Yapay demokrasi vaadi iktidarda

Ankara ?niversitesi Siyasal Bilgiler Fak?ltesi ??retim ?yesi Do?ent Dr. Ahmet Ha?im K?se, AKP?nin ald??? sonucu, ?yapay demokrasi vaadetmesine? ba?larken, asl?nda AKP?nin i?inde kazananlar ve kaybedenlerin birlikte yer ald???n? s?yledi


Ankara ?niversitesi Siyasal Bilgiler Fak?ltesi ??retim ?yesi Do?ent Dr. Ahmet Ha?im K?se, AKP?nin ald??? sonucu, ?yapay demokrasi vaadetmesine? ba?larken, asl?nda AKP?nin i?inde kazananlar ve kaybedenlerin birlikte yer ald???n? s?yledi. K?se, ?CHP art?k bitmi?tir? diyerek, tarihe kaz?nmas? gerekti?ini belirtirken, sosyalistlerin de topluma kendini anlatamad?klar?n? ifade etti.
K?se ile 22 Temmuz se?im sonu?lar?n? g?r??t?k. Toplumlar?n hi?bir ?ekilde bo?luk b?rakmad???n?, sonu?lar itibari ile toplumun yar?s?n?n bir partinin etraf?ndan siyasal kimlik buldu?unun g?r?ld???n? kaydeden K?se, bunun do?ru d?zg?n sorgulanmas? gerekti?ini belirtti. AKP?nin i?inde kazananlar?n, kaybedenlerle birlikte yer ald???n?, i?verenler, yeni zenginler, ulusal sermaye katmanlar? ve k?reselle?meciler ile i??i s?n?f?n?n de?i?ik t?revlerinin, k?yl?l???n de bulundu?unun alt?n? ?izen K?se, ?Niye toplumda b?yle ?eli?ik toplumsal kesimlerin ortakl???n?n g?z?kt???n?n, bunun nas?l bir ortakl??a tekab?l etti?inin? ara?t?r?lmas? gerekti?ini vurgulad?.
??eli?kiler iki eksende s?rd??
Son d?nemde ?eli?kilerin T?rkiye?de iki eksende s?rd?r?ld???n?, birincisinin K?rt sorunu oldu?unu kaydeden K?se, K?rt sorununun taraflar?n?n ?ok net oldu?unu ve Do?u?dan ba??ms?z adaylar?n Meclis?e ta??nd???n?, ancak kar?? tarafta da milliyet?ili?i temsil eden ve taraflar? belli olmayan bir kesimin oldu?unu dile getirdi. Bu kesimin bir tarafta MHP ve CHP, bir tarafta Mehmet A?ar ve gruplar?n?n, Gen? Parti?nin bulundu?unu ve milliyet?ilik ekseninde ortakl?k yapt?klar?n?, bu ortakl???n do?rudan fa?izm oldu?unu kaydeden K?se, ?CHP ile MHP?nin ortakl???n?n K?rtlere kar?? milliyet?i, muhafazakar alan olarak durdu?unu, AKP?nin bundan pay almad???n? ama bunlar?n d???nda kalan gruba yapay, suni bir demokrasi vaat etti?ini, ?haklar ve ?zg?rl?kler? dedi?ini? aktard?. Bunun K?rtler i?in de ?stanbul?daki l?mpen AKP?liler i?in de ho? g?r?nd???n? dile getiren K?se, bunun milliyet?ili?e kar?? AKP?nin garip bir birlikteli?i oldu?unu s?ylerken, ?tehlikeli? oldu?unu belirtmeyi de ihmal etmedi.
?Milliyet?ili?e kay?? olabilir?
?Bu kadar ?ok ?eli?ki ve grubu ta??yan bir iktidar alan?n?n, AKP?nin T?rkiye gibi bir toplumsal yap?da uzun s?re iktidar olarak g?t?rebilmesinin ku?ku verici oldu?unu? s?yleyen K?se, ?Varo?lardaki i??iler, AKP?nin sermaye gruplar?, nas?l bu yap?n?n par?alar?n? olu?turuyor? Ku?kuluyum? diye konu?tu.
Sosyalistlerin, ?iktidar i?in att?klar? ad?m?n yanl?? oldu?unu g?rmelerini? isteyen ve ?sosyalistler kendi tarihlerini eksik okuyorlar? diyen K?se, merkez partiyi, CHP?yi ele?tirerek, kendi ger?ekliklerini ?o?u zaman unuttuklar?n? vurgulad?. K?se, bu kadar kirli toplumda sosyalistlere ihtiya? oldu?unun da alt?n? ?izdi. K?se, Do?u?dan gelen milletvekilleri i?in ?soldan esen r?zgar de?iller? nitelemesi yaparak, a??r? milliyet?ili?e kar?? siyasal co?rafyas?n?n insanlar?n? Meclis?e ta??yarak toplumun iyi ?ey yapt???n?, ama sosyalizme yak?n bir ad?m oldu?unu da d???nmedi?ini dile getirdi. K?se, ?T?rkiye?nin gelecek parlamento tarihinde, yeniden a??r? milliyet?ilikle, kar??s?ndaki do?al di?er milliyet?ilik AKP?yi daha da g??lendirebilir. H?zl? bir milliyet?ili?e kay?? olabilir? dedi.
?CHP bitmi?tir?
Se?imlerin getirdi?i ba?ka bir noktan?n da art?k CHP?nin bitmesi oldu?unu kaydeden K?se, ?CHP bitmi?tir. Mutlaka tarihe kaz?nmal?, toplumun belle?inde utan? vesikas? olarak yer almal?d?r. D?nyan?n bir?ok yerinde sosyal demokratlar giderek sa?da, liberalizmin bir par?as? olmu?tur. CHP ne yapt???n? bilmeden, siyasal k?rl?k i?inde kendi tarihini kaz?m??t?r? diye konu?tu. K?se bundan sonra sosyalistlerden yana olmak gerekti?ini, ama sosyalistlerin de kendini anlatamad?klar?n? belirterek, ?Kim kazand? de?il, biz bir kez daha kaybettik demektir. ?nsanla, toplumun ?znesi ile bulu?am?yor sosyalistler. Tarih hata yapmaz? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
S?n?fsal temelde i?birli?i
Do?. Dr. Ahmet Alpay Dikmen: Se?imler sonunda sosyalist solun oylar? artmam?? g?z?k?yor. Ama ?n?m?zdeki d?nem sosyalist solun ciddi projeler ?retmesi d?nemi olmal?. ?n?m?zdeki d?nem, sosyalistlere ?nemli g?revler y?kl?yor. ?unu da s?ylemek laz?m, sosyal demokratlar?n ?uvallamalar?nda en ?nemli etmen, Kemalist temelli kimlik politikas? ?retmeleridir. Oysa ?uvallayan bu politika olmu?tur. Daha s?n?fsal temelli politikalara y?nelmek zorunlu, ?zellikle K?rtler i?in ?nemli. K?rt sa?? diye adland?rabilece?imiz, Barzani yanl?lar? AKP?yi desteklemi?tir. BOP?u desteklemi?tir. Dolay?s?yla K?rt sorununun art?k kimlik politikas? ile gidebilece?i yer yok. S?n?fsal politika ?izgisine kaymak zorunda. Anadolu sosyalistlerinin, antiemperyalist oldu?unu iddia eden, toplumsal bar?? isteyen insanlar?n s?n?fsal politikaya ?ekilmesi zorunlu g?r?nmektedir.
Ba?ka ?nemli bir nokta ?ulusal sol? olarak bilinen kesimin ?abalar?, MHP?nin ekme?ine ya? s?rm??t?r. Dolay?s?yla bu se?imlerden sonra, bug?nden ba?layarak sosyalistlerin s?rt?na ?nemli g?rev y?klemektedir. CHP ve DSP?ye oy veren sosyalist kanat, do?ru tarafa ?ekilmek zorundad?r. Y?zde 10?a yak?n bir kesimdir, MHP?ye oy veren antiemperyalist kitle. Bunlar da sosyalist ?izgiye ?ekilmelidir.
K?rt sosyalistleri ile T?rk sosyalistleri s?n?fsal temelde i?birliklerine gitmeliler. Sosyalist partilerin m?cadele tav?rlar? de?i?melidir. ?enlik havas?nda kavga etmeyi ??renmelidirler. Halk? kavgaya, ?enli?e ?a??r?r gibi ?a??rmay? bilmeli...
Art?k sosyalistler i?in a??t yakma zaman? bitmi?tir. Bu ?lkede antiemperyalist politikalara, BOP, DB ve IMF?ye kar?? tek alternatif sosyalist harekettir.?
www.evrensel.net