf?ndan ihale edilmi?. Ancak ?zelle?tirme sonras? T?rksat?a devredilmi?ti.
  20 kadar uygulamay? toplamas? planlanan projede, ilk a?amada sosyal g?venlik ve pasaport hizmetleri verilecek.
  ...
  Firefox IE A????n? Yamad?
  Mozilla, Firefox taray?c?s?n?n Internet Explorer a????n? ve di?er 8 a???? yamalayan versiyon 2.0.0.5?i yay?nlad?.
  Yamalanan 9 a??ktan birisi, Microsoft Explorer ile ayn? anda bulundu?u zaman etkiliyordu. Internet Explorer ?zerinden Firefox?da uzaktan komut dosyas? ?al??t?r?labiliyordu.
  Bu a??k ilk olarak 10 temmuzda raporlanm??t?. ?firefoxurl://? uniform resource identifier (URI) handler?? yani ba?ka web kayna?? ?a??rma fonksiyonunu etkiliyordu.
  Mozilla Firefox 2.0.0.5?i g?ncelledi ama di?er Windows a??klar?nda benzer sorunlar?n olabilece?ine dair bir tavsiye notu da yay?nlad?: ? Bu yama sadece Firefox ve Thunderbird?? koruyor. Ama Internet Explorer?daki a???? tamir etmez.?
  Firefox 2.0.05 release, 2 ay ?nce yay?nlanan 2.0.0.4?den sonra geldi. Mozilla Firefox 1.5.x serisini may?s ay?ndan sonra g?ncellemedi.
  G?khan Bayram
  www.evrensel.net