24 Temmuz 2007 00:00

EMO hidrojenle ?al??an araba yapt?

EMO, benzine ihtiya? duymadan ?al??an bir arabayla ?Hidromobil 07? yar??mas?na kat?lacak

Paylaş

T?rk M?hendisler ve Mimarlar Odas? Birli?i (TMMOB) Elektrik M?hendisleri Odas? (EMO), T?B?TAK? ?n 24-29 Temmuz tarihinde d?zenleyece?i ?Hidromobil 07? yar??mas?na kat?lmak i?in benzine ihtiya? duymadan ?al??abilen hidrojenli araba ?retti.
EMO, 24-29 Temmuz?da T?B?TAK taraf?ndan Ankara?da yap?lacak olan ?Hidromobil 07? yar??mas?na kat?lmak i?in haz?rlad??? hidrojenli arabay?, Perpa Ticaret Merkezi?nde bas?n a??klamas? ile tan?tt?. EMO ad?na bas?n a??klamas? yapan EMO ?stanbul ?ubesi Y?netim Kurulu Ba?kan? Erol Celepsoy, hidrojenin gelece?in en ?nemli enerji kaynaklar?ndan biri olarak g?sterildi?ini ve hidrojenin t?kenmeye y?z tutan fosil yak?tlar?n yerini almaya haz?rland???n? ifade etti.
EMO: ?Hidrojene ?nem veriyoruz?
Gelece?in en ?nemli enerji politikalar?n?n, mevcut enerji kaynaklar?n?n verimli kullan?lmas? ve ?e?itlenmesine dayand???n? belirten Celepsoy, EMO?nun bu kaynaklardan biri olan hidrojenin ya?amdaki yerini art?rmaya b?y?k ?nem verdi?ini s?yledi. B?t?n d?nya ?lkeleri gibi T?rkiye?nin de enerji ihtiyac? ile kar?? kar??ya kald???n? dile getiren Celepsoy, ?Yeni enerji kaynaklar?n?n olu?turulmas? a??s?ndan bilimsel ara?t?rmalar zemin olu?turmaktad?r. Bu ?al??malar?n ?nemli ayaklar?ndan birini de hidrojen enerjisi olu?turmaktad?r? dedi.
Maksimum 60 km h?z yapabiliyor
Hidrojenli araba ?al??mas?n?n Ocak ay?ndan bu yana s?rd???n? belirten Erol Celepsoy, arac?n yar??mada ba?ar?l? olaca??na inand?klar?n? ifade etti. Celepsoy, ?Ama daha da ?nemlisi ?lkemizin enerji politikalar?nda daha ba?ar?l? olmas?, mevcut enerji kaynaklar?m?z?n daha etkin ve verimli kullanmas?n? sa?lamakt?r? diye konu?tu. Hidrojenli araban?n ?u an i?in saatte maksimum 60 kilometre h?z yapt???n? da vurgulayan Celepsoy, araban?n baz? par?alar?n?n ise yurtd???ndan al?nd???n? kaydetti. (?stanbul/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Blair tart??mal? g?revine ba?lad?

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa