ABD?den yeni tehditler

ABD, ?ter?rist ve a??r?c?lar a??s?ndan g?venli s???nak? olarak niteledi?i Pakistan?a askeri m?dahale konusunda her g?n yeni bir sinyal veriyor


ABD, ?ter?rist ve a??r?c?lar a??s?ndan g?venli s???nak? olarak niteledi?i Pakistan?a askeri m?dahale konusunda her g?n yeni bir sinyal veriyor. Son a??klamalar, ABD Ba?kan? George W. Bush?un yard?mc?s? ile ABD Ulusal ?stihbarat ?efi?nden geldi. Pakistan ise ABD?nin, ?a??r?c?lar?? bahane ederek, ?lkesine sald?raca?? y?n?ndeki tehditlere ?tepki? g?sterdi.
ABD?de ge?en hafta da, b?lgedeki sad?k m?ttefik Pakistan?a ?gerekirse? sald?r?labilece?i y?n?nde a??klamalar yap?lm??t?.
Pakistan??n sorunlu b?lgesi Kuzey Veziristan?daki Taliban ??ras?, ?slamabad?daki L?l Medresesi bask?n?n?n ard?ndan h?k?metle 10 ay ?nce vard??? ate?kesi bitirmi? ve b?lgede bir?ok intihar sald?r?s? d?zenlenmi?ti. ?lkede 15 g?n i?erisinde d?zenlenen sald?r?larda ?o?unlu?u asker, 200?? a?k?n ki?i ya?am?n? yitirmi?ti. K. Veziristan?da ?nceki g?nk? ?at??malarda ise 15 militan ?ld?r?lm??t?.
Her se?enek masada
ABD Ba?kan??n?n ?? G?venlik Yard?mc?s? Fran Townsend, ?Biz, ilk olarak Pakistan Devlet Ba?kan? Pervez M??erref?in, Afgan s?n?r?ndaki militanlara kar?? verdi?i m?cadelenin desteklenmesi gerekti?ini d???n?yoruz. Ancak bu, ba?ka ?nlemler almayaca??m?z anlam?na gelmiyor. Bu konuyu kamuoyu ?n?nde konu?mamam?z, bu konu hakk?nda hi?bir ?ey yapmayaca??m?z anlam?na da gelmiyor. Hi?bir se?enek g?ndem d??? de?il? ifadelerini kulland?.
Bin Ladin bahanesi
?te yandan ABD Ulusal ?stihbarat ?efi Mike McConnel ise, Pakistan?a sald?r? i?in El Kaide lideri Usame Bin Ladin?i bahane etti. Ladin?in, ?Pakistan??n sorunlu a?iret b?lgesinde oldu?unu? iddia eden McConnel, ?El Kaide b?lgede g?c?n? yeniden toparlad? ve liderlik g?venli b?lgeye ge?ti? diye konu?tu.
Townsend gibi McConnel de ?nceliklerinin, ?g??l? m?ttefik? olarak niteledi?i M??erref?i desteklemek oldu?unu s?yledi.
ABD?de ge?en hafta yay?mlanan ve El Kaide?nin bu ?lke topraklar?nda sald?r? haz?rl???nda oldu?unu iddia eden Ulusal ?stihbarat Tahmini (NIE) Raporu?nda da, ?Pakistan??n, El Kaide a??s?ndan g?venli s???nak haline geldi?i? iddia edilmi?ti. M??erref?in, Kuzey Veziristan?daki a?iretlere kar?? ?daha sert? ?nlemler almas?n? isteyen ABD?nin bu a??klamalarla, ?slamabad ?zerindeki bask?y? art?rmaya ?al??t??? ifade ediliyor. (DI? HABERLER)
Afganistan?da rehine pazarl??? zorda
Afganistan?da Taliban taraf?ndan ka??r?lan G?ney Koreli rehineler i?in pazarl?klar zorlukla s?rd?r?l?yor. Taliban Hareketi, pazarl?klar?n ?iyi gitmedi?ini? bildirdi ve m?zakerelerden sonu? al?namazsa rehinelerin ?lece?ini yineledi.
Taliban s?zc?s?, ?Pazarl?klar s?r?yor, ama gidi? iyi de?il. Bu kafayla devam ederlerse rehineler ?l?r? dedi. S?zc?, 23 rehineyi b?rakmak i?in ayn? say?da mahkumun serbest b?rak?lmas?n? istediklerini belirterek, ?M?zakere heyeti, bize mahkumlar? b?rakacak konumda olmad?klar?n? s?yl?yor? dedi. G. Koreli H?ristiyanlar, ge?en per?embe g?n? Kabil-Kandahar aras?nda ka??r?lm??t?.
Kabil, Taliban?la m?zakereleri a?iret liderleri arac?l???yla y?r?t?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net