G?NL?K

 • Ger?i daha se?im g?n? ak?am?ndan ?analist? dahiler televizyon ekranlar?ndaki yerlerini alm??lard?.


  Ger?i daha se?im g?n? ak?am?ndan ?analist? dahiler televizyon ekranlar?ndaki yerlerini alm??lard?.
  ?imdi bu ?uzman? analistlerin yorumlar? yo?unla?arak s?recek.
  ?Asl?nda se?men ne dedi??
  ?Se?men hangi mesaj? verdi??
  ?Efendim se?men dedi ki;
  ?stikrar bozulmas?n.
  Ama bunlar?n kar??s?nda sert bir muhalefet olsun??
  ?Beyefendi sizce se?men ne dedi??
  ?Bence se?men, dolar Avro paritesi yerinde kals?n? Likitide ak???na kimse dokunmas?n? ?hracat hamlesi s?rerken, ithalat dengesi sa?lans?n? Musluklardan akan su klorlans?n, dedi?
  ?Bunlar? se?men mi dedi??
  ?Heeee? ?yle dedi?
  ?Peki, beyefendi sizce se?men ne dedi??
  ?Se?men asl?nda ?ey dedi.
  AB?ye girelim dedi.
  Ama ?te tarafa da, bunlar AB?ye girerken i?i da??tmas?nlar, kontrol? elden b?rakmay?n, tam da girmeyelim, dedi.
  Sonrac???ma efendim, se?men dedi ki??
  San?rs?n?z ki, se?men ?? kafadengi h?s?md?r.
  Se?imden ?nce toplanm??lar, aralar?nda bir durum muhasebesi yap?p g?rev payla?m??lard?r!
  ?Nas?l bir mesaj verelim??
  ?Ben b?yle yapay?m, sen ??yle yap, o ?yle yaps?n. Uzmanlar da bu mesaj?m? kaps?n medyada anlats?n!?
  ***
  Oysa vaziyete bak?n siz:
  Deniyor ki en g?venilir kurum ?udur.
  Sonra deniyor ki;
  Millet muht?raya tepki olarak mazluma oy vermi?tir.
  Hem en g?venilir kurum.
  Hem millet ona inat tam tersi oy veriyor!
  Nas?l g?venilir kurumsa!
  Millet en sevgili kurumuna nas?l bir sevgi duyuyorsa!
  Ba?ka grup ise sonu?lar? demokrasinin zaferi olarak niteliyor:
  Oysa, bunlar ?az da olsa demokratik olur, de?i?ik kesimler Meclis?e girer diye y?zde on baraj?n? savundular ve uygulad?lar!
  Olsun yine de demokrasinin zaferi!
  Ulan, egemenler demokrasi zafer kazanacak olsa, darbe yaparlar!
  Se?im me?im kaz?mazlar.
  Yine de ben en ?ok C(M)HP?ye yanar?m.
  DTP?yi b?lge partisi olmak, T?rkiye partisi olmamakla su?luyorlard?.
  Oysa kendileri b?lge partisi oldular.
  Memleketin bir b?l?m?nden z?rn?k oy alamad?lar.
  ?imdi bunlara sesleniyoruz:
  ?B?lgecilik yapmay?n leynnnn?
  T?m memleketi kapsay?n!?
  Bu tablodan sonra soru ?u:
  Asl?nda se?men ne dedi:
  Yormay?n kendinizi say?n uzman beyler:
  Se?men bir ?ey falan demedi.
  Oy kulland? ve evine gitti.
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net