Fotoğraf: Evrensel

??ok partili? d?nem

Meclis?te temsil edilecek parti say?s? artt?. Meclis?te AKP, CHP, MHP?nin yan? s?ra DTP, ?DP, BBP de yer alacak


Se?im sonu?lar?n?n a??klamas?n?n ard?ndan AKP tek ba??na h?k?met kuracak say?da milletvekiline ula??rken bu d?nemde Meclis?te temsil edilecek parti say?s? da artt?. CHP ve MHP?nin baraj? ge?ti?i se?imin sonu?lar?na g?re Meclis?te bu d?nem 4 parti daha yer alacak. Ba??ms?zlar?n DTP?si, CHP?den Meclis?e giren DSP, Ufuk Uras?tan ?DP, Muhsin Yaz?c?o?lu?ndan dolay? da BBP, Mesut Y?lmaz??n temsil edece?i bir parti ise ?imdilik olas?l?k.
Farkl? tablo
22. Meclis d?neminde sadece AKP ve CHP, Meclis?e girmeyi ba?arm??t?. 4 y?l?n ard?ndan ba??ms?zlar ve iki partiden istifa edenler Do?ru Yol, Anavatan, Halk?n Y?kseli?i Partisi, Sosyaldemokrat Halk Partisi ve Gen? Parti?ye ge?erek bu partilerin Meclis?te temsil edilmesini sa?lam??t?. Bu se?imlerde ise daha farkl? bir tablo ortaya ??kt?. AKP, CHP ve MHP?nin ard?ndan ?? parti daha Meclis?e girmeyi ba?ard?. DSP, CHP?nin listesinden se?ime girerek baraj? a?may? ba?ard?. DTP?liler ise ba??ms?z aday olarak Meclis?te yer almaya hak kazand?. Sivas?tan ba??ms?z aday olan BBP Genel Ba?kan? Muhsin Yaz?c?o?lu da Meclis?e girdi. ?DP lideri Ufuk Uras da se?ilmeyi ba?ard?. Ba??ms?z olarak se?ilen Mesut Y?lmaz??n ise bir grup kurma ?abas? i?ine girmesi bekleniyor.
Meclis?te 7 parti olabilir
Se?im sonu?lar?na bak?ld???nda AKP, oy oran?n? ge?en se?imlere g?re daha da art?rd? ve 341 milletvekili ile Meclis?te olacak. AKP se?imde y?zde 46,4 oy ald?. CHP ise y?zde 20.7 oy oran? ile 112 milletvekili ile g?rev yapacak.
MHP se?imin ???nc? kazanan? oldu. Buna g?re, MHP y?zde 14,4 oy alarak 70 sandalye say?s? ile Meclis?e girmeye hak kazand?. Demokrat Parti baraj?n alt?nda kald?. DP?nin ard?ndan en ?ok oyu ba??ms?zlar ald?. T?rkiye genelinde ba??ms?z adaylar?n oy oran? y?zde 5,2 olarak ger?ekle?ti. Ge?en se?imin en b?y?k s?rprizi Gen? Parti ise bu kez y?zde 3 oy oranlar?nda kald?.
Meclis?teki 4 parti, se?ime ba??ms?z adaylarla giren ve 20 milletvekilini a?arak grup kurabilecek say?y? bulan Demokratik Toplum Partisi (DTP) olacak.
5. parti, se?ime, destekledi?i 13 ismi CHP listelerinden sokarak giren Demokratik Sol Parti (DSP) olacak. CHP ile se?im i?birli?ine giden DSP k?kenli adaylar?n tamam? se?ildi. B?ylelikle, 3 Kas?m 2002 se?imlerinde Meclis d??? kalan DSP, yeniden TBMM?de temsil edilecek. DSP?den istifa ederek, CHP?den aday olan Tayfun ??li, H?seyin Pazarc?, Emrehan Hal?c?, Ahmet Tan, Hasan Er?elebi, Hasan Macit, Jale A??rba?, Harun ?zt?rk, Recai Birg?n, H?seyin Mert, M?cahit Pehlivan, S?leyman Ya??z ve Mustafa Vural??n se?ilmesi DSP?yi yeniden Meclis?e ta??d?.
6. ve 7. partiler ise tek milletvekilli ?zg?rl?k ve Dayan??ma Partisi (?DP) ile B?y?k Birlik Partisi (BBP) olacak.
?DP eski Genel Ba?kan? Ufuk Uras ve BBP eski Genel Ba?kan? Muhsin Yaz?c?o?lu, b?y?k ihitimalle yeniden partilerinin ba??na ge?ecekler ve Meclis?te kendi ba?kan? olduklar? parti ad?na faaliyet g?sterecekler.
Bu sonu?lara Mesut Y?lmaz??n temsil edece?i bir partinin daha eklenmesi ise b?y?k olas?l?k. (HABER MERKEZ?)
Meclis?te 46 kad?n milletvekili
Genel se?imlerin sonu?lar?na g?re 23. d?nemde Meclis?teki kad?n a??rl??? artt?. 22. d?nemde 24 olan kad?n milletvekili say?s? yeni d?nemde 46?ya ula?t?.
Meclisi?nde kad?nlar daha ?ok milletvekili ile temsil edilecek. Yeni d?nemde Meclis?e giren kad?n milletvekilleri aras?nda, Ba??ms?z adaylar Aysel Tu?luk, Pervin Buldan, Fatma Kurtulan, Ayla Akat, Bengi Y?ld?z, G?ltan K??anak, Emine Ayna, Sevahir Bay?nd?r bulunuyor. Meclis?e girecek isimler aras?nda ayr?ca cumhuriyet mitingleri ile ?ne ??kan Prof. Dr. Nur Serter ve Prof. Dr. Necla Arat da yer al?yor.
AKP?den Devlet Bakan? Nimet ?ubuk?u, eski Bakan G?ldal Ak?it, eski Milletvekili Halide ?ncekara, Fatma ?ahin, Genel Ba?kan Yard?mc?s? N?khet Hotar G?ksel gibi isimlerin yan? s?ra Genel Ba?kan Yard?mc?s? Edibe S?zen, Mesude Nursuna Memecan, ?zlem Piltano?lu T?rk?ne de Meclis?e girdi.
CHP?den ise 22. d?nem Meclisi?nden Nevin Gaye Erbatur, Birgen Kele?, ?zlem ?er?io?lu, Bihlun Tamayl?gil, Canan Ar?tman gibi isimler yeniden Meclis?e girdi. Baykal??n dan??man? Nesrin Baytok ve U?ur Mumcu?nun e?i G?ldal Mumcu da Meclis?e giren isimler aras?nda yer ald?.
MHP?den ise iki kad?n milletvekili Meclis?e girdi. Bu isimler de eski bakanlardan Meral Ak?ener ile ?enol Bal oldu.
Kat?l?m oran? y?zde 84
23. d?nem milletvekili se?imlerinde T?rkiye genelinde toplam 158950 sand?k kuruldu. 42527063 se?men kayd?n?n oldu?u se?imlerde 35804716 ki?i oy kulland?. Kat?l?m oran? y?zde 84.19 ile oranlan?rken kullan?lan oylardan 34774841?i ge?erli say?ld?. AKP?den 340, CHP?den 112, MHP?den 71 ve 27 ba??ms?z milletvekili Meclis?te g?rev alacak.
www.evrensel.net