Fotoğraf: Evrensel

?Ba??ms?zlar? pusulada g?rmekte zorland?k?

Genel se?im s?recini izleyen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Se?im G?zlem Heyeti, ?profesyonelce organize edilen ve ba?ar?yla y?r?t?len bir se?im? de?erlendirmesini yapt?


Genel se?im s?recini izleyen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Se?im G?zlem Heyeti, ?profesyonelce organize edilen ve ba?ar?yla y?r?t?len bir se?im? de?erlendirmesini yapt?. Heyet Ba?kan? Luc Van den Brande, oy pusulas?nda ba??ms?z adaylara ayr?lan yerin k???k olmas?n? ve se?im baraj?n? ele?tirerek ?G?zlerimizde bir sorun olmamas?na ra?men adaylar?n yerini g?rmekte zorland?k? dedi.
Heyet d?n Swissotel?de bir bas?n toplant?s? d?zenleyerek, se?imlere ili?kin g?zlemlerini aktard?. Heyet Ba?kan? Luc Van den Brande, se?im s?recini yak?ndan izlediklerini ve 22 Temmuz?da se?imleri 10 ilde takip ettiklerini s?yledi. Se?im s?recinden memnuniyet duyduklar?n? belirten Brande, ?Se?imler iyi bir ?ekilde organize edilmi? ve d?zenli ve profesyonel bir tarzda y?r?t?lerek Avrupa Konseyi?nin kurucu ?yesi olan T?rkiye?nin k?kl? demokratik se?im gelene?ini ortaya koymu?tur. Se?ime y?ksek kat?l?m oran? T?rkiye?de demokratik s?rece duyulan g?veni kan?tlamaktad?r. Y?ksek Se?im Kurulu, il ve il?e se?im kurullar? ve sand?k yetkilileri ?zerlerine d??en g?revi etkin ve d?r?st bir bi?imde yerine getirmi?tir? dedi.
T?rkiye?deki y?zde 10?luk se?im baraj?n? ele?tiren Brande, baraj?n Avrupa Konseyi ?yesi 47 ?lke aras?nda en y?ksek baraj oldu?unu kaydetti. Baraj?n temsili s?n?rland?rd???n? ancak bir ?nceki d?neme g?re temsil oran?n?n artmas?n?n umut verici oldu?unu kaydeden Brande, ?Bu se?imlerin ??phe g?t?rmeyecek derecede ?zg?r oldu?u kadar adil olmas?n? da temenni ederdim? diye konu?tu. Brande baraj?n y?zde 3, istisnai durumlarda y?zde 4-5 olmas? gerekti?ini s?yledi. Y?ksek Se?im Kurulu kararlar?n?n nihai olmas?n? ve kararlara itiraz hakk? bulunmamas?n? da ele?tiren Brande, b?rokratik i?lemler nedeniyle farkl? etnik k?kenlere sahip vatanda?lar?n sorun ya?ad???n? da s?zlerine ekledi.
Brande?in en ilgin? ele?tirisi ise oy pusulas?na ili?kindi. Oy pusulas?nda ba??ms?z adaylar?n yerinin olduk?a k???k oldu?una ve baz? se?menlerin oy vermekte g??l?k ya?ad???na dikkat ?eken Brande, ?G?zlerimizde bir sorun olmamas?na ra?men adaylar?n yerini g?rmekte zorland?k? dedi. T?rkiye?de parti i?i demokrasi konusunda sorunlar ya?and???n? da s?yleyen Brande, ?Se?im sonras? siyasi kriz ??kmas?n? bekliyor musunuz? sorusunu yan?ts?z b?rakt?. Brande, se?imlere ili?kin nihai raporlar?n? ekim ay? i?inde a??klayacaklar?n? belirtirken, T?rkiye?deki g?zlem s?recinin y?l sonunda sona erece?ini bildirdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net