hikayeyi kurttan dinleyince

  • Y?llard?r dinledi?imiz hikayeyi bir de kurdun a?z?ndan dinlemek ister misiniz??Her g?n yapt???m gibi orman? temizlemeye ??km??t?m. Orman benim evim, temiz tutmak da benim g?revim.


    Y?llard?r dinledi?imiz hikayeyi bir de kurdun a?z?ndan dinlemek ister misiniz?
    ?Her g?n yapt???m gibi orman? temizlemeye ??km??t?m. Orman benim evim, temiz tutmak da benim g?revim. Derken bir k?z beliriverdi. K?rm?z? ba?l?k ve peleriniyle ?ok ku?kulu bir g?r?n?m? vard?. Kimin akl?na gelir bu tuhaf k?yafeti giymek. Bir s?re dikkatle izledim bu tuhaf k?z?. Elindeki ?zeri ?rt?l? sepette kim bilir ne ta??yordu!.. Yan?na yakla??p ne yapt???n? sorunca, bana b?y?kannesinin evine gitti?ini s?yledi ama gel de inan...
    Yine de b?rakt?m pe?ini, kendi i?ime d?nd?m. Ama akl?m o k?za tak?ld? bir kez... Bir gidip bakay?m s?yledikleri do?ru mu, dedim kendi kendime; ger?ekten b?yle bir b?y?kanne var m??.. Siz olsayd?n?z ger?ekli?ini denetlemek istemez miydiniz? Orman benim evim. Ben hem ev sahibiyim, hem de ?teki orman sakinlerine kar?? sorumluyum. Neyse uzatmayay?m... Gittim, bakt?m ve ger?ekten bir b?y?kanne buldum. Sordu?umda ?Evet o k???k k?z benim torunum? dedi b?y?kanne. Ben de sorumlu bir ki?i olarak, ?Bu k???k k?z yabanc?larla konu?ulmayaca??n? ??renmemi? daha!..? dedim ve anlatt?m k???k k?zla kar??la?mam?... B?y?kanne de ?rperdi ve birlikte k???k k?za bir ders vermeye karar verdik. O yata??n alt?na sakland?, ben onun geceli?ini giydim, ba?l???n? takt?m ve yata??na yatt?m. K???k k?z birazdan i?eri girdi. Seslendi, yan?t verdim. Ne ?a?k?n bir ?ocuk!.. Beni b?y?kannesi san?vermi?ti. Neyse bunlar bir ?ey say?lmaz, daha neler yapt? bilseniz. Kulaklar?m?n ni?in b?y?k oldu?unu sordu. Ne ay?p ?ey, hi? sorulur mu!.. Yine de ?ocuklu?una verip yumu?ak bir sesle ?Seni iyi dinlemek i?in...? dedim. Ama bu kez kalk?p da burnumun ni?in b?y?k oldu?unu sormaz m?!.. Yine ald?rmamaya ?al???rken bu kez de a?z?m?n kocaman oldu?unu y?z?me vurmaz m?! O sinirle aya?a f?rlay?p pe?inde ko?turmaya ba?lad?m. Birden ne olsa be?enirsiniz! Bir avc? elinde t?fek kap?dan dal?verdi. Beni ?Seni hain kurt, b?y?kanneyi yedin de?il mi? diye su?lamaz m?!.. Oysa b?y?kannenin k?l?na bile dokunmad?m, o da sakland??? yerden ??k?p beni korumaya ?al??mad?. Ya?l?l?k i?te, kulaklar? iyi duymuyor. Ben de can?m? yitirece?imi anlay?p pencereden zor att?m kendimi. Ge?irdi?im b?y?k korkunun sars?nt?s? yetmiyormu? gibi o g?n bu g?n ormanda bile y?z?m? rahat g?steremez oldum. Ad?m haine ??kt?. Yeter art?k, ben su?suzum!?
    www.evrensel.net