Erdo?an?a ?anlaml?? tebrikler

AB Komisyonu Ba?kan? Jose Manuel Barroso, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?? kutlad?.


AB Komisyonu Ba?kan? Jose Manuel Barroso, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?? kutlad?. Barroso, yaz?l? a??klamas?nda, AKP?nin se?ilmesinin ??ger?ekle?tirilen ekonomik ve siyasi reformlar nedeniyle T?rk halk? i?in ?nemli bir ana denk geldi?ini? ifade etti.
AB Komisyonu Ba?kan Yard?mc?s? Franco Frattini, T?rkiye?deki genel se?imlerle AKP?nin Meclis?te ??te iki sandalye ?o?unlu?unu elde etme imkan? sa?lamamas?n?n olumlu geli?me oldu?unu s?yledi.
Frattini, ?talya?daki g?nl?k gazetelerden La Repubblica?ya, T?rkiye?deki genel se?im sonu?lar?na ili?kin verdi?i beyanatta, ?Kesinlikle meziyetleri olan biri ve de Avrupa ile yak?nla?ma s?recinin yine onun taraf?ndan s?rd?r?lmesi de isabet olur. ?zellikle de kendisine ?lkenin anahtarlar?n? teslim etme niteli?indeki mutlak ?o?unlu?un elinde olmad??? bu ko?ullarda: Zira b?ylece, k?kten dincilikle m?cadele ve hukukun gerek?eleri konusunda dikkatli laik az?nl?kla da hesapla?ma durumunda olacakt?r. Mutlak ?o?unlu?u sa?layan oy almas?, kayg? verici sonu?lara yol a?abilirdi.?
Frattini, ?Erdo?an??n zaferi, devletin laikli?i konusunda orduyla ?at??maya neden olma riski ta??m?yor mu?? sorusuna kar??l?k olarak ise ?Elbette, ama Erdo?an??n se?imden galip ??kmas?n?n ard?ndan, silahl? kuvvetler ve T?rk laikli?inin savunucular?yla yeni bir denge aramas?nda yarar g?rece?i unutulmamal?d?r? dedi.
Avrupa Parlamentosu?nun ikinci b?y?k grubu Sosyalistlerin ba?kan yard?mc?s? Jan Marinus Wiersma, yapt??? yaz?l? a??klamada, ?Askeri bask?ya ve Fransa Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy?nin (T?rkiye?ye olan) d??manl???na kar?? duran T?rk halk?n? kutlad???n?? bildirdi. Wiersma, h?k?metin ?Milliyet?ilerin K?rt sorunu ve K?br?s konusundaki bask?lar?na ra?men reform ve demokrasi g?ndemiyle? destek g?rd???n?n anla??ld???n? kaydetti.
ABD?den tebrik
ABD D??i?leri Bakanl??? s?zc?lerinden Chase Beamer, ?T?rkiye?de tamamen h?r ve adil ortamda ge?en genel se?imlerden dolay? T?rk halk?n? tebrik ettiklerini? s?yledi.
Beamer, yapt??? a??klamada se?imlerin, T?rkiye?nin laik demokrasisinin g??l? i?aretlerini verdi?ini kaydetti. S?zc? Beamer, Washington?un, yeni ortaya ??kacak T?rk h?k?metiyle birlikte ?al??may? ve g??l? ili?kilerin s?rd?r?lmesini bekledi?ini de belirtti.
ABD D??i?leri Bakanl????n?n Avrupa ve Avrasya?dan sorumlu ?st d?zey yetkilisi Matt Bryza ise ?Bir defa daha T?rk demokrasisi, nas?l ?al??t???n? g?sterdi? dedi ve se?imlerin, tamamen h?r ve adil bi?imde ger?ekle?ti?ini belirtti. Bryza, ?Bu se?im, T?rk anayasal s?re?lerinin ve laik demokrasisinin nas?l ?al??t???n?n bir ba?ka ?rne?i? diye konu?tu.
Rehn: Yeni h?k?met somut ad?m ats?n
AB Komisyonu?nun geni?lemeden sorumlu ?yesi Olli Rehn, T?rkiye?de se?imlerden sonra olu?acak yeni h?k?metin AB reformlar?n? tam kararl?l?kla ba?latarak sonu? almas?n? istedi.
Rehn, AB Genel ??ler ve D?? ?li?kiler Konseyi?ne girerken yapt??? a??klamada, ?Yeni h?k?metin yasal ve ekonomik reformlar? tam kararl?l?kla ba?latarak somut sonu?lar almas? gerekiyor? dedi. Bu y?l ?Birka? fasl?n daha m?zakerelere a??lmas?n? umdu?unu? belirten Rehn, Ankara Protokol? konusunda da ilerleme sa?lanmas?n? talep etti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net