Sava? yanl?s? CHP kaybetmi?tir

Bu sonu?lar benim a??mdan ?ok ?a??rt?c? olmad?. CHP?nin ve MHP?nin oy oran? hemen hemen d???nd???m gibi. Ba??ms?zlar?n 3-4 milletvekili daha fazla olaca??n? d???n?yordum


Sinan ?zbek*
Bu sonu?lar benim a??mdan ?ok ?a??rt?c? olmad?. CHP?nin ve MHP?nin oy oran? hemen hemen d???nd???m gibi. Ba??ms?zlar?n 3-4 milletvekili daha fazla olaca??n? d???n?yordum. AKP?nin y?zde 40 gibi olmas? da s?rpriz olmazd?. Ancak burada tablo biraz de?i?ti. Bu sonu?lara bakarak ilk a?amada s?ylenebilecek noktalar? ??yle toparlayabilirim: 1) Toplum sava? istemiyor. Sava? naralar? ?zerine kurulan hesaplar ?zellikle sol oldu?unu ifade eden partilerin se?mene ula?mas?n?n yolu olamaz. CHP Irak?a m?dahale konusunda AKP?yi s?k??t?raca??n? d???n?rken, hem sava? yanl?s? bir rotaya girmi?tir ve hem de bu tutumuyla MHP?ye oy ta??m??t?r. 2) ?ok tekrarlanan bir yakla??m oldu ama yine de s?ylemek gerekiyor. Ordu k??las?ndayken halk?n sayg?n buldu?u bir kurum. Sivil siyasete m?dahale ?eklinde alg?lanan her giri?imi m?thi? bir tepki yarat?yor. CHP burada da sivil siyasete m?dahale edilmesinin yanda?? olarak alg?lanmaya a??k davrand? ve b?yle alg?land?. 3) Sol ancak sol siyaset yaparak anlaml? bir g?? haline gelebilir. ??in as?l anla??lmas? gereken boyutu, CHP?nin sa? politikalar? b?y?me takti?i olarak kullanarak bir taktik hata yapmas? de?ildir. Aksine bu sa? politikalara g?n?lden inanm??t?r CHP ?nderli?i. ?imdi bunlardan sonra halk?n haks?zl??a u?rad???n? d???nd??? partiyi bir refleks olarak destekledi?ini eklemek gerekiyor. Bunu elitist b?rokrat bir kadronun anlamas? da m?mk?n g?r?nm?yor.
Solun ittifak?
T?rkiye?nin solun ittifak?yla olu?mu? bir partiye h?zla ihtiyac? vard?r. Bu Almanya?daki Links Parti gibi bir yap?da d???n?lmelidir. Omurgas?n? sosyal demokratlar (CHP demiyorum) ve sosyalistlerin olu?turdu?u bu yap?, yak?n b?t?n gruplar? i?inde toparlamal?d?r. Bu ittifakta K?rtler muhakkak olmal?d?r. Bu se?imlerdeki ba??ms?z aday giri?imi bir ?rnek olu?turabilir. Ve yine bu se?im sonucunda ?rne?in Ufuk Uras??n se?ilmesi ittifak?n gereklili?inin ve ba?ar?s?n?n g?stergesi olarak okunmal? ama Bask?n Oran??n (tahmin etti?imiz ve ?z?ld???m?z gibi) se?ilememesinin, birle?ik g??lerle hareket edememenin sonucu oldu?u unutulmamas? gereken ders olmal?d?r.
(*) Prof.Dr. -Kocaeli ?niversitesi Felsefe B?l?m?
Se?im AKP?nin zaferi mi?
Erdo?an Ayd?n*
Bu se?imin ve sonu?lar?n?n, toplumun m?hendislik teknikleriyle g?d?lmesinin iflas? olarak de?erlendirilmesi gerekiyor. Bu anlam?yla t?m?yle rejim tart??malar? ?zerinde CHP?nin y?r?tt??? kampanya halk nezdinde itibar g?rmeyerek CHP?nin yenilgi almas?yla sonu?lanm??t?r. Buna kar??l?k AKP, rejimin ge?en 25-30 y?l i?inde sola ve eme?e kar?? yapt??? ?slamc? tahkibata s?rt?n? dayayarak, yine rejimin yaratt??? bask? atmosferini kendi mazlumlulu?u ?eklinde halka yans?tarak ?ok b?y?k bir ba?ar? elde etmi?tir.
Ancak AKP?nin elde etti?i ba?ar?, yeni liberal politikalar?n, Amerikanc? hegomonyan?n zaferi olarak da okunabilir. Sorunu b?yle okumayanlar, devlete ve mevcut egemenlik sistemine kar?? ??karken, en az onun kadar emek d??man? ?slamc? Amerikanc? politikalar?n yede?ine d??t?ler. Bir k?s?m eski sol yeni liberal kesimler, demokrasi savunusu alt?nda AKP?nin bu ba?ar?s?n? demokrasinin ba?ar?s? olarak g?stermeye ?al??maktad?r.
CHP ve Aleviler
Aleviler ne yaz?k ki, bu se?imde de a??rl?kl? olarak CHP?ye oy vermi?lerdir. Oysa bu asl?nda kendi kimliklerinin gereklerine ?ok ters bir durumdur. Burada Alevi kurumlar?n?n ?ok ciddi sorumluluklar? oldu?u kanaatindeyim. S?rekli mazlum olanlar?n b?yle bir savrulmaya d??mesi anla??labilir, kendi cellad?na a??k olmas? anla??labilir. Ama sol de?erlerle birlikte Alevi ?rg?tlenmesini y?r?tenlerin Alevi kamuoyunu CHP?ye y?nlendirmesi, CHP?ye y?nelik ele?tirel bir kararl?l?k sergileyememi? olmalar?, halk?n bu kimlik savrulmas?nda ?ok ciddi pay? olmu?tur. Demokratik Alevi kurumlar?n?n bu se?imde ?ok ciddi dersler ??kar?p, izledikleri politikalar? k?kl? ele?tiriye tabi tutmalar? zaruridir.
CHP, K?rt se?meni ve K?rt kimli?ini d??man konumunda mevzilendirmi? ve sadece bir operasyon konusu olarak g?rm??t?r. Buna kar??l?k K?rt se?meni kendine b?t?n?yle yabanc?la?m?? CHP ile son ba?lar?n? koparm??t?r. Ancak se?imin, K?rt hareketi a??s?ndan y?netilmesinde de problemler oldu?unu d???n?yorum. K?rt hareketinin, neredeyse sadece K?rt sorununa eksenli bir yerden kendisini kurmas? hem T?rkiye?deki di?er halk kesimleriyle diyalog kurmas?n? zay?flatm?? hem de K?rt yoksullar?n?n ?nemli bir kesiminin AKP?ye savrulmas?na bir ?ekilde kap? a?m??t?r. K?rt politikac?lar Meclis?e girerek ?ok ?nemli bir demokratik misyonu ?stlenmi?lerdir.
Ama e?er K?rt siyaseti ?n?m?zdeki s?re?te, bug?ne kadar izledi?i siyasetten farkl? bir ?izgi izleyemeyecek olursa, bu s?re?te AKP K?rt yoksullar?n? ?ok daha fazla kendine yedekleyerek, K?rt hareketinin alt?n? bo?altacak avantajlar elde edebilir. Nitekim AKP daha ?imdiden MHP ile DTP?yi birbirine kar?? k??k?rtarak aradan K?rt halk? nezdindeki konumunu y?kseltmeye ?al??maktad?r.
Sola dair ise, bu se?im sonu?lar? ?????nda, solun kendi farkl?l?klar?n? s?rd?rmekle birlikte, mutlaka belli bir ?at? alt?nda birlikte siyaset yapabilme refleks ve sorumlulu?unu geli?tirmesi gerekmektedir. Bu se?im ?zg?l?nde, gerek Meclis?teki gerek Meclis d???ndaki emekten yana sol, birle?ik bir sol bayrak dalgaland?rma ba?ar?s? g?sterilemeze, b?y?k g??lerin kap??mas? aras?nda geni? halk kitlelerine ger?ek solun ve sosyalizmin bir kurtulu? se?ene?i olarak sunulmas? imkan? olmayacakt?r.
(*) Yazar
DTP?li ve MHP?li Meclis?ten beklenti
B??ra Ersanl?*
Se?im sonu?lar? ne iyi ne de k?t? diyebilirim. MHP ile DTP adaylar?n?n birlikte Meclis?te olmas? iyi bence. ??nk? bu kar??la?ma olumlu bir kar??la?ma olabilir. May?n tuza??n?n d???nda bir ileti?ime imkan verebilir. Meclis k?rs?s?nde taleplerini ve kayg?lar?n? anlatmak milliyet?ilik a??s?ndan daha iyi olacak diye d???n?yorum. Ama tabii ki memleketimizin ana meselesi milliyet?ilik de?il. Ana meselesi sosyal adalet, temsil adaleti, yoksulluk ve i?sizlik sorunu. Ben bu konularda DTP milletvekillerinin bir umut olmas?n? arzu ederim. ?zellikle bu konulara ?ncelik vermelerini, temsil yasas?, se?im yasas? ile ilgili ?al??malar yapmalar?n?, kendi kitleleriyle daha olgun ve ileriye y?nelik ve sosyal adalet a??s?ndan, sol a??s?ndan ileti?im kurmalar?n? arzu ederim. Bu bir imkan onlar i?in.
Bask?n Oran??n se?ilememesi ?ok k?t?. ??nk? onun vicdanl? ve net konu?malar?na herkesin ihtiyac? vard?. Tabii daha ba??ms?z olmas? a??s?ndan da Ufuk Uras?la birlikte olu?u bence DTP adaylar?n?n ?al??malar? i?inde daha faydal? olacakt?. O olana?? kaybetmi? olman?n da hesab?n? g?rmek laz?m diyorum sol a??s?ndan. Sol i?in, ger?ek bir yenile?me ve umut yarat?ld? son bir sene i?inde.
Kendini sola yak?n hisseden herkesin buna sahip ??kmas? laz?m. CHP taban?ndaki kadrolar?n da Baykal??n sultas?ndan kurtulmaya ?al??mas? laz?m. Bu ba?ar?labilinirse bir dahaki se?imlerde g??l? bir sol dinamik g?rebiliriz.
(*)Marmara ?niversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas? ?li?kiler B?l?m? ??retim ?yesi
www.evrensel.net