?of?r ve y?lan

Ke?an?dan Gelibolu?ya do?ru giderken Koru Da???n? a??p a?a?? iniyordum. Sol tarafta Evre?e k?y?...


Ke?an?dan Gelibolu?ya do?ru giderken Koru Da???n? a??p a?a?? iniyordum. Sol tarafta Evre?e k?y?... Evre?e k?y?n? anlat?yordum ?n koltukta oturan yolculara. Trakya?n?n her y?resinin kendine ait, kendine ?zg? t?rk?leri vard?r. ?o?unlu?u oynak ve hareketli t?rk?lerdir.
Gelibolu?nun Evre?e k?y?n?n ?Evre?e yollar? dar bana bakma benim yarim var??, Edirne?nin Yol?st? k?y?n?n ?Y?ksek y?ksek tepelere ev kurmas?nlar??, Tekirda? ?ark?y??n ???kt?m ?ark?y??n yoluna s?ra s?ra zeytinler?i gibi...
Koru Da?? bitmi?, d?z ovaya inmi?tim. ??len g?ne?i yer yer asfalt? eritmi? eriyen asfalt?n ??kard??? buhar, asfalt?n kesik kesik g?r?nmesine neden oluyordu. Muavinin arka tarafta hesap fazlas? paralar? sayd??? belliydi. Yolun her iki taraf?nda eflatun renginde dikenli ?i?ekler a?m??, yer yer de arabalar?n ??kard??? r?zgara kar?? direnen eflatun renkli ?i?eklerin aras?nda k?rm?z? gelincikler vard?. Kurumaya y?z tutmu? ye?il otlar?n aras?nda, eflatun renkli yaban ?i?eklerinin alt?ndan bir y?lan h?zla asfalt?n ?zerine f?rlard?, kafas? yerden on be? yirmi santim yukar?da, ?atal dilini tela?l? tela?l? ??kar?p a?a?? yukar? sall?yor, g?vdesi k?vr?la b?k?le asfalt?n s?cakl???ndan m? havada u?an leyle?in korkusundan m? bilenmez bir tela? i?inde ilerliyordu.
D?rt No?lu koltukta oturan yolcu;
- Y?lan, y?lan ez onu kaptan diye, y?ksek sesle hayk?rd?.
Sesi duyan di?er yolcular da boyunlar?n? yukar?ya do?ru uzatarak y?lan? g?rmeye u?ra??yorlar.
Y?lan?n pullar? bir a??l?yor bir kapan?yor; ben diyeyim bin pul, siz deyin bin bir pul. ??len g?ne?inin ???nlar? ?yle yans?yor ki y?lan?n pullar?ndan, bin bir pul her biri bin bir renk a??yordu. asfalttan g?ky?z?ne. G?zlerim ilk defa b?yle bir renk c?mb???n?n dans?n? seyrediyordu.
?? No?lu koltuktaki yolcu:
- Y?lan ka??yor, y?lan ka??yor ez onu kaptan, ez onu kaptan, diye ba??r?yordu. Aya??m hi? titremeden frene bast?m, biraz da sert basm???m galiba, boyunlar?n? uzatm?? y?lana bakan yolcular?n boyunlar? biraz daha uzad?. Direksiyonu y?lan?n gitti?i y?ne de?il de ters y?ne ?evirdim, y?lan kurtuldu.
- Niye ezmedin y?lan? kaptan, dedi, iki No?lu koltukta oturan yolcu.
Benim ayaklar?m titrerdi frene basmasayd?m. Ellerim titrerdi direksiyonu y?lan?n ?zerine ?evirseydim. Ben mi yaratt?m ki, bin bir pulunda renk sa?an v?cudun ?l?m?ne sebep olay?m. Bir ?lkenin karayollar?nda kedi, k?pek ku?, domuz, ?akal, ay?, kurt, y?lan, kelebek ?l?leri varsa bilin ki insan ?l?leri de olur. Hayvanlar? korumayanlar insanlar? da koruyamaz. E?er bu y?lan?n ?l?m?ne sebep olursam cinayet i?lemi? olmaz m?y?m!!!
?ocuk olduklar? y?zlerinden belli olanlar?n, idamlar?n? elleri titremeden imza atanlarla, biz ?of?rleri kar??t?rmay?n l?tfen!
Kavak k?y? k?pr?s? ?oktan arkada kald? Bolay?r?dan ge?erken Nam?k Kemal?in mezar?na k???k bir merhaba dedim.
Yolcular halen y?lan? tart???yordu. Galli?nin ?ehri Gelibolu?dan sardalya kokusu ta??yor r?zgar.
Kim bilir y?lan hangi farenin pe?inde k?vr?la b?k?le gidiyor.
Bense y?lan gibi k?vr?lan b?k?len yollar?n pe?inde g?nd?z gidiyorum...
Hasan Mant?c?/Emekli-Sen Bornova ?ube ?yesi (?ZM?R)
www.evrensel.net