?imdi de s?n?flara kamera

Milli E?itim Bakanl????n?n (MEB) 2007-2008 e?itim ??retim y?l?nda ba?lataca?? yeni projeyle, ilk ve orta??retim okullardaki t?m dersler kamera ile g?r?nt?lenecek.


Milli E?itim Bakanl????n?n (MEB) 2007-2008 e?itim ??retim y?l?nda ba?lataca?? yeni projeyle, ilk ve orta??retim okullardaki t?m dersler kamera ile g?r?nt?lenecek. Bakanl?k, ?derslerin kamerayla g?r?nt?lenmesi uygulamas?n?? hayata ge?irmeyi planl?yor. Uygulamaya g?re her s?n?f i?in temin edilen k???k kameralarla 40 dakikal?k ders s?resince ?ekim yapabilecek. Kameray? ??retmen s?n?fa koyacak ve o g?n yap?lan dersi kaydedecek. Ders bitiminde ??renciler g?r?nt? verilerini alabilecek. Okullar?n tercihine g?re, g?r?nt?ler okullar?n internet sitelerine de yerle?tirilebilecek. Bakanl???n gelecek sene ba?latmay? planlad??? proje ilk olarak bir ilde pilot olarak uygulanacak. Daha ?nce g?venlik gerek?isi ile okullar?n bah?elerine yerle?tirilen kameralar tepkilere neden olurken yeni uygulaman?n tart??ma yaratmas? bekleniyor. MEB yetkililerince konuya ili?kin yap?lan a??klamada, uygulaman?n t?m dersler i?in yap?labilece?i, bu projenin e?itimde teknolojilerden yararlanmaya ciddi katk?lar sa?layaca?? savunuldu. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net